Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2007 > lipiec / sierpie??

Ślady, numer 4 / 2007 (lipiec / sierpie??)

Ko??ci????. Ziemia ??wi?ta

Uparcie pusty gr??b

Zapraszamy do lektury notatek z pielgrzymki ??ladami Chrystusa. Prze??ytym do??wiadczeniem dzieli si? grupa ksi???y z Madrytu, kt??rzy dzi?ki spotkaniom z arcybiskupem Twalem oraz ojcem Pizzaballa znale??li nie tylko architektoniczne, ale i ??ywe ??wiadectwo dwudziestu wiek??w ??ycia Ko??cio??a.

Javier Prades


Jerozolima jest miastem pewnego paradoksu: oto miejsce, gdzie pok??j narodzi?? si? w ??wiecie, dzi?? ju?? prawie zmia??d??one konfliktami, nie znanymi w ??adnej innej cz???ci globu. Chrze??cijanie s? tu mniejszo??ci? stanowi?c? znak Obecno??ci, kt??ra jednoczy.

 

??Co mo??na zrobi? dla chrze??cijan w Ziemi ??wi?tej? Odpowied?? na to pytanie ujm? dla was w ?teori? czterech P?. Po pierwsze Prayer, czyli modli? si? za tutejszych chrze??cijan i za ich potrzeby. Po drugie Pilgrimage ?? uda? si? na pielgrzymk? do miejsc ??wi?tych i w ten spos??b podtrzyma? ekonomicznie takie sektory, jak turystyka, transport, rzemios??o, poniewa?? kiedy brakuje pielgrzym??w wiele rodzin nie ma ??adnego sposobu na zdobycie pieni?dzy. Po trzecie Projects, czyli systematyczne wspomaganie dzie?? pomocy charytatywnej, wychowawczej i tej zwi?zanej z opiek? spo??eczn?. Po czwarte Pressing, to znaczy oddzia??ywanie, w miar? naszych mo??liwo??ci, na opini? publiczn?, zw??aszcza w ??rodowiskach nam najbli??szych, jak prasa lokalna, ulotki kulturalne, gazetki parafialne... wszyscy mog? podj?? ?teori? czterech P?, nie m??wcie mi tylko, ??e nie mo??ecie przynajmniej modli? si? za nas?.

Tymi s??owami ??egna?? nas wzruszony arcybiskup Twal, gdy dobieg??a ko??ca wizyta w Patriarchacie ??aci??skim. Podobne sprawy przedstawia?? nam w ten sam wiecz??r ojciec Pizzaballa, kustosz Ziemi ??wi?tej, kiedy odwiedzili??my go w Klasztorze Zbawiciela. Podkre??la?? on mocna wymiar wychowawczy obecno??ci katolickiej, poprzez sie? szk????, kt??re daj? nadziej? nie tylko m??odym chrze??cijanom, ale tak??e muzu??manom i ??ydom. Chodzi tu o o??rodki bardzo cenione przez spo??ecze??stwo zar??wno w Pa??stwie Islamskim, jak i na terytorium, kt??re podlega kontroli w??adz palesty??skich. Z tego w??a??nie powodu ojciec Pizzaballa zaprosi?? nas do pomocy w jak najlepszym podj?ciu tej wychowawczej odpowiedzialno??ci.

 

Jasny i operatywny os?d

Rekomendacje, jakie otrzymali??my od biskupa Twala i ojca Pizzaballi przek??adaj? na jasny i operatywny os?d bezpo??rednie do??wiadczenie ka??dego, kto odwiedzi Ziemi? ??wi?t?. Dotar??o to tak??e do nas, czterdziestu pi?ciu ksi???y z archidiecezji madryckiej, kt??rzy udali si? na pielgrzymk? do Ziemi ??wi?tej w Wielkim Tygodniu.

Podczas tych kilku dni nazbiera??o si? wiele wra??e??, ??e zdawa??y si? wr?cz wylewa?. W ka??dym z tych miejsc jest co?? rozdzieraj?cego i jednocze??nie nieodpartego. Kiedy w pierwszy wiecz??r przybywasz pod mury Betlejem, przejmuj? ci? dreszcze emocji na sam? my??l, ??e wchodzisz do miasta, w kt??rym narodzi?? si? Zbawiciel ??wiata. Nie pozostaje ci wtedy nic innego, jak tylko wzi?? g???boki oddech, dok??adnie obserwowa? i o wszystko pyta?, aby wreszcie zrozumie?, co tak naprawd? dzieje si? na tej enigmatycznej i przygn?bionej Ziemi. Je??li jest na ??wiecie miejsce, gdzie potrzeba ??odwagi do rozszerzenia rozumu?, to bez w?tpienia takim miejscem jest Ziemia ??wi?ta. Jak zorientowa? si? w tym labiryncie z??o??onych zagadnie??, cz?sto tak bardzo wiarygodnych na korzy??? i jednych i drugich? Szukamy od razu jakiego?? wyja??nienia, ale zadanie to przerasta nasze mo??liwo??ci. Istnieje bowiem tylko jeden spos??b na rozszyfrowanie zagadki, spos??b, kt??rym jest uwierzy? ??wiadkom, tym dzisiejszym jak i tym, kt??rzy przez d??ugie wieki troszczyli si? o ??yw? tradycj? Ko??cio??a na Wschodzie. Wielkim szcz???ciem by??o dla nas prze??ycie tej pielgrzymki jako nieko??cz?cego si? ??wiadectwa. Zobaczyli??my i us??yszeli??my, jak mo??na tu ??y? nie popadaj?c przy tym w zniech?cenie i nie u??alaj?c si? nad sob?.

 

Marta, Piero, Tommaso, Ettore

Marta jest chrze??cijank? i palesty??sk? studentk?. Opowiada nam, z niebywa??? dla jej wieku determinacj? i spokojem, o warunkach, w jakich si? uczy i o swoich relacjach z kolegami ??ydami i muzu??manami z Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie. Piero, Tommaso i Ettore tworz? dom Memores Domini, ??yj? nim i prac? w s??u??bie Kustodii, z pasj? opiekuj?c si? osobami, kt??re Chrystus postawi?? na ich drodze, stawiaj?c przy tym wszystko na rozw??j przyja??ni z nimi.

Innym wa??nym dla nas ??wiadectwem, cichym, ale niemniej wymownym, by??o ??wiadectwo historii, architektury, archeologii... prezentacje Jos? Miguel Garcii o miejscach Ziemi ??wi?tej by??y bardzo zwi?zane z rozumem (dokumentacja historyczna, literacka, archeologiczna) i z wiar? (lektura fragment??w Ewangelii i komentarzy do nich autorstwa ks. Giussaniego). Przemieszczaj?c si? autobusem z jednego miejsca do drugiego, Sobhy Makhoul niestrudzenie analizowa?? tera??niejszo??? i przesz??o??? chrze??cija??stwa, judaizmu i islamu w pa??stwie izraelskim, uwzgl?dniaj?c przy tym warunki polityczne, spo??eczne i ekonomiczne.

 

?aska i rozum

Mo??na by zapyta? o znaczenie niekt??rych pozosta??o??ci archeologicznych, przechowywanych z tak? pobo??no??ci? w bazylikach wype??nionych wiernymi, czy te?? pozosta??ych pod piaskami pustyni. Najbardziej rozs?dne odpowiedzi od zawsze by??y efektem ??ywego ??a??cucha, na kt??ry sk??ada??y si? wiara i ufno??? innych. I tak Franciszkanie prowadzili badania w miejscach, do kt??rych przybywali uczestnicy krucjat. Krzy??owcy natomiast szukali tam miejsc uwielbianych przez Bizantyjczyk??w, a ci z kolei dog???bnie badali dzie??a cesarzowej Heleny, kt??ra zebra??a ??wiadectwa pierwszych wsp??lnot chrze??cija??skich. Podr????nicy i pielgrzymi na przestrzeni dwudziestu wiek??w potwierdzaj? t? histori? swoimi opowiadaniami, a ca??e to zjawisko jest o wiele bogatsze i ciekawsze od tych kilku naszkicowanych przez mnie epizod??w. I cho? oczywi??cie uczestniczy??o w nim jeszcze mn??stwo innych bohater??w, dla nas pozostaje wa??na sama metoda opisywanego dzia??ania, polegaj?ca na zaufaniu ??wiadkom wydarze??. Zaufanie to staje si? naturalnym u??yciem rozumu oraz udoskonalonym i nadnaturalnym ??wiat??em wiary.

Musz? przyzna?, ??e dotychczas rzadko zdarza??o mi si? z tak? ??atwo??ci? weryfikowa?, jak katolicka wiara osi?ga niespodziewan? syntez? pomi?dzy darem ??aski a pe??ni? rozumu.

 

Gr??b Pa??ski

Z tych wielu ??jerozolimskich? wspomnie?? najbardziej mi towarzyszy wspomnienie Grobu Pa??skiego. Jest co?? ra???cego i niespokojnego w tym jedynym w swoim rodzaju mie??cie, kt??re jak gdyby nie jest w stanie pojedna? si? samo ze sob?. Pok??j i jedno??? to dwie najbardziej zakorzenione w sercu ludzkim potrzeby. Jerozolima wo??a swoj? potrzeb? pokoju i jedno??ci, wo??a ju?? prawie wyczerpanym g??osem. I nadal na to wo??anie nie ma odpowiedzi, pomimo wysi??k??w pokojowych, jak i tych zwi?zanych z przemoc?, kt??rymi pos??uguje si? to miasto przecie?? nie od dzisiaj. W sercu Jerozolimy tkwi rana, kt??ra nigdy nie mog??a si? zagoi?, tkwi tu jakie?? p?kni?cie w skale, cho? na poz??r nieszkodliwe, to jednak maj?ce wp??yw na nasze przeznaczenie. Przez t? ran? i to p?kni?cie w skale pok??j i jedno??? wesz??y   raz jeden w ten ??wiat i nie porzuci??y go ju?? nigdy. C???? za paradoks! ?r??d??o jedno??ci prawie zniszczone przez jedyne w swoim rodzaju konflikty. A Gr??b uparcie pozostaje pusty, pok??j i jedno??? nadal rozprzestrzeniaj? si? powoli w Jerozolimie i na ca??ym ??wiecie dzi?ki ??wiadkom b?d?cym znakiem Obecno??ci, kt??ra jednoczy i odpowiada na nasz? potrzeb? ??ycia i rozumienia. I jest tak naprawd?. Wszyscy ?? czterdziestu pi?ciu ksi???y ?? wr??cili??my do Hiszpanii o wiele bardziej zjednoczeni i pe??ni pokoju ni?? kiedy tydzie?? wcze??niej wyje??d??ali??my do Tel Avivu.

Kiedy Chrystus ponownie przyjdzie na ??wiat w chwale Paruzji, pok??j i jedno??? zatriumfuj? na zawsze tak??e w ??wi?tym Mie??cie. My tymczasem zaanga??ujmy si? w realizowanie ??teorii czterech P?.

 

 

 

 


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją