Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2014 > stycze?? / luty

Ślady, numer 1 / 2014 (stycze?? / luty)

Aktualno??ci. Matching 2013

??W centrum jest cz??owiek?

Udane spotkania, ciekawie zapowiadaj?ce si? kontakty biznesowe, rozmowy z przedsi?biorcami z r????nych kraj??w, a wszystko w perspektywie, w kt??rej licz? si? nie tylko pieni?dze i tak zwany ??biznes?, ale przede wszystkim cz??owiek i jego dobro. Kr??tka relacja ze spotkania przedsi?biorc??w ??Matching 2013?.

Dariusz Kuzara


W dniach 25??27 listopada kilkuosobowa delegacja CDO Polska uczestniczy??a w odbywaj?cym si? w Mediolanie spotkaniu ??Matching 2013?. By??a to najliczniejsza delegacja spo??r??d wszystkich przedstawicielstw bior?cych udzia?? w dotychczasowych edycjach tej imprezy, kt??ra w tym roku dosz??a do skutku po raz dziewi?ty.

W trakcie Matchingu odbyli??my szereg rozm??w z przedsi?biorcami z W??och, a tak??e z przedstawicielami krajowymi CDO z wielu pa??stw na ca??ym ??wiecie, co mo??e w przysz??o??ci zaowocowa? stworzeniem platformy wsp????pracy. Najwa??niejszym celem naszego udzia??u w Matchingu by??o spotkanie z naczelnymi w??adzami CDO. Podczas blisko godzinnego spotkania z przewodnicz?cym w??oskiej CDO Bernhardem Scholzem przedyskutowali??my nie tylko program dzia??a?? na przysz??o??? oraz kierunki, w kt??rych powinno si? rozwija? Towarzystwo Dzie??, ale zaprezentowali??my r??wnie?? wydarzenia z ??ycia polskiej organizacji od czasu ??mierci poprzedniego przewodnicz?cego Krzysztofa Prokopa. Bernhard Scholz przyj??? tak??e z zadowoleniem zaproszenie do Polski ?? wizyta, wed??ug wst?pnych ustale??, mia??aby si? odby? w maju 2014 roku.

Wa??nym momentem Matchingu by??o wieczorne spotkanie ?? Assemblea Generale (zgromadzenie og??lne) ?? z wyst?pieniami Bernharda Scholza oraz zaproszonych przez niego prelegent??w, kt??rzy opowiedzieli o swoich do??wiadczeniach zwi?zanych z dzia??alno??ci? biznesow?. Przez wszystkie wypowiedzi przewija??a si? nie tyle troska o pieni?dz i tak zwany ??biznes?, ale przede wszystkim o cz??owieka i jego dobro. Podkre??la?? to w swoim przem??wieniu Bernhard Scholz, m??wi?c: ??W centrum jest cz??owiek?. Ta zasada sta??a si? tak??e podstaw? nowego programu Towarzystwa Dzie?? w Polsce.

W??oscy przedsi?biorcy przejawiaj? ogromne zainteresowanie wsp????prac? z polskimi firmami. Do naszego narodowego stolika praktycznie przez ca??y czas trwania Matchingu ustawiona by??a kolejka ch?tnych, pragn?cych nawi?za? kontakty z firmami z naszego kraju, zw??aszcza tymi zrzeszonymi w Towarzystwie Dzie??. Otwieraj? si? tutaj olbrzymie szanse. Z naszej strony, szczeg??lnie w??r??d przyjaci???? z Ruchu, kt??rzy prowadz? swoje firmy, brakuje jedynie odwa??nego ??tak? dla cz??onkostwa oraz zaanga??owania. Chcia??bym w tym miejscu zaprosi? wszystkich naszych przyjaci????, kt??rzy s??yszeli o idei Towarzystwa Dzie??, a wci??? maj? opory przed wst?pieniem do stowarzyszenia, do postawienia tego odwa??nego kroku i zasilenia szereg??w naszej organizacji. CDO oferuje co??, co na rynku biznesowym jest w dzisiejszych czasach najbardziej deficytowym towarem ?? zaufanie do partnera. Nawi?zuj?c kontakty biznesowe z firm? nale???c? do CDO, na starcie zostajemy obdarzani zaufaniem i mamy pewno???, ??e takim samym zaufaniem mo??emy obdarzy? naszego rozm??wc?. Dzieje si? tak dlatego, ??e firmy skupione w CDO obok zarabiania pieni?dzy wsp????dziel? zasady, kt??re wynikaj? z etosu prowadzenia biznesu, a przede wszystkim z warto??ci chrze??cija??skich. Licz? na to, ??e na tegorocznym Matchingu opr??cz delegacji krajowej b?dzie reprezentowa??a nas liczna grupa przedsi?biorc??w z Polski.

Pragn? r??wnie?? podzi?kowa? na ??amach ????lad??w? Agnieszce Strza??kowskiej, pe??ni?cej rol? dyrektora biura CDO Polska, dzi?ki kt??rej zaanga??owaniu i olbrzymiej pracy dosz??o do zorganizowania wyjazdu polskiej ekipy na ??Matching 2013?. Agnieszka sprawuje swoj? funkcj? na rzecz ??rodowiska pracodawc??w skupionych wok???? Towarzystwa Dzie?? spo??ecznie, a jej olbrzymi wysi??ek i zaanga??owanie jest nieoceniony.

W najbli??szych miesi?cach planuj? zorganizowa? spotkania informacyjne na temat Towarzystwa Dzie?? w tych miastach w Polsce, gdzie ??ywo obecne s? wsp??lnoty CL ?? spotkania dla przedsi?biorc??w, rzemie??lnik??w oraz wszystkich zainteresowanych ide? Towarzystwa Dzie??.

Licz? na to, ??e zainteresowane osoby skontaktuj? si? z naszym biurem, najlepiej drog? mailow?, pisz?c na adres: office@cdopolska.pl. Wi?cej informacji na temat Towarzystwa Dzie?? mo??na znale??? na naszej stronie internetowej: www.cdopolska.pl lub na naszym profilu na Facebooku: 

www.facebook.com/pages/Towarzystwo-Dzie??-Compagnia-delle-Opere-Polska.

 


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją