Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 1992 > Biuletyn (6) stycze??

Ślady, numer 1 / 1992 (Biuletyn (6) stycze??)

??ycie CL

Chorwacja. Haniebna oboj?tno???

Apel

Komunia i Wyzwolenie


???aden chrze??cijanin ani cz??owiek dobrej woli nie mo??e pozosta? oboj?tnym na krzyk b??lu i strachu, kt??ry podnosi si? z Chorwacji.

Spo??eczno??? mi?dzynarodowa nie mo??e zgodzi? si? na to, ??eby przemoc sta??a si? narz?dziem rozstrzygania spor??w pomi?dzy narodami?? Nale??y po??o??y? kres potworno??ciom tragedii, kt??ra okrywa ha??b? Europ? i ??wiat?.

Jan Pawe?? II

Europejska dyplomacja, sprzymierzona w czasie wojny nad Zatok? Persk? z ameryka??skimi dyrektywami, teraz asystuje oboj?tnie wojnie w Chorwacji. Podw??jna miara.

Tymczasem kontynuuje si? niepotrzebn? rze??: 400 000 Chorwat??w wyp?dzonych z domu, 100 000 zniszczonych mieszka??, 10 000 zabitych, 20 000 rannych, 266 zdewastowanych ko??cio????w katolickich, 130 zaginionych proboszcz??w.

Spotkanie z wydarzeniem chrze??cija??skim, kt??re sta??o si? naszym udzia??em, nie pozwala nam pozosta? oboj?tnymi. Nie pozwala nam tak??e podda? si? cynicznemu os?dowi, kalkulacji, kt??ra po??wi?ca ludzkie ??ycie dla gry si?? ekonomicznych i politycznych.

Dlatego jeste??my przekonani, ??e chorwacka tragedia przynagla nas, ??eby ??y? tym, co spotkali??my i proponowa? to wszystkim jako pocz?tek jedynie mo??liwego pokoju.


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją