Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2017 > stycze?? / luty

Ślady, numer 1 / 2017 (stycze?? / luty)

Dokument

Rewolucja czu??o??ci

List papie??a Franciszka wys??any do ksi?dza Juli??na Carr??na, przewodnicz?cego Bractwa CL, po pielgrzymkach, kt??rymi na ca??ym ??wiecie ruch Comunione e Liberazione zako??czy?? obchody Jubileuszu Mi??osierdzia i odpowied?? na ten list ks. Juli??na Carr??na

Papie?? Franciszek i ks. Juli??n Carr??n


C???? za rado??? m??c wsp????dzieli? z wami wszystkimi w??asnor?cznie napisany list, jaki otrzyma??em od papie??a Franciszka, z jego osobistym b??ogos??awie??stwem!

 

Papie?? dzi?kuje nam za ofiary zebrane podczas pielgrzymek, kt??re odbyli??my do sanktuari??w maryjnych na ca??ym ??wiecie z okazji ??wi?tego Roku Mi??osierdzia, i przekazane Mu na dzie??a mi??osierdzia.

Papie?? Franciszek jednak nie ograniczy?? si? tylko do podzi?kowania, w rzeczywisto??ci chcia?? wskaza? nam tak??e, na co powinni??my patrze?, by m??c kontynuowa? nasz? w?dr??wk?, aby ??z odwag? dawa? ??wiadectwo autentyczno??ci chrze??cija??skiego ??ycia?.

Prosz? was, aby??cie uwa??nie przeczytali ten list, uczynili go przedmiotem waszej refleksji, pomagali sobie w coraz lepszym jego rozumieniu przy wsparciu przyjaci???? w grupach Bractwa, by uczyni? jego tre??? skarbem.

B??g nigdy nie przestaje nas zadziwia?. Jak nie by? poruszonym i wdzi?cznym za ten nieoczekiwany dar ojca, kt??ry tak bardzo bierze sobie do serca przeznaczenie swoich dzieci!

 

Mam nadziej?, ??e Chrystus zastanie ka??dego z nas w gotowo??ci odpowiedzenia na spos??b, jaki wybra??, aby wyj??? nam na spotkanie w tym Bo??ym Narodzeniu naszego ??ycia. To za?? wcale nie jest ??adnym pewnikiem: jak zawsze przypomina?? nam ksi?dz Giussani w okresie Adwentu, mo??emy oczekiwa? Jego przyj??cia, nie kochaj?c jednak naprawd? sposobu, jaki za ka??dym razem wybiera, aby przyj???.

Pro??my Maryj?, aby??my tak jak Ona stawali si? otwartymi na zaskoczenie, z jakim Tajemnica nawiedza nas dzisiaj.

 

Prosz? was, aby w ??adnym dniu nie brak??o modlitwy za papie??a Franciszka, tak jak prosi?? o to ka??dego z nas.

 

Mediolan, 20 grudnia 2016 r.

 

ks. Juli??n Carr??n

 

List papie??a Franciszka wys??any do ksi?dza Juli??na Carr??na, przewodnicz?cego Bractwa CL, po pielgrzymkach, kt??rymi na ca??ym ??wiecie ruch Comunione e Liberazione zako??czy?? obchody Jubileuszu Mi??osierdzia.

   

D.S.M., 30 listopada 2016 r.

Czcigodny Ksi???e Juli??nie,

 

dzi?kuj? Ksi?dzu i ca??emu Bractwu Comunione e Liberazione za ofiary zebrane podczas pielgrzymek, kt??re szczodrobliwie zechcieli??cie mi przes??a? na Dzie??a Mi??osierdzia.

 

Raduje si? moje serce i bardzo cieszy wie??? o tym, ??e w ponad dwustu sanktuariach maryjnych, we W??oszech i na ca??ym ??wiecie, wiele os??b podj???o w?dr??wk? mi??osierdzia w duchu wsp????dzielenia z potrzebuj?cymi. To w??a??nie ubodzy przypominaj? nam o istocie chrze??cija??skiego ??ycia. ??wi?ty Augustyn naucza: ??S? tacy, kt??rym ??atwiej przychodzi rozda? ca??y sw??j maj?tek ubogim, ani??eli to, by oni sami stali si? ubogimi w Bogu?. Takie ub??stwo jest konieczne, poniewa?? opisuje to, co naprawd? mamy w sercu: ??e Go potrzebujemy. St?d te?? idziemy do ubogich nie dlatego, ??e ju?? wiemy, i?? ubogi jest Jezusem, ale by na powr??t odkry?, ??e w??a??nie ten ubogi jest Jezusem. ??wi?ty Ignacy Loyola ze swej strony dodaje, ??e ??ub??stwo jest matk? i murem. Ub??stwo rodzi, jest matk?, rodzi ??ycie duchowe, ??ycie ??wi?to??ci, ??ycie apostolskie. I jest murem, ochrania. Ile?? nieszcz???? w Ko??ciele zacz???o si? z powodu braku ub??stwa!?.

 

W ??wiecie przesi?kni?tym na wskro?? logik? zysku, kt??ry produkuje nowe formy ub??stwa oraz rodzi kultur? odrzucenia, nie przestaj? b??aga? o ??ask? Ko??cio??a ubogiego i dla ubogich. To nie jest jaki?? liberalny program, ale program radykalny, poniewa?? oznacza powr??t do korzeni. Powracanie do korzeni z kolei nie jest jakim?? zatrzymywaniem si? nad przesz??o??ci?, ale jest moc? dla odwa??nego pocz?tku ukierunkowanego na przysz??o???. Tym jest w??a??nie rewolucja czu??o??ci i mi??o??ci. St?d te?? prosz? was r??wnie?? o po???czenie zamierze?? zwr??conych ku temu w??a??nie celowi. ??ycz? wam, by??cie pracowali z pogod? ducha i owocnie oraz by??cie z odwag? dawali ??wiadectwo o autentyczno??ci chrze??cija??skiego ??ycia.

 

Wszystkim i ka??demu z osobna udzielam z serca b??ogos??awie??stwa Pana.

 

Prosz? was, nie zapominajcie o nieustannej modlitwie za mnie.

 

Franciszek


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją