Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2007 > lipiec / sierpie??

Ślady, numer 4 / 2007 (lipiec / sierpie??)

Ko??ci????

Cud Jana Paw??a II w Bu??garii

21 maja 2006 roku zosta??a konsekrowana nowa konkatedra ??w. J??zefa w Sofii. Zniszczona w czasie wojny zosta??a odbudowana po wizycie Jana Paw??a II. Uzyskanie pozwolenia na budow? ??wi?tyni katolicy sofijcy uznaj? za ??ask? wyproszon? przez Papie??a Polaka

o. Krzysztof Kurzok


Konsekracji dokona?? kardyna?? Angelo Sodano w obecno??ci przedstawicieli duchowie??stwa prawie ca??ej Europy i przedstawicieli rz?du Bu??garii. Obecny by?? wiceprezydent, a premier podarowa?? kielich z paten?. Patriarcha Ko??cio??a Prawos??awnego w Bu??garii Maksim, podarowa?? ikon? Matki Bo??ej, kt??ra obecnie znajduje si? w g????wnym o??tarzu pod krzy??em, ??wiadcz?c o blisko??ci obu Ko??cio????w.

 

??Ma??a Jerozolima?

Tak nazywana jest Sofia, stolica Bu??garii (1400 000 mieszka??c??w), gdy?? ma jedno szczeg??lne miejsce. W centrum miasta cztery wyznania tworz? specyficzny w skali ??wiatowej kwadrat. W odleg??o??ci zaledwie kilkuset metr??w znajduje si? najwi?ksza w Europie Synagoga, meczet muzu??ma??ski, katedra prawos??awna i konkatedra katolicka. O ile pierwsze trzy wyznania chwal? si? pi?knem swoich ??wi?ty??, katolicka wsp??lnota parafii ??w. J??zefa, do niedawna mog??a pochwali? si? tylko skromn? sal? teatraln?, nazywan? Konkatedr? ??w. J??zefa, ko??cio??em siostr? katedry ??w. Ludwika w Plovdiv, gdzie mie??ci si? siedziba biskupa diecezji sofijsko-plovdivskiej. Ruiny wybudowanej w 1880 r., a zbombardowanej przez wojska ameryka??skie 30marca 1944 r. konkatedry ??w. J??zefa, miesza??y si? z ruinami staro??ytnej twierdzy bizantyjskiej Serdiuka przez blisko 58 lat, wyciskaj?c ??zy ka??demu kto spogl?da?? na to opustosza??e miejsce.

Tak by??o do pami?tnej daty 23 kwietnia 2002 r., kiedy Jan Pawe?? II stan??? na ziemi staro??ytnych Trak??w. W dniu, kiedy samolot papieski wyl?dowa?? na lotnisku w Sofii, kilkana??cie godzin wcze??niej, na ul. Knia?? Boris I/125 dotar??a wiadomo??? z Urz?du Miasta, ??e jest pozwolenie na budow? nowej konkatedry. I nawet gdyby Papie?? nie dojecha?? na spotkanie ze wsp??lnot? katolick?, kt??re mia??o miejsce 25 kwietnia, to w dniu swego przylotu dokona?? ju?? cudu, bo otrzymanie pozwolenia na budow? graniczy??o z cudem.

 

Pocz?tki parafii

Historia konkatedralnego ko??cio??a w Sofii rozpoczyna si? w 1875 r. w Plovdiv kiedy biskup diecezji sofijsko-plovdivskiej Francesco Reinaudi, zleci?? o. Tymoteuszowi z Biela (W??ochy) opiek? na katolikami w Sofii. Pierwszy proboszcz boryka?? si? z wieloma problemami. Najpierw postara?? si?, aby nie doje??d??a? z Plovdiv, ale na sta??e zamieszka? w Sofii, co si? sta??o w 1878 r. od tamtej pory prace nad budow? ko??cio??a zosta??y przy??pieszone i w 1880 r. ??wi?tynia zosta??a konsekrowana. Parafia ros??a do??? szybko i juz w pierwszych latach istnienia gromadzi??a ponad 1500 wiernych. Ojciec Tymoteusz opr??cz ko??cio??a i klasztoru kapucy??skiego, wybudowa?? dwie szko??y: m?sk? i ??e??sk? i obie po??wi?ci?? ??w. J??zefowi. Nast?pnie wypraszaj?c od miasta teren, wybudowa?? Mi?dzynarodowy Szpital po??wi?cony ksi???nej Klementynie, nazywany do dzisiaj Klementy??ska bolnica (szpital klementy??ski). Chocia?? powodem budowy szpitala by??o umo??liwienie opieki lekarskiej i duchowej obcokrajowcom, s??u??y?? on wszystkim mieszka??com Sofii i okolic.

Ojciec Tymoteusz zmar?? w 1984 r., ale jego po??wi?cenie przynios??o owoce, parafia rozwija??a si? bardzo szybko. Przede wszystkim powsta??y grupy parafialne nadaj?c jej charakter ??wsp??lnoty-wsp??lnot?, co??, co dopiero o wiele p????niej podpowiedzia?? Sob??r Watyka??ski II. W latach 30-tych w s?siedztwie ko??cio??a zosta??o wybudowane centrum pastoralne i sala teatralna ??w. Franciszka. Tymi dzie??ami zajmowa??y si? wsp??lnoty wiernych.

 

Troska o wiar?

W latach mi?dzywojennych w parafii w Sofii pracowa??o 12 kapucyn??w, kt??rzy swoj? opiek? ogarn?li ca??e miasto. Zosta??o r??wnie?? stworzone wydawnictwo ??Dobrija Pieczat? (Dobry Druk), kt??re wydawa??o gazet? ??Istina? oraz kalendarz ??w. Cyryla i Metodego, kt??ry zbiera?? w sobie kalendarz rzymski i wschodni. Dzi?ki m?drej polityce cara Borysa III burze dziejowe omija??y Sofi?, ale po ??mierci Cara w 1943 r., kiedy alianci wypychali wojska niemieckie z Grecji, rozpocz???y si? bombardowania stolicy przez wojska ameryka??skie. 30 marca 1944 r. w czasie jednego z pierwszych nalot??w, bomba ameryka??ska zburzy??a ko??ci???? ??w. J??zefa. Katolicy sofijscy dosy? szybko otrz?sn?li si? z tego wydarzenia i od razu przyst?pili do zbierania ??rodk??w na odbudow? katedry. Niestety 9 wrze??nia 1944 r. nast?pi?? w Bu??garii przewr??t komunistyczny. Katolickie Towarzystwo ??w. J??zefa, kt??rego celem by??o odbudowanie zniszczonej katedry i klasztoru, mia??o konto w banku z prawie zebran? sum? na rozpocz?cie prac restauracyjnych. Nowa w??adza ludowa od razu przej???a ??opiek?? nad w??asno??ci? innych. A poniewa?? nowe pa??stwo ludowe potrzebowa??o nieograniczonych funduszy, parafia musia??a po??egna? si? z pieni?dzmi. 5grudnia 1944 r. sala teatralna ??w. Franciszka, zosta??a konsekrowana na tymczasowy ko??ci???? parafialny, przejmuj?c r??wnocze??nie tytu?? konkatedry. Tym sposobem ????wi?tynia sztuki? sta??a si? ????wi?tyni? Pa??sk??. Ze zbombardowanej katedry pozosta??y w stanie nienaruszonym dwie figury: Matki Bo??ej z Lourdes i ??w. J??zefa.

Nowe pa??stwo ludowe, kiedy juz przej???o ??opiek?? nad wszystkimi ??rodkami materialnymi, postanowi??o zatroszczy? si? i o stan duchowy swoich obywateli. W latach 1952 i 1954 urz?dzono pokazowe procesy s?dowe, w kt??rych oskar??ano duchowie??stwo katolickie o wsp????prac? z imperializmem i szpiegowanie na rzecz Watykanu. Wielu duchownych ponios??o ??mier? m?cze??sk?, a z nimi r??wnie?? ich wierni. Chocia?? nigdy nie zamkni?to ko??cio??a ??w. J??zefa, to ??wieci?? on pustkami. Jedynymi wiernymi, kt??rzy otwarcie mogli manifestowa? swoj? wiar? byli dyplomaci obcych pa??stw i to w g????wnej mierze dzi?ki nim przetrwa??a trudne czasy ??ywa wsp??lnota Ko??cio??a. Zlikwidowano wszelk? dzia??alno??? intelektualn? i kulturaln? Ko??cio??a. Mimo to, o. Franc Nonov, niewysoki kapucyn, o w?t??ej budowie cia??a, w ??wieckim ubraniu, przemierza?? stolic? Bu??garii odwiedzaj?c wiernych w domach. Od ??witu do nocy katechizowa?? i udziela?? sakrament??w. Poniewa?? oni nie mogli przyj??? do ko??cio??a, Ko??ci???? przyszed?? do nich.

 

Wsp??lnota wsp??lnot

Dzi?ki takiej pracy, mimo planowanej ateizacji, w wielu sercach uda??o si? zachowa? wiar?, dlatego te?? w roku 1989, kiedy system totalitarny upad??, liczni wierni szybko znale??li drog? do ko??cio??a parafialnego. Dosz??o do tego, ??e w niedziel? nie mie??cili si? wewn?trz, a ich liczba wci??? ros??a, bo rosn?ce z drugiej strony ulicy mury nowego ko??cio??a, wla??y nadziej?. ?r??d??em tej nadziei by?? jednak nie beton i ruch robotnik??w, lecz s??owa Ojca ??wi?tego Jana Paw??a II, kt??ry odwiedzaj?c tutejsz? wsp??lnot? parafialn?, powiedzia??, ??e wa??niejsz? od kamieni jest ??wi?tynia, wznoszona z ??ywych ludzkich serc.

W 1992 roku na autostradzie z Plovdiv do Sofii, zgin???o w wypadku samochodowym czterech kapucyn??w, 50% duchowie??stwa diecezji. Dlatego rok p????niej, przyjechali do Sofii zakonnicy z Polski, z Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucyn??w. Dzi?? jest ich tam siedmiu i dw??ch kleryk??w, m??odych Bu??gar??w, kt??rzy pragn? zaj?? miejsca swoich przodk??w przy o??tarzu Pa??skim. Zosta??a tu utworzona pierwsza w Bu??garii ??Oaza? (Ruch ??wiat??o-??ycie), kt??ra dzi?? rozprzestrzeni??a si? na ca??? diecezj?. Istnieje Trzeci Zakon Franciszka??ski i M??odzie?? Franciszka??ska, tradycyjne pole duszpasterskie franciszkan??w-kapucyn??w. Dzia??aj? trzy wsp??lnoty neokatechumenalne, duszpasterstwo student??w ??Pelikan?, Ko??ci???? Domowy, Communione e Liberazione, oraz odbywa si? regularna ca??oroczna katechizacja dzieci i m??odzie??y. Tak dzisiaj wygl?da parafia ??w. J??zefa w Sofii. ??wi?tynia ??ywych ludzkich serc. Liczy prawie 4,5 tysi?ca wiernych, z czego do ko??cio??a w niedziel? przychodzi oko??o 600 os??b. Od dw??ch lat dzia??a tu r??wnie?? Polska Misja Katolicka i znalaz?? miejsce zarz?d g????wny Polskiego Towarzystwa Kulturalno O??wiatowego ??Warne??czyk?. Wszyscy ??yj? rado??ci? budowy nowej katedry, kt??ra wznosi si? ju?? na swoim starym miejscu przypominaj?c mieszka??com Sofii o obecno??ci wsp??lnoty katolickiej.


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją