Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 1992 > Biuletyn (6) stycze??

Ślady, numer 1 / 1992 (Biuletyn (6) stycze??)

Spotkania studenckie w Polsce

W dniu 11 listopada w Lublinie odby??o si? spotkanie inauguruj?ce nowy rok pracy dla grup uniwersyteckich. Spotkanie to prowadzili dwaj nasi przyjaciele, studenci z W??och, Paolo i Davide. Jeszcze raz wraz z nimi zag???bili??my si? w or?dzie tegorocznego plakatu wielkanocnego. Wed??ug ks. Giussaniego or?dzie to najlepiej streszcza zdanie ??w. Tomasza z Akwinu: Z ??aski wyp??ywa ??wiat??o???. Chcieliby??my, aby nasze ??ycie by??o opisane tymi s??owami.


?ASKA ?? dos??ownie znaczy do??wiadczenie daru, kt??ry otrzymali??my, do??wiadczenie spotkania z Towarzystwem. Kim jest Towarzystwo? W ka??dym z nas jest pragnienie odkrycia, zrozumienia racji swego ??ycia. Poprzez spotkanie z Towarzystwem do??wiadczamy, ??e moim ja jest relacja z niesko??czono??ci?. Jednak to co powoduje, ??e nasze Towarzystwo jest jedynym, nie le??y w naszych zainteresowaniach, ale w tym, ??e droga do naszego przeznaczenia jest mo??liwa. Dlaczego? Prawdziwy pow??d zawsze dotyka naszych s??abo??ci. Spr??bujmy por??wna? to ze swoim z??yciem. Sami nie jeste??my w stanie realizowa? drogi do naszego przeznaczenia. W nas jest pewna rana, kt??ra nie pozwala i??? za tym pragnieniem,. Objawia si? r????nie: nuda, lenistwo, powierzchowno???, ma??oduszno???, niezdolno??? do bycia tym, kim chc? by?. Natomiast w naszym Towarzystwie jest mo??liwe to p??j??cie, bo w nas istnieje Obecno??? (inna od nas), kt??ra przebacza i pozwala i??? za. My widzimy nasze ograniczenia, ale ta obecno??? pomaga nam patrze? w g??r? i i??? za bez wahania ?? to jest do??wiadczenie przebaczenia. To jest najwi?ksza cecha naszego Towarzystwa. Kto?? jest z tob? pomimo twojej grzeszno??ci i ma??o??ci ?? normalnie jest to niemo??liwe, ale to jest do??wiadczenie Obecno??ci Chrystusa. Chrze??cija??stwo jest wi?zi?, kt??ra Chrystus ustali?? z tob?. Powiedzenie tak tej wi?zi jest decyzja na istnienie. Powiedzie? tak temu Towarzystwu. Dop??ki nie b?dziemy do??wiadcza? tego przebaczenia nie b?dziemy wolni ?? grzech b?dzie przed nami.

To do??wiadczenie budzi w nas pozytywno??? ??ycia. Jeste??my powo??ani do tego, aby ??y? ta pozytywno??ci? w ka??dej chwili ?? tak??e w chwilach smutku i beznadziei. ??MIA?O??? (zuchwa??o???) jest to podstawowa cecha cz??owieka, kt??ry ma pasje do swego ??ycia. Taki cz??owiek nie boi si? rzeczywisto??ci, ale jest zdolny do obj?cia jej w ca??o??ci ?? ze wszystkim, co ona ze sob? niesie. Nasza przyja???? nie sprawi, ??e nasze ??ycie stanie si? walka pomi?dzy realizacja naszej osoby a ucieczka od niej ( w marzenia, projekty??). Zobaczenie, ??e ??ycie jest walk?, to ju?? dobry pocz?tek. Jeszcze raz sp??jrzmy na plakat wielkanocny: widzimy ??mia??o??? dw??ch os??b wios??uj?cych do drugiego brzegu (dla nas to cel naszego ??ycia). Je??eli oni zapominaj? dlaczego p??yn?, to maj? za sob? trzeci? Osob? ?? Chrystusa. Dla nas ta trzeci? osob? jest nasze Towarzystwo, nasza przyja????.

My??l?, ??e to or?dzie jest dla nas dzisiaj konieczne do zrobienia kroku do przodu. Poniewa?? pomaga nam wej??? w rzeczywisto???, w kt??rej ??yjemy, porusza nas do walki o ??ycie nasze i tych, kt??rzy s? obok nas. Z ??aski rodzi si? zuchwa??o???! Nie pozw??lmy, aby ??aska ta by??a dana nam na darmo.

 


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją