Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2007 > lipiec / sierpie??

Ślady, numer 4 / 2007 (lipiec / sierpie??)

Ko??ci????. Ziemia ??wi?ta

M?cze??stwo chrze??cijan na Bliskim Wschodzie

Wezwanie Benedykta XVI


21 czerwca 2007 r., przemawiaj?c do uczestnik??w odbywaj?cego si? w Rzymie Zgromadzenia Dzie?? Pomocy Ko??cio??om Wschodnim, Benedykt XVI powiedzia??: ??Razem z ka??dym z was, pozostaj?c w zjednoczeniu z ca??ym Ko??cio??em i wsp??lnotami chrze??cija??skimi, jak r??wnie?? z tymi, kt??rzy oddaj? cze??? imieniu Boga i szczerze Go szukaj?, oraz ze wszystkimi lud??mi dobrej woli, pragn? na nowo ko??ata? do serca Boga Stw??rcy i Ojca, prosz?c z niezmiern? ufno??ci? o dar pokoju. Ko??acz? do serc tych, kt??rzy ponosz? szczeg??ln? odpowiedzialno???, gdy?? spoczywa na nich obowi?zek zagwarantowania pokoju wszystkim, bez r????nic, uwalniaj?c ich od ??miertelnej choroby dyskryminacji religijnej, kulturalnej, historycznej czy geograficznej?. Papie?? zapewni??, ??e Ziemia ??wi?ta, Irak i Liban s? obecne w modlitwie i dzia??aniu Stolicy Apostolskiej i ca??ego Ko??cio??a, z pilno??ci? i sta??o??ci?, jakich wymaga aktualna sytuacja.

Powiedzia?? r??wnie??, ??e ca??y Ko??ci????, z uczuciem i podziwem, towarzyszy wszystkim swoim synom i c??rkom, wspieraj?c ich w czasie prawdziwego m?cze??stwa dla imienia Chrystusa.


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją