Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2007 > lipiec / sierpie??

Ślady, numer 4 / 2007 (lipiec / sierpie??)

CL. Varigotti

??Promie??? na wie??y

??Przez ca??y, naznaczony obecno??ci? ks. Giussaniego, okres historii GS (Gioventu Studentesca ?? M??odzie?? Uczniowska) w Varigotti odbywa??y si? dwa g????wne momenty w roku.

Massimo Camisasca


Promie??[*] na wie??y

??Przez ca??y, naznaczony obecno??ci? ks. Giussaniego, okres historii GS (Gioventu Studentesca ?? M??odzie?? Uczniowska) w Varigotti odbywa??y si? dwa g????wne momenty w roku.

Przed rozpocz?ciem lekcji, w ostatnich dniach wrze??nia, ks. Giussani wprowadzi?? moment spotkania ca??ej GS, tak zwany ??Tydzie?? Uczniowski?, kt??ry trwa?? pi?? dni (pierwsza dokumentacja pochodzi z 1958 r. przyp. red.). (...) W po??owie lat pi??dziesi?tych by??o kilkudziesi?ciu m??odych ludzi, w po??owie lat sze???dziesi?tych pojawi??o si? ju?? ponad tysi?c, i sta??o si? oczywiste, ??e nie da si? pozostawa? w Varigotti, gdy?? brakowa??o tam odpowiedniej struktury dla przyj?cia takiej ilo??ci os??b.

Varigotti we wrze??niu by??o miejscem bardzo wa??nym dla maj?cego si? rozpocz?? nowego roku szkolnego, zar??wno dlatego, ??e pozwala??o m??odzie??y z GS do??wiadczy? czym jest Ruch, kt??ry idzie naprz??d, kt??ry wzrasta liczebnie, pozwala??o poczu?, ??e stanowi? jedno???, jak i z powodu okazji do spotka??, zawierania znajomo??ci, kt??re potem, z biegiem lat, si? rozwia??y. (...) Powoli, jeszcze wi?ksze znaczenie w ??yciu GS zdoby??y Trzy Dni Wielkanocne w Varigotti. Nazywano je ???wi?tym tygodniem?, rozpoczyna??y si? w ??rod? po po??udniu i trwa??y przez czwartek i pi?tek do soboty rano. Zako??czeniem spotkania by??o wielkanocne Exultet?.

 

Massimo Camisasca,

Comunione e Liberazione. Leorgini (1954-1968)

[Komunia i Wyzwolenie. Pocz?tki (1954-1968)], San Paolo, s. 205-206.

 

[*] Nazwa cotygodniowego spotkania GS


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją