Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2014 > maj / czerwiec

Strona Pierwsza

> Europa 2014 Szansa na nowy pocz?tek?

Zapiski z wyst?pienia ksi?dza Juli??na Carr??na podczas prezentacji dokumentu ruchu Comunione e Liberazione mediolan, 9 kwietnia 2014 r.


Od Redakcji

> Jak rzemie??lnicy


Listy

> Rezygnuj?c z siebie i inne...


Pierwszy Plan. Ziemia ??wi?ta

> Wy??om w murze

U??cisk wymieniony z ??ydami i muzu??manami. Spotkanie z prawos??awnymi. Jordan, Betlejem, Gr??b ??wi?ty?? Wreszcie zaskakuj?ce zaproszenie skierowane do przyw??dc??w Izraela i Palestyny: ??Przyjed??cie do mnie pomodli? si? u mnie w domu?. W ten spos??b obecno??? Franciszka przekre??li??a wszystkie schematy, r??wnie?? polityczne, otwieraj?c drzwi prowadz?ce do pokoju, ??kt??ry trzeba budowa? dzie?? po dniu, jak rzemie??lnik?.

Andrea Tornielli


Pierwszy Plan. Palesty??czycy

> ??Trzeba lat, by zrozumie? ten moment?

??Kiedy ??egna??em si? z nim tu?? przed jego powrotem do Rzymu, o nic nie pyta??em. Poniewa?? to wszystko, co powiedzia?? podczas swojej podr????y, skierowa?? przede wszystkim do mnie?. Biskup William Shomali, biskup pomocniczy ??aci??skiego patriarchy Jerozolimy oraz druga osoba w Ko??ciele ??aci??skim w Ziemi ??wi?tej, z bliska ??ledzi?? pielgrzymk? Franciszka.

Andrea Avvenuto


Pierwszy Plan. Izraelczycy

> ??Modlitwa sie przyda. Tylko B??g mo??e da? pok??j?

??Jest to wz??r pokory i ??wi?to??ci. Prawdziwy religijny przyw??dca?. Ammon Ramon, Izraelczyk ??ydowskiego pochodzenia oraz badacz z Jerusalem Institute for Israel Studies, d??ugo studiowa?? papieskie wizyty w Ziemi ??wi?tej i nie ma w?tpliwo??ci: ??To by?? sukces, pod ka??dym wzgl?dem?.

Andrea Avvenuto


Kanonizacja

> 27 kwietnia. Zdumienie ??wi?to??ci?

Kanonizacja Jana XXIII i Jana Paw??a II by??a wydarzeniem powszechnym. Przes??anie by??o precyzyjne i ka??dy zosta?? wezwany do tego, by przyj?? je przede wszystkim jako skierowane do siebie

Luca Doninelli


Kanonizacja. Ksi?dz Juli??n Carr??n

> ??wiadkowie, kt??rzy ukazali to, co najwa??niejsze

??ywe dziedzictwo Jana XXIII i Jana Paw??a II (??Avvenire?, 27 kwietnia 2014 r.)


Spo??ecze??stwo. Wychowanie

> Szko??a si? nie sko??czy??a

Trwaj? wakacje. Po co wi?c w??a??nie teraz m??wi? o nauce i nauczycielach? Bo jest to okazja, by nauczy? si? czego??, patrz?c na tegoroczne do??wiadczenie i odwo??uj?c do niedawnego spotkania z Ojcem ??wi?tym. MARCO BERSANELLI, astrofizyk i dyrektor instytutu proponuj?cego wychowanie i kszta??cenie od przedszkola do szko??y ??redniej, opowiada nam, dlaczego wyznanie: ??Kocham szko???? nie jest sloganem, ale dotyczy ca??ego ??ycia.

Davide Perillo


Spotkanie. W Comecie

> Z Jeleniej G??ry do Como

W ????ladach? z maja 2012 roku przeczyta??am o do??wiadczeniach rodzicielstwa zast?pczego Anny Lisy i Pasquale, dzia??aj?cych we w??oskim Stowarzyszeniu ??Cometa?. P????niej na stronie internetowej www.puntocometa.org pr??bowa??am zg???bi? informacje na ten temat, lecz nie do ko??ca rozumiej?c przedstawione tam tre??ci, postanowi??am napisa? do Comety??

Majka Pi?tka


Rozmowa. O powo??aniu

> Daj si? zaprosi?

27 kwietnia tego roku wybra??am si? z przyjaci????mi Beat? i Jurkiem do ?omianek pod Warszaw? na pierwsze ??luby naszej przyjaci????ki AGNIESZKI DOCHNIAK, sk??adane przez ni? w Instytucie ??wi?tej Rodziny. Data ta by??a bardzo szczeg??lna, gdy?? tego dnia papie?? Franciszek kanonizowa?? papie??y Jana Paw??a II i Jana XXIII.

Karolina Zaj?c


Ko??ci????. Kongres Ruch??w

> ??Pos??ani, aby odnowi? ??wiat?

14 czerwca 2014 roku odby?? si? w Warszawie pod has??em ??Pos??ani, aby odnowi? ??wiat? IV Og??lnopolski Kongres Ruch??w i Stowarzysze?? Katolickich.

Ma??gorzata Czapska


Aktualno??ci. Tydzie?? Spo??eczny

> O rozwoju Polski

Agnieszka Strza??kowska


??ycie CL. Na kra??cach ??wiata

> S??o?? w pokoju

??Jaki sens ma ta ma??a grupka po??r??d takiego mn??stwa?? W Petersburgu, dwa kroki od carskiej rezydencji Peterhof, trzy dni sp?dzili razem odpowiedzialni za Ruch na Wschodzie, by m??c spojrze? w twarz ca??emu ??wiatu: pracy i dzieciom, nowym prawom oraz drag queen Eurowizji. A wreszcie Majdanowi i napi?ciom politycznym. ??Tutaj, po??r??d was, znajduje si? obietnica dla ca??ej Rosji oraz s?siednich kraj??w?.

Luca Fiore


??wi?ty Pawe??. Wiara i spo??ecze??stwo

> Nie ma ju?? niewolnika ani cz??owieka wolnego

Aposto?? prosi Filemona, by traktowa?? s??ug? Onezyma jak brata. Jego listy by??y listami do przyjaci????. Wydawa??y si? nie mie? ??adnego znaczenia w obliczu pot?gi Imperium Rzymskiego. W tych wersach zawiera??o si? jednak ziarno, kt??re mia??o zrewolucjonizowa? histori?.

ks. Jos? Miguel Garcia


Meeting. Wystawy

> Poza ram?

S? sta??ym punktem spotka?? podczas tygodnia wydarze?? w Rimini. W tym roku pozwol? nam odkry? To??stoja i archeologi?, P?guy??ego i mi?dzynarodow? wsp????prac??? A?? po kosmiczne morze. By przekroczy? granice, do kt??rych jeste??my przyzwyczajeni.

Paola Ronconi


Wakacje. Ksi?dz Luigi Giussani

> Czas wolno??ci

Od pierwszych dni istnienia GS przy??wieca??a nam jasna i prosta my??l: czas wolny jest czasem, w kt??rym nie jest si? zmuszonym do robienia czegokolwiek, nie ma nic, do czego jest si? zmuszonym. Czas wolny jest czasem wolnym.


Lektura na lato. Kardyna?? Wyszy??ski

> Oczami wiary i inne...


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją