Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2016 > stycze?? / luty

Ślady, numer 1 / 2016 (stycze?? / luty)

Dokument. Rodzina

Prawa tradycyjne i warto??ci podstawowe

We W??oszech rozgorza??a debata w zwi?zku z zatwierdzeniem projektu ustawy Cirinn? (kt??ra reguluje prawa zwi?zk??w cywilnych, tak??e tych zawieranych mi?dzy osobami tej samej p??ci, dopuszczaj?c je do tak zwanej ??stepchild adoption?, czyli adopcji dziecka, kt??re jest biologicznym dzieckiem jednej z os??b w homoseksualnej parze). Ostro sprzeciwiaj? si? temu uczestnicy manifestacji Family Day. Poni??ej proponujemy list ksi?dza Juli??na Carr??na, przewodnicz?cego Bractwa CL, opublikowany na ??amach dziennika ??Corriere della Sera? 24 stycznia.

ks. Julian Carr??n


W swoim artykule ksi?dz Carr??n pr??buje skonfrontowa? si? z zasadniczym pytaniem zwi?zanym z tym legislacyjnym zagadnieniem, ukazuj?c oryginalny wk??ad, jaki wiara mo??e mie? w stawianiu czo??a aktualnym wyzwaniom. Chcemy w???czy? wszystkich do dyskusji, poniewa?? s? to kwestie dotycz?ce ka??dego z nas, nawet je??li w??oska polityka nie dotyczy nas bezpo??rednio.

 

Szanowny Dyrektorze, po miesi?cach dyskusji na temat zwi?zk??w partnerskich projekt ustawy Cirinn? trafia do parlamentu, wywo??uj?c now? fal? manifestacji ulicznych, co wi?cej, dwie fale: zwolennik??w ustawy i jej przeciwnik??w. Ci, kt??rzy j? popieraj?, domagaj? si? uznania owych nowych praw; kto si? jej sprzeciwia, czyni to w obronie tradycyjnych praw. Jaka jest przyczyna zaciek??o??ci trwaj?cego konfliktu? Jedna cz???? opinii publicznej ???da uznania tych nowych praw za osi?gni?cie cywilizacyjne; druga postrzega je jako atak na warto??ci le???ce u podstaw zachodniej cywilizacji. St?d te?? wok???? nich dochodzi do podzia????w spo??ecznych i konflikt??w politycznych, kt??re wydaj? si? nie do pogodzenia. Dlaczego tak wiele fascynacji i tak wiele niech?ci?

Zadajmy sobie pytanie, sk?d bior? pocz?tek owe tak zwane nowe prawa? Ka??de z nich, ostatecznie, czerpie z najg???bszych ludzkich wymog??w: z potrzeby kochania i bycia kochanym; z pragnienia bycia ojcami i matkami; ze strachu przed cierpieniem i ??mierci?, z poszukiwania w??asnej to??samo??ci. Oto przyczyna ich atrakcyjno??ci i mno??enia si?, czemu towarzyszy skryte oczekiwanie, ??e porz?dek prawny b?dzie w stanie rozwik??a? dramat ??ycia i ??moc? prawa? zdo??a zagwarantowa? satysfakcj? niesko??czonych potrzeb w??a??ciwych ka??demu sercu.

 

Propozycja Cirinn? rodzi si? w takim kontek??cie, z zamiarem udzielenia odpowiedzi na pragnienie afektywnego spe??nienia mi?dzy osobami tej samej p??ci, kt??re si? ze sob? ???cz?, tworz?c nowe formacje spo??eczne i domagaj?c si? ich uznania. Z ca??ym szacunkiem nale??nym debacie prawnej pragn? podkre??li?, ??e w centrum zawsze znajduje si? cz??owiek i jego spe??nienie. Za ka??dym ludzkim usi??owaniem kryje si? wo??anie o spe??nienie. Ale czy to usi??owanie, jakkolwiek szczere, jest w stanie na nie odpowiedzie??

Nie zawsze wsp????czesna kultura, kt??rej cz???ci? wszyscy jeste??my, patrzy na najg???bsze wymogi ??ja?, pojmuj?c w pe??ni niesko??czone znaczenie owych konstytutywnych ludzkich wymog??w, cz?sto udziela cz?stkowych, a zatem nieadekwatnych odpowiedzi. Ale czy to ludzkie pragnienie naprawd? pozwala si? tak ??atwo zaw?zi?? Jak uczy?? nas Cesare Pavese, ??to, czego cz??owiek szuka w przyjemno??ciach, jest czym?? niesko??czonym, i nikt zgo??a nie zrezygnuje z nadziei osi?gni?cie tego czego?? niesko??czonego?. Kropla nigdy nie wype??ni szklanki ??ycia. Przyk??adem tego jest ??wiadectwo ?? z kt??rym zetkn???em si? niedawno ?? pewnego homoseksualisty, kt??ry zajmuje si? mod?, ma ca??kiem dobr? prac? i pozostaje w dobrej relacji z partnerem. Pewnemu spotkanemu przypadkowo zaprzyja??nionemu ma????e??stwu wyzna??, ??e nie jest szcz???liwy, m??wi?c im: ??Jest tak, jakby mi czego?? brakowa??o; to tak jakbym prze??ywa?? moje ??ycie, wychodz?c od reaktywno??ci, broni?c si? przed czym??. To czyni mnie niespokojnym?.

Niespokojny, jak wszyscy. Wszyscy nieustannie sk??aniamy si? ku redukowaniu naszego pragnienia zgodnie ze stworzonym przez nas samych obrazem, poniewa?? w ten spos??b my??limy, i?? rozwi?zanie znajduje si? na wyci?gni?cie r?ki. Ale cz??owiek realny nigdy si? tym nie zadowoli. Co wi?cej, cena do zap??acenia jest bardzo wysoka: st??amszenie za kratami wi?zienia, kt??re sami sobie zbudowali??my. Czy?? brak satysfakcji mo??e zosta? uzdrowiony przez ustanowienie prawa? Wielu s?dzi, ??e tak. To t??umaczy t? za??art? walk? o jego zatwierdzenie. Z drugiej strony jednak ci, kt??rzy uwa??aj?, ??e to niszczy fundamenty spo??ecze??stwa, sprzeciwiaj? si? cz?sto z tak? sam? zawzi?to??ci?, nie b?d?c w stanie w najmniejszym stopniu rzuci? wyzwania zwalczanej pozycji, co wi?cej, jeszcze j? umacniaj?.

 

??Kto nas wyzwoli z tej ??miertelnej sytuacji?? ?? pyta?? si? ju?? ??wi?ty Pawe??. Jedynie ??ywe spotkanie, kt??re wywy??sza cz??owiecze??stwo w cz??owieku i przywraca mu jego pierwotny oddech, b?dzie w stanie wyzwoli? go spod dyktatury jego zredukowanych pragnie??, sprawiaj?c, ??e zrodzi si? w nim pragnienie innej formy ??ycia; tylko tego rodzaju spotkanie mo??e sta? si? adekwatn? i szanuj?c? wolno??? drugich odpowiedzi? na redukcje, kt??re przecie?? widzimy. Tak jak relacja przyja??ni owego ma????e??stwa, kt??r? obdarzyli tego zaprzyja??nionego homoseksualist? i kt??ra doprowadzi??a go do stwierdzenia: ??Pi?knie by??oby prze??ywa? prac? i relacje tak, jak prze??ywasz je ty i twoja ??ona. Jeste??cie wyj?tkowi w normalnym sposobie ??ycia. Przyjemnie jest z wami rozmawia??. A potem zapyta??: ??Jak udaje wam si? tak ??y???.

Oto w??a??nie dokumentacja tego, do czego zawsze przywo??ywa?? nas ksi?dz Giussani: ??W spo??ecze??stwie takim jak to nie spos??b stworzy? czego?? nowego inaczej jak tylko poprzez ??ycie: nie ma struktury, organizacji lub inicjatyw, kt??re by si? osta??y. I w??a??nie jedynie odmienione i nowe ??ycie potrafi zrewolucjonizowa? struktury, relacje, inicjatywy, wszystko?. To w??a??nie takie ??ycie sta??o si? wyzwaniem dla pragnienia Samarytanki, kt??rej nie by??o w stanie zaspokoi? pi?ciu m?????w.

 

Czy?? nie tego w??a??nie oczekuj? wszyscy od nas, chrze??cijan? ??Tym, czego brakuje, nie jest s??owne lub kulturowe g??oszenie or?dzia. Dzisiejszy cz??owiek oczekuje, by? mo??e nawet nie??wiadomie, do??wiadczenia spotkania z osobami, dla kt??rych fakt Chrystusa jest rzeczywisto??ci? tak obecn?, ??e ich ??ycie si? zmieni??o?. Tego, wed??ug ksi?dza Giussaniego, dzisiaj potrzeba, i tylko to porusza: ??Tylko zderzenie z czym?? ludzkim mo??e wstrz?sn?? dzisiejszym cz??owiekiem: wydarzenie, kt??re by??oby echem tego pocz?tkowego wydarzenia, gdy Jezus spojrza?? w g??r? i rzek??: ?Zacheuszu, zejd?? pr?dko, chc? przyj??? do twego domu?? (ksi?dz Giussani). Tutaj zostaje nam wskazana metoda, dzi?ki kt??rej chrze??cija??stwo si? wydarzy??o i nadal wydarza. Innymi s??owy, Chrystus nie jest ozdobnikiem rozwi?zania, kt??rego trzeba poszukiwa? gdzie indziej, ale w??a??ciwym kluczem tego rozwi?zania. Jedynie Chrystus jako obecne wydarzenie w ??yciu os??b jest w stanie uwolni? cz??owieka od jego redukcji i pozwoli? mu pragn?? i do??wiadcza? owej pe??ni, do kt??rej jest stworzony. ??By??oby pi?knie tak prze??ywa? prac? i relacj?, jak prze??ywacie je ty i twoja ??ona?. Bez podobnego do??wiadczenia wyzwolenia jakakolwiek odpowied??, tak zwana ??konkretna?, b?dzie zawsze niewystarczaj?ca. Potwierdzenie tego ka??dy z nas odnajduje w swoim ??yciu.

Jaki wi?c jest ??w prawdziwy wk??ad, jaki ka??dy z nas, chrze??cijan, jest powo??any, aby zaoferowa? w tocz?cej si? debacie, w wierno??ci tradycji Ko??cio??a i jego nauczaniu, kt??rych nikt nie kwestionuje? ??Wiemy, ??e najlepsz? odpowiedzi? na konfliktowy wymiar cz??owieka, ukazany w s??ynnym powiedzeniu Thomasa Hobbesa homo homini lupus, jest Ecce Homo opisuj?ce Jezusa, kt??ry nie oskar??a, ale przygarnia, p??ac?c osobi??cie, zbawia?. To w??a??nie dzi?ki tej pewno??ci, o kt??rej daje ??wiadectwo papie?? Franciszek, mo??emy wchodzi? w relacj? z kimkolwiek, aby ??wraz z innymi budowa? spo??ecze??stwo obywatelskie? (Florencja, 10 listopada 2015 r.), wnosz?c ?? wsz?dzie, gdzie jest to mo??liwe ?? nasz wk??ad w popraw? spraw, maj?c na uwadze dobro wszystkich.


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją