Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2015 > wrzesie?? / pa??dziernik

Ślady, numer 5 / 2015 (wrzesie?? / pa??dziernik)

Od Redakcji

Bruzdy Franciszka


Z r????nych powod??w to by??a historyczna wizyta. Artyku??, kt??ry znajdziecie w tym numerze ????lad??w?, dobrze to wyja??nia. Ale po??r??d moment??w, kt??re naznaczy??y podr???? papie??a Franciszka na Kub? i do Stan??w Zjednoczonych, jest jeden, kt??ry w szczeg??lny spos??b poruszy?? matki i ojc??w. Zdarzy??o si? to w Filadelfii, podczas ??wiatowego Spotkania Rodzin. Tam papie?? ?? jak cz?sto mu si? to zdarza ?? od??o??y?? na bok przygotowane przem??wienie (przepi?kne zreszt?) i improwizowa??. Opowiedzia?? o bardzo trudnym pytaniu, kt??re kiedy?? zada??o mu pewne dziecko (??Ojcze, co robi?? Pan B??g, zanim stworzy?? ??wiat??*), o tak ??obfituj?cej? Mi??o??ci, ??e musia??a ??wyj??? poza siebie?, o Stworzeniu. I o ??najpi?kniejszej rzeczy, jak? uczyni?? B??g?: o rodzinie. ??Stworzy?? m???czyzn? i kobiet?, powierzaj?c im wszystko?.

 

Nie mog??o by? lepszego wprowadzenia do Synodu o rodzinie, odbywaj?cego si? w tych dniach. Drugiego w ci?gu roku. Niezwykle wyczekiwanego przez media, gotowe ju?? robi? zak??ady o to, kto wygra: ??post?powcy? czy ??konserwaty??ci?. Ale przede wszystkim przez wiernych, przez lud Bo??y. I nie tyle po to, by rozwik??a? coraz bardziej pogmatwane sprawy, kt??re stawia przed nami wsp????czesna rzeczywisto??? (takie jak Komunia ??w. dla rozwiedzionych), ale poniewa?? rodzina naprawd? tego potrzebuje. Potrzebuje obrony i wsparcia, poniewa?? ??spo??ecze??stwo nie mo??e by? nazwane zdrowym, je??li nie pozostawia realnej przestrzeni na ??ycie rodzinne?, przypomnia?? sam Franciszek. Ale w pierwszej kolejno??ci potrzebuje pomocy, by na nowo odkry? siebie. Swoj? si???, ogromn? moc, kt??r? posiada, tak??e teraz.

A pierwszym sposobem, w jaki mo??na jej pom??c odkry? siebie na nowo, jest m??wienie o niej w spos??b nieabstrakcyjny, ??nieredukowanie jej do idealnego modelu?, jak zaznacza socjolog Chiara Giaccardi w wywiadzie, kt??ry znajdziecie dalej. Rodzina jest ??yciem, co wi?cej, ????yj?cym konkretem?, jak mawia?? Romano Guardini. Niezwykle ludzkim miejscem ?? najbardziej ludzkim ?? a wi?c pe??nym ogranicze?? i zranie??. Ale tak??e miejscem ?? by? mo??e jedynym ?? w kt??rym jest wci??? mo??liwe uczenie si? na co dzie??, ??e krucho??? i ograniczenie nie s? tym, co nas okre??la, ale okazj? do wzrastania. ??W?z??em w sieci?, gdzie cz??owiek zdaje sobie spraw?, ??e wi???, relacja, pomaga stawa? si? sob?. ??rodowiskiem, w kt??rym normalno??? jest prawdziw? si???. Wida? to dobrze w ??wiadectwach, o kt??rych opowiadamy.

 

Jest jednak inny pow??d tego, ??e rodzina jest dzi?? tematem wiod?cym w Ko??ciele i nie tylko. Papie?? m??wi?? o tym ponownie w wyst?pieniu skierowanym do ameryka??skich biskup??w, kiedy z realizmem podkre??li?? ??bezprecedensowe zmiany zachodz?ce we wsp????czesnym spo??ecze??stwie, z ich skutkami spo??ecznymi, kulturowymi ?? a niestety tak??e prawnymi ?? dla wi?z??w rodzinnych. Zmiany te oddzia??ywaj? na nas wszystkich?, wierz?cych i niewierz?cych. ??Do niedawna ??yli??my w kontek??cie spo??ecznym, w kt??rym istnia??y znaczne podobie??stwa mi?dzy instytucj? ma????e??stwa cywilnego a sakramentem chrze??cija??skim. Obydwie by??y ze sob? powi?zane i wzajemnie si? wspiera??y. Obecnie tak ju?? nie jest?. Dawne oczywisto??ci zanikaj? i nie jawi? si? ju?? wszystkim tak wyra??nie.

Mo??emy op??akiwa? minione czasy, m??wi papie??, ucieka? si? do takich zda??, jak: ??Dawniej wszystko by??o lepsze?, ????wiat si? rozpada i je??li tak dalej p??jdzie, nie wiadomo, jak to si? sko??czy?. Albo te?? ??szuka?, towarzyszy?, podnosi?, opatrywa? rany naszych czas??w?. Patrze? ??na rzeczywisto??? realistycznie, oczami kogo??, kto czuje si? powo??any do dzia??ania, do nawr??cenia duszpasterskiego. Wsp????czesny ??wiat ???da od nas tego nawr??cenia?. Nawr??cenia. I ??wiadectwa, poniewa?? ??chrze??cija??stwo, kt??re czyni niewiele w praktyce, nieustannie wyja??niaj?c swoje nauczanie?, staje si? ??b???dnym ko??em?. Trzeba pokaza?, ??e ??Ewangelia rodziny? jest naprawd? ??dobr? nowin?? w ??wiecie, gdzie troska o siebie zdaje si? najwy??sz? w??adz?! (??) To rodziny zmieniaj? ??wiat i histori??.

Franciszek zako??czy?? to wyst?pienie w ten spos??b: ??Je??li oka??emy si? zdolni do wymagaj?cego zadania, by odzwierciedla? Bo??? mi??o???, kultywuj?c niesko??czon? cierpliwo??? i pok??j ducha, staraj?c si? sia? jej ziarno w cz?sto krzywych bruzdach, w kt??re mamy rzuca? ziarno ?? bo naprawd? musimy wiele razy sia? w krzywych bruzdach ?? w??wczas nawet Samarytanka z pi?cioma m???czyznami, kt??rzy nie byli jej m???ami, odkryje, ??e jest w stanie dawa? ??wiadectwo. A do ka??dego bogatego m??odzie??ca, kt??ry z b??lem odczuwa, ??e musi na nowo przemy??le? swoje sprawy, zejdzie z drzewa starszy celnik, daj?c czterokrotnie tyle ubogim, o kt??rych wcze??niej nigdy nie pomy??la???. To jest chrze??cija??stwo. Po to jest Synod. Tym mo??e ??y? rodzina.

 

* T??umaczenia tekst??w papieskich wyst?pie?? cytowane za: w2.vatican.va.


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją