Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 1994 > Biuletyn (18-20) maj

??ycie CL

> Prostota. Pewno???. Wolno???

Spotkanie Diakonii krajowej z za??o??ycielem ruchu CL ks. Luigi Giussanim

Jan Adamowicz


??ycie CL

> Mistrz wzrusza nieustannie

5 II 1994 r. ?? to historyczny i zupe??nie wyj?tkowy dzie?? w moim ??yciu i w ??yciu Krajowej Diakonii Ruchu, dzie?? spotkania tej??e Diakonii z ks. Luigim Giussanim.

Krystyna Borowczyk


Teksty ks. Giussaniego

> Jak? warto??? ma dzisiaj nasza chrze??cija??ska egzystencja?

Notatki ze spotkania ko??cz?cego rok pracy dla doros??ych, Mediolan 22 maja 1993 r.


Teksty ks. Giussaniego

> Sens gestu charytatywnego


Memores Domini

> Moje s? niebiosa i moja jest ziemia

Alina Rynio


Memores Domini

> Moje serce si? raduje

Z wielk? rado??ci? i z jeszcze wi?kszym wzruszeniem pragn? zakomunikowa? Wam o ??wielkich rzeczach, jakie uczyni?? Pan w moim ??yciu?, o wielkiej ??asce, kt??rej uczestnikiem si? sta??am.

Krystyna Borowczyk


Recenzje

> Dlaczego Ko??ci?????

U wielu ludzi s??owo Ko??ci???? wywo??uje automatycznie reakcje obronne. Niezadowolenie z Ko??cio??a argumentuj? oni w ten spos??b, ??e o Ko??ciele s??yszeli ju?? zbyt wiele wypowiadanych s????w bez pokrycia w rzeczywisto??ci, ??e stanowi on instytucj? podobn? do tylu innych.

ks. Andrzej Perzy??ski


??wiadectwa

> Moja historia

Od kiedy pami?tam, by??em osob? wierz?c?. To znaczy wynios??em z domu ??wiadomo??? istnienia Boga, w kt??rego trzeba wierzy?, sprowadzaj?c t? sugesti? do uczestnictwa, a raczej obecno??ci jedynie na niedzielnych mszach ??wi?tych oraz ?? nie powiem ?? bardzo uroczy??cie obchodzonych dw??ch najwa??niejszych ??wi?t.

Andrzej Toms


Listy - Relacje - Notatki

> Chwila, kt??ra by??a pi?knym do??wiadczeniem

Ob??z zimowy w Z?bie


Listy - Relacje - Notatki

> Za nic w ??wiecie nie chcia??abym straci? tego towarzystwa

ferie w Z?bie


Listy - Relacje - Notatki

> Wspomnienia z W??och

Refleksje dotycz?ce pobytu we W??oszech w zwi?zku z leczeniem brata


> Wi?cej spo??ecze??stwa mniej pa??stwa


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją