Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2017 > luty / marzec

Ślady, numer 2 / 2017 (luty / marzec)

Od Redakcji

Zagubiona droga


Ju?? od lat m??wimy o ??Europie?, a zarazem o ??kryzysie?. Te dwa s??owa tworz? ju?? nierozerwalny zwi?zek, sta??? par?, od kiedy projekt zapocz?tkowany przez Ojc??w za??o??ycieli dawnej europejskiej Wsp??lnoty zacz??? si? obraca? wok???? w??asnej osi i stopniowo wyja??awia?: niepewno??? dotycz?ca euro, walka o konstytucj?, nast?pnie Grecja, imigranci, Brexit?? Wszystkie etapy cofania si?, pomimo oczekiwa?? narod??w i s????w ?? tak??e mocnych ?? tego, kto zaprasza?? do odnalezienia drogi (tak jak ostatni papie??e, kt??rzy temu zagadnieniu po??wi?cili r??wnie pi?kne i trafne, co pozornie nieoczekiwane wyst?pienia).

Teraz dotarli??my do rozdro??a. 25 marca w Rzymie szczyt Unii mia?? uczci? 60-lecie traktat??w stanowi?cych pocz?tek wsp??lnego projektu. Wydaje si? jednak, ??e jest to rzecz odleg??a o ca??e lata ??wietlne od dnia dzisiejszego. Nie tylko dlatego, ??e nie ma za bardzo czego ??wi?towa?, zwa??ywszy na to, jak oddalili??my si? od tego ??marzenia?. Ale rzecz w tym, ??e wszystko dzia??o si? w cieniu niepewnych, maj?cych odby? si? w najbli??szym czasie wybor??w (najpierw we Francji, potem w Niemczech oraz prawdopodobnie we W??oszech), kt??re mog? zada? fatalny cios samej Unii, je??li zwyci???? si??y jawnie wrogie wsp??lnemu idea??owi.

Mo??emy udawa?, ??e to nic, jakby temat nas nie dotyczy?? (??Europa? Znowu??). Albo te?? u??wiadomi? sobie, ??e sprawa odnosi si? do nas bezpo??rednio, do nas wszystkich. Poniewa?? rozgrywka toczy si? o ??wiat taki, jakim go poznali??my ?? i ogl?dali??my ?? w ci?gu ostatnich 60 lat. Oraz o miejsce, kt??re ze wszystkimi swoimi ograniczeniami stworzy??o punkt stabilno??ci, niespotykany nigdy dot?d w ??wiatowej historii pokoju.

 

W tym numerze spr??bujemy podj?? w?tek europejskiej kwestii oraz wielu pyta??, kt??re on ze sob? niesie. Pr??buj?c zrozumie? lepiej scenariusz czekaj?cy nas w najbli??szych miesi?cach. Ale przede wszystkim poszukuj?c miejsc, do??wiadcze??, okoliczno??ci, w kt??rych Europa istnieje, jest wci??? ??ywa i rodzi. ??Przestrze?? wolno??ci? dla tego, kto poszukuje prawdy oraz ??nowego pocz?tku?, jak m??wi?? ksi?dz Juli??n Carr??n w jednym z wyst?pie??, kt??re sta??o si? pierwszym rozdzia??em jego ksi???ki La bellezza disarmata (??Bezbronne pi?kno?) (pierwszym, jakby po to, by podkre??li?, ??e Europa jest decyduj?cym miejscem).

Zrobili??my to, wykraczaj?c nieco poza znane ju?? przyk??ady (takie jak wielka machina Erasmusa) i znajduj?c inne. Mo??e mniej znane, z pewno??ci? r????norodne ?? wsp??lnota naukowc??w, do??wiadczenie wiary ?? ale kt??re ???czy jeden fakt: ich matryca, miejsce, w kt??rym zapuszczaj? korzenie. Bez w?tpienia Europa. Oraz jej zdolno??? do ??dialogowania, integrowania i rodzenia?, jak przypomina?? papie?? Franciszek w swoim wspania??ym wyst?pieniu sprzed 10 miesi?cy z okazji przyznania mu Nagrody Karola Wielkiego, kt??rego ponown? lektur? wszystkim sugerujemy.

 

Jest te?? druga cz???? tego numeru, kt??ra dotyczy w??a??nie Ojca ??wi?tego. Opowiada o tym, jak przyj??? go i oczekiwa?? Mediolan, gdzie Papie?? uda?? si? 25 marca. Mediolan to Mediolanum, ??ziemia ??rodka?: miejsce ??dialogu, integracji i p??odno??ci? od zawsze, z powo??ania oraz ze wzgl?du na histori? naznaczon? wiar?. Jednym s??owem, jest Europ? w stu procentach. M??wi?c do setek tysi?cy mediola??czyk??w, kt??rzy go przyj?li, Franciszek zwr??ci?? si? do ka??dego z nich z osobna, tak jak on to potrafi. Ale m??wi?? tak??e do serca tej Europy, kt??re w tym samym czasie znajdowa??o si? w Rzymie. Musimy go s??ucha?. I za nim pod???a?.


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją