Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2014 > lipiec / sierpie??

Od Redakcji

> Czego szukacie?


Listy

> Niebia??skie oczy i inne...


Pierwszy Plan. Meeting 2014

> Tam, gdzie si? czeka

??Ko??ci???? musi wyj??? ku egzystencjalnym peryferiom?. Do tego nieustannie zaprasza papie?? Franciszek. Co jednak mo??na odkry?, gdy idzie si? do tych "miejsc", kt??re nie maj? ani granic geograficznych, ani uwarunkowa?? spo??ecznych? I co oznacza to, ??e Przeznaczenie staje si? towarzyszem cz??owieka?


Pierwszy Plan. Stany Zjednoczone

> ??Ale co ty z tego masz??

Uniwersytet w Maryland. Kilka kilometr??w od Waszyngtonu, bynajmniej nie na ko??cu ??wiata. Ludzie przybywaj? tutaj ze wszystkich stron ??wiata. I z powodu jakiej?? dziwnej dynamiki kto?? nazywa to miejsce melting pot, peryferie splataj? si? w centrum jak rogi chusteczki. Jest Azjata, Latynos, Afryka??czyk, Arab. Je??li ten fenomen wp??ywa na rozpowszechnianie si? sekularyzacji, dla tego, kto pozosta?? chrze??cijaninem, missio ad gentes nie odbywa si? na drugiej p????kuli. Ale tutaj, w kampusie.

Luca Fiore


Pierwszy Plan. Syberia

> ??Przynosz? tylko moje ??ycie?

Na pocz?tku pro??ba wydawa??a si? nieprawdopodobna: Memores Domini maj?ce naucza? w nowo powsta??ej prawos??awnej szkole w Kemerowie na Syberii, gdzie 60 lat komunizmu doprowadzi??o do rozpadu osoby, pr??buj?c zniszczy? religijne odczuwanie.

Paola Bergamini


Pierwszy Plan. Argentyna

> Ojciec Charly: ??Ja ich potrzebuj??

??yj? na peryferiach miasta. Nad brzegiem ma??ej cuchn?cej i niezdrowej rzeczki, na ha??dzie albo moczarach, przekszta??conych w ubog? miejsk? aglomeracj?. W okolicach miasta Buenos Aires, kt??rych nikt nie uznaje albo nie uznawa?? do czasu, gdy zamieszka??o tam kilka bezdomnych rodzin. Postanowili mieszka? w tym miejscu, w kt??rym inni decyduj? si? ??y? tylko dlatego, ??e nie maj? si? gdzie podzia?. Nikt z nich si? tam nie urodzi?? ani nie dorasta??. Jednak po??r??d zau??k??w wyr????niaj? si? tylko ze wzgl?du na sztywny ko??nierzyk oraz poniewa?? gdziekolwiek si? pojawiaj?, wszyscy pozdrawiaj? ich, nazywaj?c po prostu: ??Ojcze?.

Silvina Premat


Pierwszy Plan. Wystawa

> Tam odkry??em cz???? siebie

Ekwador, Brazylia, Kenia. Wystawa opowie o trzyetapowej podr????y bardzo wyj?tkowego sprawozdawcy, kt??ry wyruszy?? na poszukiwanie tego, co mo??e wsz?dzie pozwoli? cz??owiekowi narodzi? si? na nowo. Oto jego opowie???

John Waters


Aktualno??ci. Chrze??cijanie w Iraku

> ??Po ich oczach poznaj?, ??e ??yj??

Iracki nar??d ucieka z powodu wznowionej wojny mi?dzy sektami. Arcybiskup chaldejski Mosulu Amel Shamon Nona opowiada nam o ??yciu swojej wsp??lnoty.

Luca Fiore


Imigranci. Syria

> Nasza wielka podr????

Wci??? przyje??d??aj?. Ca??e rodziny. Niekt??rym podr???? do Europy zaj???a ponad rok. Spotkali??my si? z uchod??cami uciekaj?cymi przed wojn? syryjsk?. Decyzj? o przebyciu morza podj?li z my??l? o przysz??o??ci dzieci. Teraz w Mediolanie odbywaj? jeden z etap??w tej podr????y na p????noc Europy w poszukiwaniu ??miejsca, w kt??rym mogliby ??y??.

Alessandra Stoppa


Wywiad. Olga Sedakova

> Niesko??czono??? przeciwko nudzie

Zdystansowana intelektualistka z niepokojem spogl?da na rozw??j spo??ecze??stwa rosyjskiego. Poprosili??my, by b?d?c mieszkank? Moskwy, przeczyta??a refleksje ksi?dza Juli??na Carr??na na temat Europy, zawarte w ??Stronie Pierwszej? majowo-czerwcowego numeru ????lad??w?. Oto jej odpowiedzi.

Luca Fiore


Afryka

> ??wiadkowie. Kobiety Rose

Agnes, Teddy, Ketty, Florence. Uprowadzone przez rebeliant??w, porzucone przez rodziny. Wszystkie zara??one wirusem HIV. Nie chcia??y ju?? ??y?. Wraz z Rose opowiadaj?, jak odrodzi??o si? ich ??ycie i jego warto???.

Alessandra Stoppa


Ko??ci????. Korea Po??udniowa

> ??Czekam na Papie??a, by mu podzi?kowa??

Laureat po??udniowokorea??skiego odpowiednika Nagrody Nobla. Po 22 latach sp?dzonych na misjach u bram Seulu ojciec VINCENZO BORDO wyja??nia nam, dlaczego czuje si? jak ??wi?ty Tomasz. Oraz opowiada o swoim dziwnym ludzie, kt??ry ??yje Ewangeli? i chce s??ucha? papie??a Franciszka.

Alessandra Stoppa


Kultura. Flannery O`Connor

> ??Mrugaj?c okiem, przyjmuj? wszystko jako b??ogos??awie??stwo?

Rzeczywisto??? jako nieprzewidziany akt Boga, a ludzkie ??ycie jako oczekiwanie na decyduj?ce chwile. To jest ??niewidzialna struktura? jej narracji. Wielka pisarka z Po??udnia, kt??ra zmar??a 50 lat temu, zrewolucjonizowa??a ameryka??sk? short story. Wielu wyci?gn???o z tego lekcj?. Ale nie kwintesencj?.

Luca Doninelli


Fakt

> Tamtych trzech przy s?siednim stoliku

Alessandra zbiera pospiesznie kartki ze sto??u w gabinecie wicedyrektora. Spogl?da na wisz?cy na ??cianie zegar ?? jest zdecydowanie sp????niona. M??odzie?? czeka na ni? pewnie jeszcze przed pomnikiem Dantego. Bierze telefon i wysy??a smsa do Stefano: ??Zobaczymy si? bezpo??rednio w lokalu. Zacznijcie sk??ada? zam??wienia?. Ma jeszcze kilka kwestionariuszy do wype??nienia??


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją