Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2007 > stycze?? / luty

Strona Pierwsza

> Blisko??? z Chrystusem

Notatki z wyk??adu ks. Luigi Giussaniego wyg??oszonego podczas Rekolekcji Bractwa Komunia i Wyzwolenie, Rimini, 8 maja 1982 r.

Luigi Giussani


Listy

> Ocalaj?ce miejsce

i inne...


Pierwszy plan. Bractwo 1982-2007

> List do Bractwa

Mediolan, 30 stycznia 2007

Julian Carr??n


Pierwszy plan. Bractwo 1982-2007

> ??y? pami?ci? o Chrystusie w ka??dym ??rodowisku. Ukazywa? rozumno??? wiary

Kardyna?? Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, z okazji 25. rocznicy pappieskiego uznania Bractwa Komunia i Wyzwolenie ch?tnie zgodzi?? sie na okoliczno??ciowy komentarz dla ??lad??w. "Do??wiadczenie, kt??re rodzi si? z charyzmatu ks. Giussaniego zadziwia przede wszystkim dlatego, ??e pokazuje, jak bardzo wiara mo??e pobudza? zainteresowanie cz??owieka rzeczywisto??ci?".

Roberto Fontolan


Pierwszy plan. Bractwo 1982-2007

> Najwi?ksza ??aska w historii Ruchu

Proponujemy fragmenty "Noty historycznej", zamieszczonej w ksi???ce ks. Gissaniego Bractwo Comunione e Liberazione (San Paolo, Alba 2002 r.), w kt??rej wiceprzewodnicz?cy Bractwa wskazuje etapy prowadz?ce do oficjalnego rozpoznania Bractwa CL przez Stolic? Apostolsk?, 11 lutego 1982 r.

Giorgio Feliciani


Pierwszy plan. Bractwo 1982-2007. Wywiad z Giancarlo Cesan?

> "Bractwo Ko??a Ratunkowego"

Po uko??czeniu studi??w uniwersyteckich ma??a grupa przyjaci???? nadal si? spotyka??a. Dzi?ki zara??liwemu naleganiu ks. Giussaniego, aby pozostawa? w przyja??ni, powsta??a pierwsza konfaternia, z kt??rej narodzi??o si? Bractwo. ??wiadek tamtego czasu wspomina spotkania przy ulicy Mose Bianchi w Mediolanie

Alberto Savorana


Spo??ecze??stwo. Wychowanie

> Szko??a dla osoby

Dnia 15 grudnia 2006 r. szkole pa??stwoej w Ascoli Piceno nadano imi? ks. Luigi Giussaniego. jest to pierwsza szko??a we W??oszech, kt??rej patronem b?dzie ten "niezwyk??y bohater ??ycia obywatelskiego i religijnego naszych czas??w". Wyb??r dokonany przez dyrekcj? szko??y i potwierdzony przez lokalne w??adze ukazuje aktualno??? metody wychowawczej, proponowanej przez za??o??yciela CL.

Adolfo Leoni


Litwa. Debata na uniwersytecie

> Wiara, rozum i pi?? studentek z Wilna

Grupa pi?ciu studentek filozofii, podejmuj?c wyzwanie, jakim by??o wyst?pienie Papie??a w Ratyzbonie, zaproponowa??a publiczne spotkanie na temat zwi?zku pomi?dzy wiar? a rozumem. Przedstawiamy ich list adresowany do Benedykta XVI.


Kultura. Rosja. ??wiadectwo Aleksandra Archangielskijego

> Na Meeting po sens ??ycia

Zamieszczamy artyku?? publikowany przez agencj? prasow? RIA Novosti 24 sierpnia 2006 r. Jego autor, znany rosyjski dziennikarz, wnikliwy obserwator, w??r??d pawilon??w Meetingu w Rimini zanotowa?? wiele warto??ciowych dla Wschodu jak i dla Zachodu spostrze??e??.

Aleksandr Archangielskij


Ko??ci????. Ekumenizm. Benedykt XVI i Kiry??

> Wsp??lnie przeciwko zagra??aj?cym niebezpiecze??stwom

Przedmowa Metropolity Kiry??a do ksi???ki Benedykta XVI - Wprowadzenie do chrze??cija??stwa


Ko??ci????. Ekumenizm. Benedykt XVI i Kiry??

> Do czcigodnego Brata Kiry??a

List Papie??a do Metropolity Smole??ska, z podzi?kowaniem za przedmow? do ksi???ki Wprowadzenie do chrze??cija??stwa, opublikowanej w Rosji przez Centrum Kulturalne Biblioteka Ducha na pro??b? Patriarchatu Moskiewskiego

Benedykt XVI


Od Redakcji

> Przyja???? prze??ywana w wolno??ci


Lektura

> O Bo??ym prowadzeniu


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją