Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2016 > maj / czerwiec

Ślady, numer 3 / 2016 (maj / czerwiec)

Lektura miesi?ca. Mi??osierdzie to imi? Boga

My??l wzi?ta za r?k?

Je??li potrzeba by??o jakiego?? dowodu, na ile Jubileusz Mi??osierdzia odpowiada na g???bok? i rozpowszechnion? po??r??d ludzi potrzeb? mi??osierdzia, niezale??nie od przynale??no??ci, z pewno??ci? jest ni? ksi???ka-wywiad Andrei Tornielliego z Papie??em.

Giuseppe Frangi


W ksi?garniach we W??oszech od pocz?tku stycznia, przez ponad dwa miesi?ce, ksi???ka ta pozostawa??a na szczytach ranking??w sprzeda??y, zepchni?ta z tej pozycji dopiero przez najnowszy tekst Umberta Eco, kt??ry ukaza?? si? kilka dni po jego ??mierci. Jest to ksi???ka, kt??ra prze??amuje bariery i wsz?dzie znajduje czytelnik??w, tak??e daleko poza katolick? ??zagrod??.

Dla przyk??adu, ??New York Times? poprosi?? o jej zrecenzjonowanie Michiko Kakutani, laureatk? nagrody Pulitzera, jedno z najbardziej powa??anych pi??r tego licz?cego si? ameryka??skiego dziennika. Kakutani zauwa??y??a mi?dzy innymi, ??e ??Papie?? ma lekki styl rozmowy, ??e bez trudu porusza si? w ludowych powiedzeniach i erudycyjnych aluzjach, mi?dzy logik? powszechnego sposobu my??lenia a fascynuj?cymi filozoficznymi intuicjami?. Jest to uwaga pozornie tylko marginesowa, kt??ra jednak pokazuje to, jak potrzebna jest ta ksi???ka, ponaglenie, jakie odczuwa Franciszek, by komunikowa? sprawy, kt??rych ??wiat bardzo dzisiaj potrzebuje i pragnie: ??Tak, ja wierz?, ??e s? to czasy mi??osierdzia. Ko??ci???? ukazuje zranionej ludzko??ci swoje matczyne oblicze, swoj? twarz mamy. Nie czeka, a?? zranieni zapukaj? do jego drzwi, idzie szuka? ich na ulicach, zbiera ich, przytula, leczy, sprawia, ??e czuj? si? kochani? (s. 24).

 

Je??li rzeczywi??cie jest jakie?? uczucie, kt??re stoi u podstaw ca??ej ksi???ki, od pierwszej do ostatniej strony, jest to z pewno??ci? uczucie czu??o??ci. Papie??, poprzez Jubileusz Mi??osierdzia, chce, by wszyscy ludzie odczuli wzgl?dem siebie czu??o??? Boga. Rozpoczyna od samego siebie. Pocz?tek rozmowy pokazuje jego metod?: ??R????ne sprawy przychodz? do mnie same, to sprawy Pana, strze??one w modlitwie. Nigdy nie jestem sk??onny zdawa? si? na pierwsz? reakcj? wobec w??asnych pomys????w czy przedstawianych mi przez kogo?? propozycji. Nigdy nie ufam pierwszej reakcji, r??wnie?? dlatego, ??e cz?sto jest ona b???dna. Nauczy??em si? czeka?, zawierza? Panu, prosi? Go o pomoc, bym m??g?? lepiej rozezna?, pozwoli? si? prowadzi?? (s. 23).

My??l Franciszka jest zawsze my??l? ??prowadzon??, my??l? ??wzi?t? za r?k??. Dlatego do rozmowy z Andre? Torniellim nie mo??na podej???, poszukuj?c nadzwyczajnej tre??ci (cho? nie brakuje niespodzianek??), ale pozwalaj?c si? wzi?? za r?k?. Jest to ksi???ka sugeruj?ca pewn? metod?, poprzez wcielanie jej w czyn strona po stronie, odpowied?? po odpowiedzi: metoda ta polega na nauczeniu si? zaufania Bogu: ??Znaczenie etymologiczne mi??osierdzia to otwarcie serca na biednego ?? m??wi Papie??. ?? Przejd??my od razu do Pana: mi??osierdzie to zachowanie Boga, kt??ry przytula, to ofiarowanie si? Boga, kt??ry pochyla si?, by przebaczy?? (s. 27). Mi??osierdzie, m??wi, jest dowodem to??samo??ci Boga.

Zaufanie Bogu ma tak??e wiele prostych konsekwencji, znajduj?cych si? w zasi?gu r?ki ka??dego z nas. Franciszek sugeruje na przyk??ad, by nie ba? si? ani te?? nie unika? wstydu. ??Wstyd jest ??ask?: kiedy kto?? czuje mi??osierdzie Boga, bardzo wstydzi si? sam siebie, swojego grzechu? (s. 29??30) ?? m??wi Franciszek, wspominaj?c 16. rozdzia?? Ksi?gi Ezechiela. ??Czytam te strony i m??wi?: ale?? przecie?? to wszystko wydaje si? napisane dla mnie!? (s. 29) ?? m??wi. To samo mogliby??my powiedzie? o tych stronicach, kt??re nam podarowa??.

 Giuseppe Frangi - redaktor naczelny czasopisma ??Vita?


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją