Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2016 > stycze?? / luty

Ślady, numer 1 / 2016 (stycze?? / luty)

Bliski Wsch??d. Turcja

Inne oblicze Turcji

Jego poprzednik zosta?? zamordowany pi?? lat temu. ??Ale ekstremist??w jest tutaj bardzo ma??o. Tymczasem jest wielu m??odych, kt??rzy chcieliby dowiedzie? si? czego?? wi?cej o chrze??cija??stwie?. Biskup PAOLO BIZZETI, nowy wikariusz apostolski w Anatolii, opowiada, co znaczy dawa? ??wiadectwo o wierze dzisiaj na jednej z ziem, gdzie narodzi??o si? chrze??cija??stwo.

Andrea Avveduto


??Ci chrze??cijanie maj? prawo mie? pasterza. W tych miejscach znajduj? si? korzenie chrze??cija??stwa? ?? m??wi z niewzruszon? pewno??ci? Paolo Bizzeti, nowy wikariusz apostolski w Anatolii. Ma 67 lat, pochodzi z Florencji, 50 lat temu wst?pi?? do Towarzystwa Jezusowego. Zafascynowany Bibli? i Bliskim Wschodem, przychodzi, by zaj?? miejsce arcybiskupa Luigiego Padovese, kt??ry zgin??? jako m?czennik w 2010 roku (zosta?? zamordowany przez swojego kierowc?). ??Przybywam do was ze szczerym pragnieniem s??u??enia wam oraz nauczenia si? waszego odwa??nego ??ycia chrze??cijan w trudnych cz?sto sytuacjach? ?? o??wiadczy?? tu?? po og??oszonej przez Papie??a nominacji. Biskup Bizzeti, zanim podj??? t? wielk? odpowiedzialno???, by?? przewodnikiem po Ziemi ??wi?tej i Turcji. Dobrze zna rzeczywisto??? tych miejsc, a w poprzednich latach redagowa?? tak??e przewodnik po??wi?cony w??a??nie tej ziemi, o kt??rej obszernie opowiadaj? Dzieje Apostolskie. Dobrze wie, ??e ??wsp????czesne Ko??cio??y do??wiadczy??y trudno??ci i nauczy??y si? ??y? jako ma??e mniejszo??ci. Trzeba je wspiera?, tak??e po to, by zbli??y? do siebie Ko??cio??y Wschodu i Zachodu?.

 

Jego Eminencja zosta?? nominowany na wikariusza apostolskiego w rejonie, gdzie chrze??cijanie stanowi? zaledwie 2% ludno??ci. Pi?kne wyzwanie??

Zosta??em wikariuszem w miejscu, gdzie religijna panorama jest maksymalnie zr????nicowana. Wi?kszo??? os??b wyr????nia pi?kna religijno??? i s? lud??mi dobrej woli. Wyst?puj? oczywi??cie drobne od??amy ekstremizmu, ale rzeczywisto??? naprawd? ma niejedno oblicze, zw??aszcza ??e wiele os??b jest niepraktykuj?cych.

 

Czy to zaleta?

Natychmiast stwierdzi??em pewien fakt ?? za po??rednictwem samego tylko Internetu ?? s? bardzo zainteresowani chrze??cija??stwem, chc? lepiej je pozna?. W ten spos??b wszystkie chrze??cija??skie Ko??cio??y opracowa??y ma??? ksi???eczk? ?? m??wimy o oko??o 100 stronach ?? kt??ra ukaza??a si? kilka tygodni temu, firmowana przez wszystkie wyznania, aby przedstawi? nasz? wiar?. Jest to niezwykle interesuj?cy ekumeniczny fakt: w jakiej innej cz???ci ??wiata mog??oby doj??? do czego?? takiego? A nie zapominajmy, ??e chodzi o narz?dzie, o kt??re bezpo??rednio poprosi??o Ministerstwo Spraw Wewn?trznych Turcji.

 

Co to oznacza, zdaniem Jego Eminencji?

Oznacza to, ??e zainteresowanie jest powszechne. Je??li z jednej strony ?? to prawda ?? istnieje pokusa rozwoju ekstremizmu, z drugiej widzia??em bardzo otwarty ??wiat, w kt??rym wiele os??b uko??czy??o studia i mia??o mo??liwo??? pozna? tak??e warto??ci Zachodu. Dlatego nie chc? rezygnowa? z laickiej Turcji, nawet je??li nie w znaczeniu, w jakim my pojmujemy to sformu??owanie, to znaczy jako miejsce, gdzie religia jest zwi?zana tylko z prywatn? sfer?.

 

Czy to pomaga nam nada? nowy wymiar tak??e zjawisku islamskiego ekstremizmu?

Naprawd? bardzo ma??o jest fundamentalistycznych rodzin. Ta bardzo nieliczna mniejszo??? uchodzi powszechnie za ekstremistyczn?, a to jest po my??li terrorystom, kt??rzy pragn? uchodzi? za wa??nego przeciwnika. I w tym sensie nasze media s? ich wielkim sprzymierze??cem. Nast?pnie ?? prosz? mi wybaczy? ?? musimy tak??e bardzo uwa??a? z interwencjami w Syrii. Powiedzmy otwarcie: do dzisiaj, do momentu gdy ISIS nie by??o wspierane ani bezpo??rednio, ani po??rednio, walka przeciwko Pa??stwu Islamskiemu by??a fikcj???

 

W tym kontek??cie, jakie ??wiadectwo mog? da? chrze??cijanie?

Chrze??cijanie z Anatolii przede wszystkim wykonuj? bardzo wa??n? prac? dla swoich braci uchod??c??w z Iraku i Syrii. W naszych strukturach jest bardzo du??o os??b, kt??re zosta??y przyj?te z wielk? hojno??ci?. Nast?pnie w wioskach albo w miastach, gdzie jest sporo chrze??cijan, staj? si? oni czynnikiem spo??ecznej r??wnowagi.

 

Dlaczego wi?c s? prze??ladowani?

Poniewa?? ich obecno??? jest kojarzona ?? cz?sto b???dnie ?? z postaw? tych zachodnich narod??w, kt??re jeszcze wczoraj nazywa??y si? chrze??cija??skimi, a dzisiaj niszcz? ca??y region. I papie?? Franciszek ma absolutn? racj?, kiedy m??wi, ??e chodzi o ogromne interesy z naszej strony. Dlatego te wojenki ostatecznie s? w jaki?? spos??b wr?cz popierane. Co w tym jest chrze??cija??skiego?

 

A co oznacza chrze??cija??skie ??wiadectwo w takim kraju jak Turcja?

Jest okazywaniem poszanowania drugiemu, odmienno??ci, kt??re czasem mo??e kosztowa? ??ycie, ale to jest Ewangelia. Papie?? mia?? racj?, kiedy na rozpocz?cie Roku Jubileuszowego powiedzia??, ??e dzisiaj chodzi o wyj?tkowo??? chrze??cija??stwa, to znaczy o darmow? mi??o??? i przebaczenie. To jest ??wiadectwo, do kt??rego dawania jeste??my wezwani my, chrze??cijanie, w tych miejscach; ono zapewne odr????nia nas od innych religii, nie wykluczaj?c islamu.

 

Strach jednak czasem wznosi zapory zamiast sprzyja? spotkaniu??

Bardzo ??atwo jest wznie??? mury, ale to nie rozwi?zuje problem??w. Co wi?cej, radykalizuje je. Musimy jednak wyra??a? si? jasno: pok??j i wsp????dzielenie ??ycia z r????nymi lud??mi nie jest zarezerwowane tylko dla niekt??rych dobrych albo zdolnych ?? jest jedynym godnym poparcia rozwi?zaniem. Na kr??tk? met? mo??na si? ??udzi?, ??e przy pomocy przemocy i mur??w zostanie rozwi?zanych kilka problem??w, ale na d??u??sz? met? uruchamiamy albo podsycamy procesy, kt??re zemszcz? si? tak??e na nas. Ojciec Paolo Dall??Oglio (w??oski jezuita mocno zaanga??owany w dialog mi?dzyreligijny z islamem ?? przyp. red.) powiedzia?? kilka lat temu, na kr??tko przed porwaniem: ??Je??li nie wesprzecie tego pocz?tkowego poruszenia arabskiej wiosny, kt??ra d???y do zjednoczenia chrze??cijan i muzu??man??w, poruszenia naprawd? powszechnego i autentycznego, nadejd? inne si??y, kt??re wcze??niej czy p????niej zaatakuj? tak??e Europ??. Niestety okaza?? si? tragicznym prorokiem, tak jak by?? nim Jan Pawe?? II, kiedy m??wi??, ??e wojny w Zatoce Perskiej b?d? samob??jcz? bramk? dla ca??ego Zachodu. Niestety tak??e w tym przypadku w??a??nie tak si? sta??o.

 

Chrze??cijanie uciekaj? z Bliskiego Wschodu, a zwa??ywszy na to, co si? dzieje, powinni??my przyzna? im tylko racj???

Powo??anie chrze??cijan na Bliskim Wschodzie jest heroiczne, trudne, ale bardzo potrzebne dla Ko??cio??a powszechnego. Jest to ??wiadectwo mniejszo??ci, kt??ra ?? tak jak na pocz?tku chrze??cija??stwa ?? potrafi dawa? ??wiadectwo o wyj?tkowych warto??ciach tak??e w trudnym kontek??cie. A chrze??cija??stwo od zawsze wzrasta??o na krwi m?czennik??w, a nie na ksi???kach teolog??w.

 

Podczas dopiero co rozpocz?tego Jubileuszu, jak? warto??? posiada dla Jego Eminencji mi??osierdzie? I co oznacza dla ziemi, kt??ra dzisiaj przyjmuje Jego Eminencj? jako swojego pasterza?

Mi??osierdzie istnieje dla tego, kto uznaje si? za grzesznika. A zwa??ywszy na to, ??e nie ma nikogo na ??wiecie, kto by??by bez grzechu, musimy zrozumie?, ??e obrzucanie drugiego kamieniami nie ma sensu. S?dz?, ??e dla ludzi z mojej diecezji jest to w??a??nie pierwszy krok, jaki musz? zrobi?: uzna?, ??e wszyscy s? w jaki?? spos??b wsp??lnikami z??a, kt??re dokonuje si? w tym rejonie. A potem prosi? Pana o mi??osierdzie, kt??re jest najlepszym ?? o ile nie jedynym ?? sposobem ugaszenia ognia wojny, nienawi??ci i ekstremizmu.


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją