Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2016 > stycze?? / luty

Ślady, numer 1 / 2016 (stycze?? / luty)

Kultura. New York Encounter

Magnetyczne przyci?ganie

Niesko??czone pragnienie i strach, ??e si? ono nie zrealizuje. Trzy dni konferencji, wystaw i spektakli w samym sercu Nowego Jorku, by nie uciec przed prawdziwym problemem cz??owieka. Uczestniczyli??my w publicznym wydarzeniu, w kt??rym skupia si? ??ycie wsp??lnoty CL w Stanach Zjednoczonych. Jest to okazja do tego, by zrozumie?, co j? rodzi. I zobaczy? tego efekty.

Luca Fiore


Na chodnikach wida? pozosta??o??ci po bo??onarodzeniowych drzewkach. Ma??e jod??y owini?te sznurkiem czekaj? na pracownik??w miejskiego przedsi?biorstwa oczyszczania miasta. Nowy Jork dopiero co po??egna?? bo??onarodzeniowe dekoracje, sko??czy??y si? ??wi?ta. Lada dzie??, pod koniec stycznia, nadejdzie wielka ??nie??yca. To tutaj w??a??nie New York Encounter zapala reflektory, skierowuj?c je na to, o czym Ameryka zazwyczaj zapomina, pozostawiaj?c to w cieniu okrywaj?cym sprawy, o kt??rych si? nie m??wi. Na to, co wprawia w zak??opotanie. Na jedno z tych zagadnie??, kt??rych lepiej samemu unika? i oszcz?dza? je innym.

O co chodzi, m??wi tegoroczny temat, kt??rym jest nieco zmodyfikowany wers, pochodz?cy z wiersza Edgara Lee Mastera, George Gray: ??Longing for the sea and yet (not) afraid? (dos??ownie: ??Gor?co t?skni?cy za morzem, a przecie?? si? go (nie)boj?cy?). Strach w obliczu wielkiej podr????y ??ycia. Pragnienie, t?sknota za wielko??ci? z jednej strony, a z drugiej op??r, by postawi? wszystko na ten brak. To not, ??nie?, wci??ni?te tam w ??rodek wersu poety, oznacza, ??e tutaj na Encounterze jest ten, kto niekoniecznie my??li w ten spos??b. ??e w tej Ameryce, w kt??rej instytuty badania opinii publicznej wskazuj? na ??kryzysy ?wierci wieku?, to znaczy na sparali??owane egzystencje rozczarowanych ju?? 25-latk??w, strach nie jest ostatnim s??owem.

Tym w??a??nie jest New York Encounter: miejscem, w kt??rym skupia si? ??ycie tych, kt??rzy rozsiani po ca??ych Stanach Zjednoczonych, zacz?li ??y? czym?? innym. I kt??rzy zamiast barykadowa? si? w forciku swoich pewno??ci, postanawiaj? przyjecha? tutaj, na Manhattan, do centrum centr??w ??wiata, by opowiedzie? wszystkim o tym, co odkryli. Innymi s??owy: udzia?? w Encounterze jest dobrym sposobem, by zrozumie?, czym jest Comunione e Liberazione w Stanach Zjednoczonych. I ?? dlaczeg????by nie? ?? czym jest CL w og??le.

Pi?tna??cie spotka??, pi?? wystaw, trzy spektakle i 360 wolontariuszy. Tysi?ce uczestnik??w. Trzydniowe wydarzenie inspirowane bezpo??rednio Meetingiem w Rimini. Encounter w tym roku rozpocz??? si? od wyst?pienia Christiana Wimana, poety pochodz?cego z Teksasu, kt??ry ze sceny Metropolitan Pavillion powiedzia??: ??Jestem zszokowany tym, jak cz?sto potrafi? wyrazi? s??owami psychologiczny dylemat, oraz tym, jak ta umiej?tno??? m??wienia o nim nie mo??e mnie od niego ocali??? Uwa??amy, ??e wystarczy o nim m??wi?, by??my zostali wyzwoleni z naszych napi??. Zrozumia??em jednak, ??e nie jest to prawda. S?dz?, ??e uspokajaj? mnie wspomnienia chwil, w kt??rych zazna??em pokoju?.

 

?yk tlenu. Wydaje si?, ??e Wiman trafnie uchwyci?? kondycj? duchow? uczestnik??w Encountera. We??my Curtisa i Rachel, ma????e??stwo z Des Moines w Iowa. Poprosili pi?cioro przyjaci???? ze Szko??y Wsp??lnoty (spotkania formacyjne w ruchu CL ?? przyp. red.) o opiek? nad pi?tk? ich dzieci, by oni sami mogli pojecha? na Encounter. Odwa??ny gest, uznanie swojej potrzeby wobec przyjaci????. Co?? rzadko spotykanego w kraju, kt??rego idea??em jest self-made man ?? cz??owiek samowystarczalny. Ale o jak? potrzeb? chodzi? ??W ostatnim czasie stracili??my dziecko ?? opowiada Curtis. ?? To by?? trudny okres, potrzebowali??my powr??ci? tam, gdzie ostatnim razem wyra??nie zobaczyli??my oblicze Chrystusa. Gdzie Go do??wiadczyli??my?.

Albo Emily, kt??ra w??r??d zgie??ku restauracyjnego holu karmi ma??? Juliette, okrywaj?c si? bia??ym szalem: ??Zostawi??am tr??jk? pozosta??ych dzieci zaprzyja??nionej rodzinie. Zale??a??o mi, by tu przyjecha?. Wiesz, moje ??ycie jest przepi?kne, ale cz?sto nie potrafi? tego dostrzec. I si? zniech?cam. Tutaj na Encounterze odnajduj? osoby, kt??re ucz? mnie patrze? na moje ??ycie takim, jakie ono jest. A dla mnie to jest jak ??yk tlenu?.

W Pavillonie rozmawiano o ub??stwie, ??rodowisku, gospodarce, imigracji, badaniu przestrzeni kosmicznej. Mo??na by??o pos??ucha? astronauty Toma Jonesa czy Priscilli La Port, siostry Matteo, tragicznie zmar??ego w czasie pr??by powstrzymania zamachowca w Wirginia Tech, kt??ry w 2007 roku zamordowa?? 32 uczni??w, po czym odebra?? sobie ??ycie. A tak??e Johsuy Stancila, by??ego wi???nia, kt??ry odnalaz?? wiar? w czasie 18 lat sp?dzonych za kratkami (zob. ????lady? 6/2015).

Wszystkie istnienia tutaj s? poranione. Potrzebuj?ce, ale radosne. Tak jak ??ycie ksi?dza Bransona Hippa, zwracaj?cego na siebie uwag? m??odzie??czym obliczem. Przyj??? ??wi?cenia zaledwie p???? roku temu. Mieszka w Atlancie, gdzie uczestniczy w ma??ej Szkole Wsp??lnoty, kt??r? tworz? dwie rodziny. ??Przyja???? z nimi pomaga mi lepiej zrozumie? moje powo??anie ?? opowiada. ?? Potrzebuj? tej przyja??ni. Poniewa?? ona o??ywia fascynacj?, kt??r? wcze??niej czu??em do osoby Jezusa i kt??ra sprawi??a, ??e zosta??em ksi?dzem. Po kilku latach w seminarium sta??em si? cyniczny: widzia??em tylko negatywne strony Ko??cio??a. Spotkanie z dzie??ami ksi?dza Giussaniego i z CL sprawi??o, ??e co?? si? we mnie zmieni??o, znikn??? dystans mi?dzy odmawianiem brewiarza a zwyczajnymi sprawami ??ycia?.

 

Inwestycja. Przez wszystkie sale Metropolitan Pavillon nieustannie, tam i z powrotem, przewija si? mn??stwo ludzi (w tym roku wydarzenie odwiedzi??o 8300 os??b, w poprzednim ?? 5500). Wida? wiele rodzin, cz?sto z ma??ymi dzie?mi. Jest to okazja, by zobaczy? si? z mieszkaj?cymi daleko przyjaci????mi. Dla wszystkich przyjazd tutaj jest wielkim po??wi?ceniem, ale nie wydaje si?, ??eby kto?? czu?? si? z tego powodu pokrzywdzony. Weekend w tym mie??cie to du??y wydatek i ?? w kraju, w kt??rym nikt nie my??li o oszcz?dzaniu ?? decyzja o przyje??dzie na Encounter jest prawdziw? inwestycj?. Wida?, ??e fascynacja warta jest ceny przelotu i hotelu. Tak??e dla tego, kto przyje??d??aj?c, by pracowa? jako wolontariusz, traci prawie ca??y program wydarzenia. Pocz?wszy od wystawy o kalifornijskim ??wi?tym Jun?pero Serra albo o ma??ym ??wiecie Guareschiego, autora powie??ci Don Camillo, i Jannacciego, poprzez koncert muzyki wsp????czesnej, zainspirowanej Psalmami, po spektakl prezentuj?cy ameryka??sk? muzyk? i poezj?.

Po??r??d konferencji znalaz??a si? tak??e ta zorganizowana przez zaprzyja??nionych lekarzy, kt??rzy spotykaj? si? w ci?gu roku, by pom??c sobie patrze? na racje swojej pracy. Tak samo jak grupa nauczycieli. Tutaj spotykaj? si? te?? cz??onkowie stowarzyszenia Well-Read Mom (Matki warto??ciowych lektur), projektu zainicjowanego w Crossy w Minnesocie za spraw? pewnej mamy z CL, w kt??r? dzisiaj zaanga??owane s? dziesi?tki grup w ca??ym kraju.

Marta i Emad rozmawiaj? po arabsku. Ona urodzi??a si? w Jerozolimie, w rodzinie arabsko-izraelskiej, i mieszka w Toronto. Jest autork? pokazywanej tutaj w tym roku wystawy o chrze??cijanach w obozach dla uchod??c??w w Jordanii. On pochodzi z Egiptu, Ruch spotka?? kilka lat temu po tym, jak przeprowadzi?? si? do Stan??w Zjednoczonych. Dzisiaj jest przewodnikiem arcybiskupa Ameda Shamona Nony, niegdy?? biskupa Mosulu, kt??ry obecnie przewodzi Ko??cio??owi chaldejskiemu w Australii, zmuszony do ucieczki wraz ze swoimi wiernymi z miasta zaatakowanego przez ISIS w 2014 roku.

 

Zderzenie z cz??owiecze??stwem. To w??a??nie prze??ladowani chrze??cijanie wstrz?saj? uczestnikami Encountera. Podczas spotkania z ojcem Pierbattist? Pizzaball?, kustoszem Ziemi ??wi?tej, arcybiskup Nona powt??rzy?? to, co cz?sto powtarza?? w ostatnich miesi?cach: ??Terrory??ci boj? si? szcz???liwego chrze??cija??skiego ??ycia?. Strach, obecny w tytule Encountera, tutaj jakby zosta?? pokonany.

Jest to przywo??anie do j?dra chrze??cija??skiego do??wiadczenia, kt??re w innych s??owach wyrazi?? ksi?dz Juli??n Carr??n pod koniec swojego wyst?pienia, b?d?cego centralnym momentem Encountera. ??Zderzenie z cz??owiecze??stwem jest tym, co mo??e wstrz?sn?? dzisiaj lud??mi. Nie tylko seria warto??ci, nie tylko doktryna albo kazanie. Wydarzenie, kt??re zawiera w sobie echo pocz?tkowego wydarzenia. W kt??rym my sami mo??emy dostrzec pocz?tkowe wydarzenie?. I tutaj hiszpa??ski kap??an uderza d??oni? w st????: ??Teraz! W tera??niejszo??ci. W przeciwnym razie chrze??cija??skie wydarzenie jest martwe. Nie maj?c ??adnej mo??liwo??ci rozbudzenia ludzkiego pragnienia ani zaspokojenia go?.

I to zderzenie z cz??owiecze??stwem mo??na odczu? tak??e podczas Encountera. Ashley i Nate s? m??odym ma????e??stwem z Omahy w Nebrasce. Nate dorasta?? w protestanckiej rodzinie i przeszed?? na katolicyzm tu?? przed ??lubem. Cierpi na mukowiscydoz?. O wiele wygodniej by??oby pozosta? w domu, nie m??wi?c ju??, ??e taniej. Ale on chcia?? by? w tym roku w Nowym Jorku. Nawet za cen? tego, ??e nie m??g?? sp?dzi? ostatnich ??wi?t Bo??ego Narodzenia ze swoimi rodzicami.

?? propos rodzic??w: na Encounter przyjecha??a te?? jego mama. Ta, kt??ra nie za dobrze odebra??a jego przej??cie na katolicyzm. W ostatnich latach robi??a dobr? min? do z??ej gry. Porz?dna kobieta, powa??na. Pobo??na. Wolontariuszka udzielaj?ca si? w grupie resocjalizacyjnej. Nate i jego ??ona zaprosili j? tutaj, nie spodziewaj?c si? za bardzo, ??e przyjedzie. ??Podczas tego weekendu sp?dzi??am du??o czasu z moj? te??ciow? ?? opowiada Ashley. ?? Kilka razy m??wi??a mi o tym, ??e ma sk??onno??? do tego, by ?nie pragn???, nie prosi? ??ycia o zbyt wiele, poniewa?? boi si? rozczarowania. Uderzy??o mnie, ??e tego samego do??wiadczy?? tak??e by??y wi?zie?? Joshua. Tymczasem podczas wszystkich spotka?? mocno wybrzmia??a mo??liwo??? przezwyci???enia tego strachu. Moja te??ciowa by??a naprawd? zaskoczona?.

Mama Nate??a kupi??a egzemplarz Zmys??u religijnego ksi?dza Giussaniego. Po??ow? przeczyta??a ju?? w nocy. Kr???y??a po salach wystawowych z szeroko otwartymi oczami. Zanim wsiad??a do samolotu lec?cego do Nebraski, wyzna??a synowi i synowej: ??Wykorzystam t? ksi???k? do pracy z dziewcz?tami ze wsp??lnoty?.


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją