Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2016 > maj / czerwiec

Ślady, numer 3 / 2016 (maj / czerwiec)

Dokument

Uwa??ni, by nauczy? si? jego spojrzenia

Przedstawiamy list ksi?dza Juli??na Carr??na, skierowany do ruchu Comunione e Liberazione po audiencji u papie??a Franciszka, kt??ra odby??a si? 14 kwietnia, w rok po spotkaniu Ojca ??wi?tego z Ruchem na placu ??w. Piotra.

ks. Julian Carr??n


Drodzy przyjaciele, jak wiecie, 14 kwietnia tego roku otrzyma??em ??ask? bycia przyj?tym przez papie??a Franciszka na audiencji, w rok po spotkaniu z nim na placu ??w. Piotra, kt??re wszyscy przechowujemy w ??ywej pami?ci.

Podczas podr????y do Rzymu by??em ca??y ogarni?ty wzruszeniem wywo??anym lektur? posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia,w kt??rej Ojciec ??wi?ty raz jeszcze ofiarowa?? nam cenne ??wiadectwo swojego spojrzenia na trudy i zranienia nasze i naszych braci w cz??owiecze??stwie, w tym przypadku rodzin, w ??wietle pogodnej mi??o??ci, kt??ra dosi?g??a nas w Chrystusie.

 

Ojciec ??wi?ty doskonale wie o naszej szczero??ci, z jak? pod???amy za nim i za Stolic? Apostolsk?, i za to ?? ku mojemu wielkiemu zdumieniu ?? podzi?kowa?? mi zaraz na pocz?tku naszej rozmowy.

 

Audiencja sta??a si? nade wszystko okazj?, aby wyrazi? Papie??owi moj? i nasz? wdzi?czno??? za niestrudzony nacisk, z jakim ??wiadczy o pe??nym mi??osierdzia zatroskaniu wobec cz??owieka i ??wiata, kt??re rodzi si? z wiary w Chrystusa. Przedstawi??em mu jasne przekonanie, ??e my wszyscy, a w pierwszej kolejno??ci ja, pragniemy coraz bardziej uczy? si? tego jego sposobu patrzenia na cz??owieka i na rzeczywisto???; zapewni??em go, ??e przy ka??dym spotkaniu b?d? to niestrudzenie proponowa?? wam, moim przyjacio??om.

 

Powiedzia??em papie??owi Franciszkowi, ??e to czu??e i pe??ne pasji obj?cie ??ycia ka??dej pojedynczej osoby, docieraj?ce w konkrecie jej egzystencjalnej sytuacji, jest wyj?tkowo widoczne nie tylko w jego gestach, doskonale wszystkim znanych, ale tak??e w adhortacji Amoris laetitia;przekaza??em mu nadto informacj?, ??e zaprosi??em odpowiedzialnych Ruchu, by zag???bili si? w lekturze dokumentu, aby jak najlepiej uto??sami? si? z tym spojrzeniem, a?? stanie si? ono coraz bardziej naszym w relacji z przyjaci????mi i z ka??dym, kogo spotykamy. Przy okazji tego listu pragn? rozszerzy? to zaproszenie na wszystkich was. P????niej znajdziemy spos??b, aby wsp??lnie pom??c sobie wnikn?? w jego bogactwo.

 

W trakcie rozmowy mog??em przedstawi? Ojcu ??wi?temu punkt, w jakim si? znajdujemy na drodze wsp????dzielonego do??wiadczenia Ruchu w ??wiecie, jego kierunek i trudy; by??o mi mi??o, gdy okaza??o si?, ??e Papie?? jest dobrze poinformowany o drodze, jak? pod???ali??my w minionych latach. Mo??ecie sobie wyobrazi?, jak bardzo poczu??em si? umocniony ?? ??wiadom wielkiej odpowiedzialno??ci za wsp??lnotowe prowadzenie was wszystkich, jakie zosta??o mi powierzone ?? gdy Ojciec ??wi?ty doda?? mi otuchy, abym bez wahania pod???a?? drog? pog???biania charyzmatu otrzymanego od ksi?dza Giussaniego.

 

Wychodz?c ze spotkania, dozna??em niesamowitego zdumienia, gdy wyra??niej zda??em sobie spraw? z g???bokiej zgodno??ci pomi?dzy papie??em Franciszkiem a ksi?dzem Giussanim. St?d te?? uwa??am, ??e nic nie mo??e pomaga? nam bardziej ni?? sta??e d???enie do uto??samiania si? ze ??wiadectwem, jakie papie?? Franciszek codziennie nam ofiaruje.

 

Ow? zgodno??? odnajduj? w nast?puj?cych, naprawd? wyzwalaj?cych s??owach ksi?dza Giussaniego, kt??re w ostatnim czasie s? jakby dominuj?c? nut? moich dni; ofiaruj? je r??wnie?? wam, aby mog??y by? pomoc? w prze??ywaniu najwa??niejszego obowi?zku dawania ??wiadectwa, jakiego papie?? Franciszek i Ko??ci???? spodziewaj? si? po naszym Bractwie, to znaczy od ka??dego z nas:

 

??Wydarzenie Chrystusa jest prawdziwym ??r??d??em krytycznej postawy, poniewa?? nie oznacza ono odnajdywania ogranicze?? rzeczy, ale dostrzeganie ich warto??ci. [...] To wydarzenie Chrystusa stwarza now? kultur? i daje pocz?tek prawdziwej krytyce. Warto??ciowanie odrobiny lub ogromu dobra, kt??re znajduje si? we wszystkich rzeczach, zobowi?zuje do stworzenia nowej cywilizacji, do pokochania nowej budowli. W ten spos??b rodzi si? nowa kultura, jako wi??? mi?dzy wszystkimi odnajdywanymi okruchami dobra, w usi??owaniu ich dowarto??ciowania i urzeczywistnienia. Uwydatnione zostaje to, co pozytywne, pomimo tego, ??e znajduje si? w tym ograniczenie; ca??a reszta natomiast zostaje zawierzona mi??osierdziu Ojca? (Zostawia? ??lady w historii ??wiata, Wydawnictwo i Drukarnia ??w. Krzy??a, Opole 2011, s. 160??161).

 

Nie zapominajmy o codziennej modlitwie za papie??a Franciszka, prawdziwy dar Boga dla swojego Ko??cio??a, w tych czasach epokowych przemian, tak jak o to prosi ci?gle wszystkich tych, z kt??rymi si? spotyka, maj?c ??wiadomo???, jak bardzo jej potrzebuje. Niech ta modlitwa stanie si? tak??e dla nas przywo??aniem do rozpoznania naszego niedostatku w obecnym Roku ??wi?tym Mi??osierdzia.

 

Wasz przyjaciel w entuzjastycznej przygodzie wiary

 

                                                                                                            


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją