Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2010 > lipiec / sierpie??

Ślady, numer 4 / 2010 (lipiec / sierpie??)

Aktualno??ci. Mario Mauro

Spojrzenie z perspektywy europarlamentu. Zastrze??enia co do wej??cia Turcji do Unii Europejskiej

Okupacja Cypru, prawa cz??owieka oraz prawo do wolno??ci wyznaniowej, nowe sojusze... Mario Mauro wyja??nia, dlaczego wci??? odleg??e jest wej??cie Ankary do Unii Europejskiej.

Davide Perillo


Uprzedzenia? ??adnych. Przemawiaj? same dokumenty: Turcja ma op????nienia w wielu kwestiach?, st?d te?? rozmowy zako??czy??y si? fiaskiem, a sprawa przyst?pienia Ankary do Unii Europejskiej ?? operacja borderline [pograniczna], o kt??rej m??wi si? od ponad dziesi?ciu lat, a kt??ra przypomina doczepianie strategicznego, je??li chodzi o po??o??enie i zaludnienie (72 miliony muzu??man??w) wagonu do europejskiego poci?gu ?? zosta??a odstawiona na boczny tor. Takie wnioski przynajmniej mo??na wyci?gn?? z rozmowy z Mario Mauro, przewodnicz?cym Ludu Wolno??ci [w??. Popolo della Libert? ?? PDL] oraz reprezentantem Organizacji Bezpiecze??stwa i Wsp????pracy w Europie (OBWE) przeciwko rasizmowi, ksenofobii oraz dyskryminacji chrze??cijan. Powodem nie jest islam. ??Toczy??y si? d??ugie dyskusje, czy wsp??lnota europejska jest chrze??cija??skim klubem. Ostatecznie odpowied?? by??a jasna: ?nie?. Unia nie jest struktur?, ale politycznym projektem, kt??rego celem jest wspieranie kontrahent??w w rozwoju ich pa??stw oraz w utrzymywaniu pokojowych stosunk??w. Wi???e si? to jednak z okre??lonymi wymaganiami. Cz???ci z nich ?? tych zasadniczych ?? Turcja nie jest w stanie spe??ni??.

Kt??rych?
Chodzi przede wszystkim o Cypr. Od 1974 roku Ankara zbrojnie okupuje cz???? pa??stwa cz??onkowskiego Unii. Bez rozwi?zania tego problemu trudno my??le? o wej??ciu do Unii. Nast?pnie sprawa samej Turcji jako pa??stwa. Oczywi??cie, panuje demokracja, przez ca??e lata jednak w walk? o w??adz? w tym kraju wmieszani byli nie tylko politycy, ale przede wszystkim wojsko, dlatego pozostaje wiele niewyja??nionych kwestii. Na dodatek pewne zastrze??enia maj? tak wp??ywowe kraje jak Francja czy Niemcy.

W rezultacie Turcja zn??w zaczyna ogl?da? si? na Wsch??d...
Ankara poszukuje nowych sojusznik??w, a przynajmniej daje to do zrozumienia: wroga dot?d Turcji Rosja, z kt??r? ta wcze??niej nie pozostawa??a w najlepszych stosunkach, zaczyna stawa? si? jej wa??nym partnerem. Zmiana zdania na temat historycznej ju?? wsp????pracy z Izraelem oraz pewien zwrot w polityce skierowanej na Bliski Wsch??d paradoksalnie s? r??wnie?? owocem presji wywieranej przez USA: Amerykanie poprosili o wsparcie w Iraku oraz w Afganistanie, przez co Turcja zacz???a mie? k??opoty z pa??stwami muzu??ma??skimi. Na razie Amerykanie nie nalegali za bardzo w sprawie Izraela, sygna??y s? jednak wyra??ne.

Inny pal?cy problem: zab??jstwo biskupa Padovese. Czy prawa cz??owieka oraz brak wolno??ci wyznaniowej nie s? najpowa??niejsz? przeszkod? w stosunkach z Turcj??
Tak. Je??li chodzi o te kwestie, w Turcji obowi?zuj? zasady, kt??re trudno zaakceptowa? w Europie, a wr?cz s? one sprzeczne z naszymi normami. Do tego dochodzi postawa tureckiego rz?du wobec chrze??cijan. Oskar??enie o prozelityzm jest prawie ??mieszne, tak naprawd? chodzi bowiem o jak??? znikom? mniejszo???. Wiadomo, ??e s? to zachowania manipulacyjne, maj?ce pom??c w kontrolowaniu sytuacji wewn?trznej. W rezultacie jednak wiele kwestii pozostaje niewyja??nionych. Chocia??by sprawa zab??jcy ksi?dza Santoro: jest takie zdj?cie, na kt??rym pije on trunki z funkcjonariuszami policji. Nie chcia??bym, ??eby tak samo sko??czy??a si? sprawa zab??jstwa biskupa Padovese.

Czy aby Europa rzeczywi??cie zrobi??a wszystko w sprawie tej zbrodni?
Europa potraktowa??a spraw? do??? lekko. Natychmiast przyj?to stanowisko policji: odosobniony akt, podejrzenie o chorob? psychiczn?... Moim zdaniem natomiast wci??? niewyja??nionych pozostaje wiele niepokoj?cych aspekt??w tej sprawy. Europa nie mo??e przymyka? na nie oczu ze wzgl?du na kwestie ekonomiczne.

Czy mo??na sobie wyobrazi? wej??cie Turcji do Unii?
Na razie nie. Najbardziej mo??liwym rozwi?zaniem jest uprzywilejowane partnerstwo. Wymaga ono jednak od Turcji dw??ch rzeczy: ca??kowitej wsp????pracy euro-atlantyckiej oraz zdecydowanych post?p??w w spe??nianiu stawianych wymaga??, pocz?wszy od sprawy wolno??ci wyznaniowej.


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją