Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2018 > stycze?? / luty

Od Redakcji

> ??Nie pragniemy niczego innego, jak tylko kroczy? za nim?

Tekstem ??Od Redakcji? w tym numerze jest list skierowany przez ksi?dza Juli??na Carr??na do Bractwa CL po prywatnej audiencji u papie??a Franciszka 2 lutego.

ks. Juli??n Carr??n


Listy

> Uderzy??o nas to, jak ??yjecie i inne??


Pierwszy Plan. Na ??wiecie. Japonia i Korea Po??udniowa

> Dni pocz?tku. Jak lawa z wulkanu

Z najodleglejszych miejsc kronika faktu, kt??ry wci??? si? dokonuje. Spotkanie z chrze??cija??stwem, zar??wno w Korei, jak i na Ukrainie, pod???aj?c za ??powiewem? bardzo konkretnej historii. ??ycie przyjaci???? z Tokio, Hiroszimy i Seulu w spo??ecze??stwie, kt??re ??t??umi cz??owiecze??stwo?. Wiernych sercu, kt??re nie milknie??

Alessandra Stoppa


Pierwszy Plan. Azerbejd??an

> To, co istotne, ??eby ??y?

Pierwszy Dzie?? Inauguracji Roku w Baku. Oraz pierwsze kroki rodz?cej si? wsp??lnoty (tam, gdzie katolik??w jest 700 na dziesi?? milion??w mieszka??c??w).

Davide Perillo


Pierwszy Plan. Wietnam i Tajlandia

> Drzwi s? otwarte

Obiad w Ho Chi Minh i dw??jka przyjaci???? w podr????y dooko??a ??wiata od 26 lat?? ??Zapomnia??em, ??e jestem kochany teraz?.

Alessandra Stoppa


Pierwszy Plan. Wnezuela

> Wbrew przewidywaniom

Wsp??lna pielgrzymka po dw??ch latach bez mo??liwo??ci widzenia si?. ??Potrzeba by??a silniejsza od kryzysu?.

Alessandra Stoppa


Pierwszy Plan. Ukraina

> ??Iro, dlaczego si? u??miechasz?"

Weekend w Charkowie po bardzo wyj?tkowym roku. ??Nie, na pocz?tku tak nie by??o. Teraz jest to jeszcze bardziej zrozumia??e???

Luca Fiore


Spo??ecze??stwo. Testament biologiczny

> Prawdziwa walka

Dlaczego doszli??my do ustawy dotycz?cej testamentu biologicznego? W post?puj?cym zatracaniu znaczenia ??ycia pojawia si? potrzeba ??odkrycia na nowo zale??no??ci od Boga?. Tekst wiceprzewodnicz?cego Bractwa CL.

Davide Prosperi


Aktualno??ci. Stany Zjednoczone

> Rok Trumpa

Od zamieszkania w Bia??ym Domu po dzie?? dzisiejszy, po??r??d zawierania przymierzy i odst?pie?? od powzi?tych wcze??niej decyzji, imigrant??w, wolno??ci religijnej, du??ego zamieszania?? Oraz dylemat katolik??w, kt??rzy wci??? pozostaj? ??bezdomni? w ameryka??skiej polityce. Po??r??d blask??w i cieni bilans dokona?? jednego z najwa??niejszych prezydent??w w historii.

Mattia Ferraresi


Rumunia. Spotkania

> Papie?? i sieroty z Bukaresztu

Spotkanie sprzed 20 lat rumu??skiego stowarzyszenia FDP z dzie?mi z sieroci??ca po??o??onego na peryferiach stolicy. Przyja????, kt??ra wci??? trwa i kt??ra zaprowadzi??a ich a?? do Watykanu.

Alessandra Stoppa


Rumunia. Rozmowa z Franciszkiem

> ??Dlaczego taki los??

Notatki ze spotkania z Papie??em, kt??re odby??o si? 4 stycznia. ??Nie wiemy ?dlaczego? w znaczeniu przyczyny, ale znamy cel, kt??ry B??g chce wyznaczy?: jest nim uzdrowienie, ??ycie?.


Afryka. Misje. Republika ??rodkowoafryka??ska

> My, czyli nie-bohaterowie z Bangi

Dlaczego w kraju zniszczonym przez wojn? s? m??odzi, kt??rzy postanawiaj? pod???a? za Chrystusem, zamiast uciec albo zaci?gn?? si? do wojska? W ostatnich latach opowiadali??my o przygodzie ojca FEDERICA TRINCHERO oraz klasztoru, kt??ry sta?? si? obozem dla uchod??c??w. Obecnie konflikt trwa nadal, ale oto co rozkwita ??na peryferiach peryferii tego ??wiata?.

o. Federico Trinchero


Nauka. Genetyka

> Je??li to, czego szukasz, istnieje

Jedyny taki projekt na ??wiecie. Powsta??y w wyniku pod???ania ??ladami Lejeune??a. Obecnie finansowanie bada?? koncentruje si? na diagnostyce prenatalnej, tymczasem genetyk PIERLUIGI STRIPPOLI pracuje nad zespo??em Downa. Poniewa?? ??kiedy natura skazuje, zadaniem medycyny nie jest wykonanie wyroku, ale odroczenie kary?.

Anna Leonardi


Ko??ci????. Ameryka Po??udniowa

> Oto dlaczego przyby??

Spotkanie z Indianami z Amazonii ?? mocny znak dany ??wiatu. Nast?pnie donosy w sprawie perwersyjnej polityki i korupcji, apele w obronie ??ycia, policjantka, kt??ra spad??a z konia, 21 wyst?pie?? i ??lub w samolocie?? To i o wiele wi?cej w ci?gu sze??ciu dni, kt??re Papie?? prze??y?? mi?dzy Chile a Peru, przybywaj?c, by osusza? ??zy. ??Zarazi??em si? wasz? wiar??.

Stefano Maria Paci


Ksi?dz Giussani. Konferencja

> Niespodzianki Giussaniego

Rektor Wydzia??u Teologicznego w Lugano, ksi?dz profesor REN?? ROUX, opowiada o konferencji po??wi?conej za??o??ycielowi CL, kt??ra ukaza??a wp??yw ksi?dza Giussaniego na mi?dzynarodow? debat? teologiczn?. Daleko poza granicami Ko??cio??a katolickiego.

Luca Fiore


Ksi?dz Giussani. Ryzyko wychowawcze

> Ten, kto podejmuje ryzyko

By? ??mistrzami? dzisiaj? 40 lat po ukazaniu si? Ryzyka wychowawczego konferencja z udzia??em ksi?dza Juli??na Carr??na, Eralda Affinatiego i Luiginy Mortari. Debata pe??na ??ycia i racji.

Ines Maggiolini


??ycie CL. Gest charytatywny

> Podzi?kowanie Tiny

60 lat temu, wraz z rozpocz?ciem gestu charytatywnego w mediola??skiej Bassie, zaczyna si? r??wnie?? historia SANTINY TUZZI. By??a dziewczynk?, gdy po??r??d prac domowych i gospodarskich spotka??a uczni??w GS. Jej ??ycie niespodziewanie poszerzy??o swoje horyzonty i sta??o si? drog?, kt??ra nie ma ko??ca.

Paola Bergamini


Kultura. New York Encounter

> Dlaczego nie powiemy o tym wszystkim?

W??a??nie zako??czy??a si? dziesi?ta edycja. Co takiego kryje si? ??za? New York Encounterem? Przewodnicz?cy RIRO MANISCALCO przemierza drog?, kt??ra zaprowadzi??a grup? przyjaci???? do zainicjowania takiego gestu. Niespodzianki, ograniczenia, oblicza i momenty prze??omowe tych lat.

Davide Perillo


Wywiad

> Ko??ci???? widzialny

Siostra MARIANGELA MAROGNOLI jest now? matk? prze??o??on? Si??str Mi??o??ci Wniebowzi?cia. Jej historia, powo??anie, dzisiejsza odpowiedzialno????? Oraz ??ycie kongregacji, kt??ra znajduje si? w historycznym punkcie.

Paola Bergamini


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją