Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2007 > lipiec / sierpie??

Ślady, numer 4 / 2007 (lipiec / sierpie??)

CL. Varigotti

Varigotti

Przez dwadzie??cia lat, w pocz?tkowym okresie istnienia Ruchu, by??o to miejsce spotka?? Gioventu Studentesca [M??odzie??y Uczniowskiej].


Baszta nad morzem i ko??ci????ek ??w. Wawrzy??ca go??ci??y Tygodnie Uczniowskie i Trzy Dni Wielkanocne (nazwy spotka??, kt??re ks. Giussani proponowa?? m??odzie??y ?? przyp. t??um.). Dom ??w. Franciszka, gdzie w latach 1946-47 ks. Giussani sp?dzi?? czas rekonwalescencji, podtrzymuje pami?? pewnej historii i kontynuuje j? przez go??cinno???, pi?kno, oraz ??drobne? gesty mi??osierdzia ?? zgodnie z zamierzeniem za??o??yciela CL. Zadanie to powierzy?? on osobom z Memores Domini, prosz?c o kierowanie o??rodkiem: ??Przede wszystkim dla tych, kt??rzy ?? ze wzgl?du na wiek lub zdrowie ?? s? utrudzeni w mi??o??ci do Chrystusa. Miejsce to powinno pomaga? w podj?ciu na nowo tej relacji. Jest ono zwi?zane z ca??? nasz? histori?, musicie strzec tej ??wi?to??ci?.

 

??By??o nas pi?tnastu, kiedy m??wi??em, ??e nasza wsp??lnota jest realnym znakiem ?? nawet je??eli przypadkowym, tymczasowym, ??miesznym, to jednak wielkim ?? przez kt??ry Chrystus staje si? przedmiotem do??wiadczenia w tera??niejszo??ci. W ostatnim roku nauczania w liceum, w podobnym spotkaniu uczestniczy??o ju?? oko??o trzystu os??b. Ale liczba nie jest wa??na. (...)

Rozci?gni?ta bez granic wsp??lnota jest tajemnic? to??samo??ci, dzi?ki kt??rej i w kt??rej naprawd? mog? z boja??ni?, dr??eniem i mi??o??ci? powiedzie? do Chrystusa: ?Ty?. Odkrycie tego faktu by??o bardzo konkretnym, precyzyjnym krokiem podczas pewnego spotkania, kt??re prowadzi??em, maj?c przed sob? morze, na baszcie, w Varigotti?.

Luigi Giussani, L`avvenimento cristiano [Wydarzenie chrze??cija??skie], Wydawnictwo Bur, s. 40-41.


Więcej na ten temat przczytasz w artykułach:

CL. Varigotti

> ??Promie??? na wie??y

??Przez ca??y, naznaczony obecno??ci? ks. Giussaniego, okres historii GS (Gioventu Studentesca ?? M??odzie?? Uczniowska) w Varigotti odbywa??y si? dwa g????wne momenty w roku.

Massimo Camisasca


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją