Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2017 > luty / marzec

Ślady, numer 2 / 2017 (luty / marzec)

Prawos??awni. Spotkania

Kiedy s??owa nie wystarczaj?

By wyja??ni? swojej rodzinie, czym jest spotkanie z CL, Misza zaprasza do Homelu 30 przyjaci????. Oto, co wydarzy??o si? w tych dniach. Oraz pytania, kt??re z tego si? zrodzi??y. ??Co ma wsp??lnego z tym wszystkim Giussani? I co znaczy dla nas pod???anie za katolickim charyzmatem??

Luca Fiore


??Wracam do Homelu dwa albo trzy razy w roku. Tam jest moja rodzina i przyjaciele, kt??rzy nie mieli poj?cia, co takiego spotka??em?. Misza studiuje teologi? na prawos??awnym uniwersytecie w Moskwie i pisze doktorat po??wi?cony pedagogii ksi?dza Giussaniego. Homel, z p???? milionem mieszka??c??w, jest drugim co do wielko??ci miastem na Bia??orusi. Znajduje si? w po??udniowo-wschodniej cz???ci kraju, 200 kilometr??w od Czarnobyla. By?? jednym z miejsc najbardziej dotkni?tych przez radioaktywn? chmur? w 1986 roku.

??Kiedy wraca??em do domu, opowiada??em troch?: ?Pozna??em katolickich przyjaci???? z W??och? albo ?By??em na Meetingu w Rimini?. Pr??bowa??em wyja??ni?, ale w ich g??owach nie ukazywa?? si? ??aden konkretny obraz. S??owa, kt??rymi si? pos??ugiwa??em, nie wystarcza??y do opisania nowo??ci, kt??ra wesz??a do mojego ??ycia?.

Jedn? z wielu inicjatyw zrodzonych z ??Lataj?cej Wsp??lnoty?, grupy katolik??w i prawos??awnych, kt??rzy pod???aj? za do??wiadczeniem CL w r????nych miastach Rosji, Bia??orusi, Ukrainy i W??och, jest wystawa po??wi?cona metropolicie Antonijowi Surozkijowi, przygotowana na Meeting 2015. W oparciu o ni? powsta??a wersja w j?zyku rosyjskim, kt??ra w tych miesi?cach kr???y po miastach by??ego Zwi?zku Radzieckiego: Mi??sku, Wilnie, Grodnie, Kijowie, Odessie, Karagandzie, Moskwie, Baranowiczach. ??Widzia??em, ??e moi przyjaciele wykorzystywali t? wystaw?, by opowiedzie? o tym, co im si? przydarzy??o w spotkaniu z Ruchem. W ten spos??b poprosi??em, by zosta??a pokazana tak??e w Homelu i by kto?? przyjecha??, by??my razem mogli po niej oprowadza??.

 

Nowy krok. To, co wydarza si? tam, w Homelu, w drugiej po??owie pa??dziernika, jest czym??, co naznacza ??ycie ??Lataj?cej Wsp??lnoty?. M??odzi prawos??awni u??wiadamiaj? sobie, ??e spotkali nie tylko fascynuj?cy spos??b prze??ywania wiary, ale ??e chodzi o do??wiadczenie mo??liwe do wsp????dzielenia tak??e w ich Ko??ciele. Jest to jeden z g????wnych temat??w assemblei podczas Spotkania Odpowiedzialnych CL z ksi?dzem Juli??nem Carr??nem, kt??ra odby??a si? w marcu w Moskwie. Krok w ??wiadomo??ci wyros??y na wielu pytaniach. ??Gdzie rodzi si? nasza historia? Czym naprawd? jest CL? Co znaczy dla nas, prawos??awnych, pod???anie za katolickim Ruchem??. A nast?pnie: ??Co znaczy dla CL, ??e my, prawos??awni, rozpoznajemy si? w charyzmacie??. W tej kwestii przewodnik CL odpowiedzia??: ??Zachowuj? to pytanie. Chc? odpowiedzie?, kontynuuj?c przyja???? z wami. Tylko w do??wiadczeniu zrozumia??e jest to, co nam si? wydarza. Jestem pewny, ??e nam pomo??ecie zrozumie? wi?cej przy pomocy waszej wra??liwo??ci, daru, kt??ry zosta?? nam ofiarowany wraz z No w??a??nie, by zrozumie? mo??e nieco wi?cej, trzeba wr??ci? do tego, co wydarzy??o si? w Homelu. ??Tydzie?? przed inauguracj? przyjechali Aleksandr Filonenko z Charkowa i Dmitrij Strotsev z Mi??ska na spotkanie prezentuj?ce ?? opowiada Misza. ?? I Filonenko powiedzia??: ?Przygotujcie si?, poniewa?? kiedy ja wyjad?, wydarzy si? co?? niewiarygodnego. Przyjedzie towarzystwo przyjaci????, kt??re poka??e wam prawdziwe ??r??d??o tej wystawy??. To si? nazywa budzenie oczekiwa??. Przybywa 30 m??odych ludzi w wieku 18-25 lat z Rosji, Bia??orusi i Ukrainy. Nie robi? niczego szczeg??lnego. A jednak to, co m??wi?, jak to m??wi?, a przede wszystkim, w jaki spos??b s? razem, w niekt??rych robi wy??om.

Po??r??d przyjaci????, kt??rych Misza przywi??z?? ze sob?, opr??cz narzeczonej Anji oraz nieod???cznego Romana, jest tak??e Angela. Ona nie wie, co to jest wsp??lnota, a tym bardziej CL. ??Nie mia??am nic do stracenia, dlatego odpowiedzia??am ?tak? na zaproszenie Miszy i Romana. W Homelu mieli??my dy??ury, by oprowadza? po wystawie. Poza tym chodzili??my na spacery, jedli??my i pili??my razem. Ale jednego wieczoru, kiedy ??piewali??my, do??wiadczy??am tak wielkiego szcz???cia, ??e nie potrafi??am sobie wyja??ni?, sk?d si? ono wzi???o, co mnie tak uj???o?.

Angela uczestniczy w assemblei, kt??r? Misza organizuje na zako??czenie weekendu w Homelu: ??By??am razem z tymi nowymi przyjaci????mi. I w tym momencie zada??am sobie pytanie: je??li to nie jest B??g, to co takiego??. Zaczyna chodzi? na Szko??? Wsp??lnoty razem z Misz? i Romanem: ??Nie wiedzia??am nic o Ruchu ani o Giussanim, ale pomy??la??am, ??e je??li to dziwne szcz???cie wi???e si? z nimi, nie mog? nie i??? do ko??ca, by zrozumie?. B??g w ten spos??b zaczyna odpowiada? na potrzeby cz??owieka, a cz??owiek mo??e dalej ??y? jak wcze??niej?.

 

??Nie jestem z??y?. Na assemblei jest tak??e Jaros??aw, zwany S??aw?, m??odszy brat Miszy. ??Odk?d zacz???em na powa??nie traktowa? chrze??cija??stwo, by??em wobec niego twardy ?? wyja??nia Misza. ?? Gani??em go za muzyk?, kt??rej s??ucha, krytykowa??em jego wybory i zach?ca??em, nieco moralistycznie, by chodzi?? do ko??cio??a. A on m??wi??, ??ebym da?? spok??j?. W tamtych dniach jednak dom jest pe??en ludzi i S??awa nie jest w stanie ukry? si? przed t? wsz?dobylsk? obecno??ci?. Podczas assemblei Misza pyta go, co takiego prze??y?? w tych dniach. ??My??la??em, ??e nie jestem wystarczaj?co dobry, by by? wierz?cy. Tymczasem przebywaj?c w wami, nagle zobaczy??em, ??e nie jestem z??y?.

Misza wraca do Moskwy z przepe??nionym sercem. ??Moja rodzina i moi przyjaciele zobaczyli na w??asne oczy to, co zawsze tak trudno by??o mi im wyja??ni? s??owami?. Nast?pnie Anja m??wi co??, co otwiera mu ??wiat na o??cie??: ??U??wiadomi??am sobie, ??e nie by??o z nami tych wspania??ych os??b, z kt??rymi spotka??am wsp??lnot?: w??oskich katolik??w i Filonenki. Tam zobaczy??am, ??e wydarza??o si? to samo pi?kno, kt??re zazwyczaj ukazuje si? po??r??d nas w Moskwie. Ale byli??my tylko my, studenci. A?? do tamtej pory nie rozumia??am, w jaki spos??b nasza wsp??lnota jest zwi?zana z Ruchem. My??la??am, ??e rado??? rodzi??a si? z mo??liwo??ci przebywania z wyj?tkowymi osobami. W Homelu tymczasem to my nie??li??my w sobie t? nadzwyczajn? rzecz. Nam i poprzez nas wydarza??o si? to na nowo. Zaczyna by? dla mnie jasne, ??e gdyby nie by??o ksi?dza Giussaniego, wszystko to nie wydarzy??oby si??. Rodzi si? w niej pragnienie, by naprawd? zrozumie?, co takiego wydarza si? w spotkaniu.

To w??a??nie z tej potrzeby zrodzi??  si? projekt wystawy po??wi?conej ksi?dzu Giussaniemu ??widzianemu oczami prawos??awnych?. ??Lataj?ca Wsp??lnota? od razu wzi???a si? do dzie??a, dziel?c si? na grupy: Mi??sk, Moskwa, Chark??w, Kij??w i Mediolan. Pierwsz? faz? prac s? rozmowy prowadzone w ka??dym mie??cie na temat serii zasadniczych tekst??w ksi?dza Giussaniego.

Michai??owi przychodzi zaprezentowa? kilka stronic z ksi???ki Do??wiadczenie jest drog? do prawdy oraz La raginevolezza del cominciare (??Rozumno??? rozpoczynania?), pierwszy rozdzia?? ksi???ki Si pu?? (veramente?!) vivere cos??? (??Czy (naprawd??!) mo??na tak ??y???). Ma 20 lat, zosta?? wyrzucony z jednej uczelni za to, ??e nie zda?? wystarczaj?cej liczby egzamin??w, a z drugiej odszed?? sam, zanim sko??czy??by w ten sam spos??b. Teraz pracuje jako kelner. Przyjaciele z Moskwy znaj? go jako kogo??, kto zawsze lubi ??artowa?. ??Pierwszy tekst jest nieco skomplikowany. Ale drugi jest niesamowity ?? m??wi Michai??. ?? Giussani wyja??nia, ??e rozumn? rzecz? jest rozpoczynanie drogi, kt??rej nie znasz, by pod???a? za czym?? pi?knym i prawdziwym, co ci si? przydarzy??o. Je??li za tym nie pod???asz, przeczysz samemu sobie. To w??a??nie przytrafi??o si? mnie. Nie rozumiem wszystkiego, nie wiem, co si? wydarzy. Ale nie mog? nie pod???a? za tym, co mi si? przytrafi??o?.

Lidia z Kijowa pracowa??a natomiast nad zagadnieniem pos??usze??stwa. Pal?cy problem konfrontacji Ko??cio??a prawos??awnego i wsp????czesno??ci, zwa??ywszy na to, ??e duszpasterstwo koncentruje si? na osobistej relacji mi?dzy wiernym a kap??anem. Czy zawsze trzeba robi? to, co m??wi ojciec duchowy? A je??li tak, to dlaczego? ??Po latach sp?dzonych w Ko??ciele nabawi??am si? alergii na te zagadnienia. Tymczasem tutaj m??wi si? o koniecznym zwi?zku mi?dzy przyja??ni?, wolno??ci? a pos??usze??stwem. Cudowne. Giussani przywr??ci?? mi drogie mi s??owo?. Lidia opowiedzia??a o tym tak??e swojemu ojcu duchownemu??

Tatiana jest z Charkowa i pozna??a Filonenk? w sieroci??cu, w kt??rym dorasta??a. Dzisiaj mieszka w domu dla os??b niepe??nosprawnych, wspieranym przez projekt AVSI. Jej przypada tekst L??io rinasce in un incontro (???Ja? rodzi si? na nowo w spotkaniu?). Zazwyczaj wci??? powtarza zdanie: ??Niczego nie rozumiem?. W takiej sytuacji jej przyjaciele s? gotowi potraktowa? to dos??ownie. A tymczasem ona m??wi, ??e te s??owa dobrze opisuj? to, co wydarzy??o si? w jej ??yciu. M??wi o w??oskim ksi?dzu, jakby by?? tam obecny, taki jak inni, ale posiadaj?cy wi?ksz? zdolno??? wyja??niania zagadnie??: ??Brawo Giussani! Dobrze powiedziane???.

 

Nowy j?zyk. Kuratorzy wystawy podczas assemblei w Moskwie spotkali si? z ksi?dzem Carr??nem. Nadia z Mi??ska powiedzia??a: ??Czasem wydaje mi si?, ??e nie powinni??my robi? wystawy o Gissanim, ale o osobach, kt??re spotkali??my: o ksi?dzu Pino, Franco Nembrinim, Silvio Cattarinie, Memores z Moskwy. Powinni??my m??wi? o Giussanim, opowiadaj?c o tym, co zobaczyli??my poprzez te oblicza. Nie zapominaj?c, ??e prawdziwym tematem wystawy jest Chrystus. Ale rozumiem, ??e chodzi tutaj o stworzenie nowego j?zyka?. Tutaj tak??e ksi?dz Carr??n nie ma w?tpliwo??ci: ??Nowe wino w nowych buk??akach. Giussani prze??y?? ??ycie, poszukuj?c w??a??ciwych okre??le?? dla opisania nowo??ci, kt??r? prze??ywa??. ??ycz? ci, by?? mia??a po??ow? jego wolno??ci. A je??li nie znajdujesz swoich s????w, pos??u?? si? jego s??owami. To nie blokuje kreatywno??ci, ale j? dowarto??ciowuje. By chrze??cija??stwo by??o komunikowane, trzeba, by wydarzy??o si? ono na nowo i by by??o przekazywane wci??? w nowy spos??b?.


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją