Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2007 > lipiec / sierpie??

Ślady, numer 4 / 2007 (lipiec / sierpie??)

Od Redakcji

Wkroczenie wieczno??ci w czas


Cz??owiek od zawsze poszukiwa?? czego??, co spe??ni??oby pozytywne d???enie, kt??re nosi w sobie, co przeciwstawi??oby si? nico??ci, do kt??rej wszystko zdaje si? zmierza?. Od pierwszych skalnych malowide?? a?? do rozwini?tych i twor??w poetyckich i muzycznych. Stara?? si? wynajdowa? gesty, obrz?dy i dzie??a, aby ?? mo??na tak rzec ?? w ??yciu przywo??ywa??y ??ycie. Tworzy?? je, aby stanowi??y moment i przestrze??, we kt??rych co?? sprzeciwi??oby si? skamienieniu istnienia. Tworzy?? je, aby przywo??ywa??y impet ??ycia ukryty zawsze w sercu ka??dego cz??owieka, nawet w??wczas, kiedy po czasie rozkwitu i bogactwa nast?puje pora niepomy??lna. Wszystko, co cz??owiek wynalaz?? w ca??ej swojej historii, wynalaz?? dzi?ki pos??usze??stwu pilnej potrzebie, kt??ra naznacza i ??rani? go w jego g???bi. Aby ofiarowa? sobie i swojemu ludowi co??, co nie pozwoli upa??? nadziei na dobre spe??nienie. Obraz tego nieustannego usi??owania jest rozleg??y, dramatyczny i wzruszaj?cy.

Najwa??niejsz? prac? jak? cz??owiek podejmowa??, jest zawsze poszukiwanie drogi podtrzymywania tej nadziei, obok pracy maj?cej na celu zabezpieczenie po??ywienia, ochron? drogich sobie os??b, rozwijanie w??asnych zdolno??ci, nie mo??e zosta? zaniedbana praca, kt??r? mo??emy nazwa? ??prac? nad nadziej??, gdy?? bez niej wszystkie inne oka??? si? ?? nagle, lub z up??ywem czasu ?? daremne. Nie mo??e przemin?? dzie??, aby ka??dy nie odnalaz?? w czym??, lub w kim?? punktu, kt??ry sprawi, ??e odzyska pozytywno??? ??ycia. Mo??e to by? nawet przelotna obecno??? przyjaciela, dobry wynik w pracy, jaki?? znak na drodze.

Chrze??cija??stwo wszystko to wzi???o na serio. Jezus Chrystus, jak powiedzia?? Charles P?guy, nie przyszed??, aby opowiada? dziwne historyjki, ale aby odpowiedzie? na to odwieczne, przepe??nione pragnieniem i wielostronne poszukiwanie ludzi. Wzi??? na serio nasze pragnienie ??ycia i ujrzenia jak ??ycie zwyci???a. Jak cz?sto powtarza Ewangelia, wsp????czu?? temu ??nic?, jakim jeste??my, do tego stopnia, ??e sta?? si? naszym przyjacielem. Wiedzia?? doskonale, jak wiemy wszyscy, ??e ??adna rzeczywisto??? na tym ??wiecie ?? ani sukces, ani przyjaciel, ani zdolno??ci ?? nie jest w stanie uchroni? przed do??wiadczeniem rozpaczy z powodu utraty i braku sensu. ??adna inwencja tego ograniczonego bytu jakim jest ??ja?, nie mo??e darowa? cz??owiekowi tajemnicy zawsze upragnionego ??ycia i niesko??czono??ci. Potrzebne by??o wkroczenie wieczno??ci w czas, by sta??o si? mo??liwe codzienne kosztowanie ??ycia. Potrzebne by??o wydarzenie Boga, kt??ry sta?? si? dyspozycyjny, i to dyspozycyjny a?? do ofiary z siebie, aby cz??owiek m??g?? znale??? punkt nieustannego zaczyniania na nowo. Punkt, kt??ry si? nie wyczerpie, nie mo??e zosta? zlikwidowany przez ??adne ograniczenie, brak czy brzydot?. Serce jest uczynione po to, aby odnale??? taki w??a??nie punkt zwyci?stwa. Dlatego Papie?? nie przestaje m??wi? o wierze, jako rzeczy bardzo prostej. Wszyscy mog? pozna? jej tre??? i metod? poprzez spotkanie, przez do??wiadczenie: ??S??uchaj?c jak naucza??, widz?c jak uzdrawi?? chorych, jak ewangelizowa?? najmniejszych i ubogich, jak jedna?? grzesznik??w, uczniowie powoli dochodzili do rozumienia, ??e On by?? Mesjaszem w najwy??szym tego s??owa znaczeniu, to znaczy, nie tylko cz??owiekiem pos??anym przez Boga, ale samym Bogiem, kt??ry sta?? si? cz??owiekiem? (Homilia w Uroczysto??? Aposto????w Piotra i Paw??a, 29 czerwca 2007 r.).

Dzi??, jak dwa tysi?ce lat temu, metoda pozostaje ta sama. Ucze?? liceum, jeden z tych, kt??rzy odkryli wiar? przez spotkanie z Gioventu Studentesca [M??odzie?? licealna z CL], tak wyrazi?? to, co mu si? wydarzy??o: ??Te trzy lata pozwoli??y mi zrozumie?, ??e GS istnieje nie po to, aby podawa? koncepcje ??ycia, czy ?regulowa? przepisami? codzienno???, ale aby przywo??ywa? potrzeby, kt??re nas tworz? i czyni? lud??mi. Jest tylko jeden spos??b ??wiadczenia o Chrystusie w szkole: zaanga??owanie si? w swoje cz??owiecze??stwo?. To jest sens ka??dej ludzkiej przygody. 


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją