Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 1992 > Biuletyn (6) stycze??

Ślady, numer 1 / 1992 (Biuletyn (6) stycze??)

List ksi?dza Giussaniego adresowany do wszystkich wst?puj?cych do Bractwa

Luigi Giussani


Drogi Przyjacielu,

Ciesz? si?, ??e mog? zakomunikowa? Ci, i?? Twoja pro??ba o przyj?cie do Bractwa zosta??a zaakceptowana. Aby pom??c Ci w u??wiadomieniu sobie w pe??ni drogi, kt??r? proponuje nasze towarzystwo temu, kto decyduje si? na przynale??no??? do Bractwa, poddaje twojej refleksji tekst mojej syntezy, wyg??oszony podczas pierwszej Diakonii Centralnej. Je??li czujesz si? zak??opotany powag? zaanga??owania, kt??re zostaje przed Tob? zarysowane, prosz? Ci?, daj mi o tym zna?.

 

1. Jak zrodzi??o si? Bractwo CL

W historii ruchu Comunione e Liberazione zawsze odczuwano potrzeb?, aby mo??liwe by??o kontynuowanie ??ycia wsp??lnotowego przez tych, kt??rzy ko??cz?c studia, wchodz?c w zwi?zki ma????e??skie, przyjmuj? w spo??eczno??ci fizjonomie ludzi doros??ych. Po kilku usi??owaniach odpowiedzi na tego typu potrzeb? (v. Gruppi di Comunione) i po pewnym okresie zagubienia (zbiega si? on z okresem po kontestacji), wychodz?c naprzeciw pro??bie, wyra??onej przez wielu nowych absolwent??w, rozpocz?to na ko??cu lat siedemdziesi?tych nowa pr??b?, kt??rej tre??? sugerowa??a i obrazowa??a nazwa ?? ??Confraternia?.

Fenomen historyczny Confraternii (Bractw) traktowany by?? jako symbol potrzeb, kt??re odczuwali??my: potrzeba, najpierw spontaniczna, p????niej pog???biona refleksj?, ??ycia wiar? a potem zaanga??owania w ni?, ???cznie z prawem do wolnego zrzeszania si? i rozwijania dzia??alno??ci w Ko??ciele i w spo??ecze??stwie.

P????niej opat z Monte Cassino, J.E. Matronola, daj?c nam okazj? w???czenia si? w uroczysto??ci 1500 rocznicy urodzin ??w. Benedykta, zrodzi?? w nas ide? stworzenia ??wieckiego Stowarzyszenia, kt??re wspierane przez opactwo z Monte Cassino, da??oby pewn? stabiln? form? dot?d realizowanym d???eniom naszej Confraternita.

W ten spos??b zacz??? si? nowy Ruch ??Fraternit?? di Comunione e Liberazione? (Bractwo Komunii i Wyzwolenia), kt??ry bardzo szybko si? rozwin??? i rozpowszechni?? nie tylko we W??oszech i w innych pa??stwach europejskich, ale r??wnie?? na innych kontynentach. W lutym 1982, na pro??b? licznych biskup??w i za zach?t? samego Ojca ??wi?tego, Papieska Rada do spraw ??wieckich, kt??ra ma obowi?zek zauwa??ania nowych charyzmat??w Ruch??w i Stowarzysze?? ??wieckich, uzna??a Fraternita (Bractwo) swoja najwy??sz? powag?, o??wiadczaj?c, ??e jest ono stowarzyszeniem na prawie papieskim ze wszystkimi p??yn?cymi z tego faktu konsekwencjami.

 

2. ??Fraternita CL? chce by? ??wiadomym i odpowiedzialnym, tzn. dojrza??ym, wyrazem historii Ruchu CL. Chce by? tym poziomem, na kt??rym realizowane s? wszystkie intuicje, jakie z Bo??ej ?aski nas poruszy??y i poruszaj?; realizowane s? zar??wno w znaczeniu ??zdawania sobie z nich sprawy?, jak te?? w znaczeniu wcielania ich w ??ycie.

Nie znaczy to, ??e chc?c by? w Ruchu CL, trzeba nale??e? do ??Fraternita?; natomiast Fraternita jest elementem zapewniaj?cym stabilno??? i totalno??? w odpowiedzialno??ci za do??wiadczenie, kt??rym jest ??ycie Ruchu. ??Fraternita CL? ma na celu zabezpieczenie przysz??o??ci do??wiadczenia Ruchu i jego po??yteczno??ci dla Ko??cio??a i spo??ecze??stwa, poprzez ci?g??o??? wychowania i tworzenie dzie??, kt??re s? wynikiem owego wychowania w strukturach spo??eczno??ci ko??cielnej i cywilnej.

Na tym poziomie staram si? bra? pod uwag? ludzi, kt??rzy anga??uj? si? do ko??ca.

 

3. Przynale??no??? do Fraternita jest wyborem osobistym: rodzi si? jako osobista potrzeba i s??u??y w??asnej wierze oraz urzeczywistnianiu w??asnej fizjonomii chrze??cija??skiej,. To jest jedyny odpowiedni motyw.

W tym sensie przynale??no??? jest absolutnie dobrowolna, jest aktem osobistej odpowiedzialno??ci. W tej sprawie ca??kowita inicjatywa nale??y do jednostki. W ten spos??b unika si? kr?powania w??asnej drogi jak??? struktur? (co jest bardziej naturalne, kiedy dotyczy dzieci i student??w).

??eby zapisa? si? do Bractwa, trzeba przedstawi? pro??b? o przyj?cie, kt??ra jest zostanie zaakceptowana, umo??liwia wst?pienie do Stowarzyszenia. Tak czy owak jest ona aktem osobistym a nie wyborem dokonanym przez grup?.

 

4. Tre??? tego zaanga??owania

a. ??y? wiar?, zgodnie ze struktur? my??li, kt??r? Ruch zawsze podkre??la??: wiara jest uznaniem obecno??ci, Boga, kt??ry stal si? obecno??ci?, co trwa w historii wewn?trz obecno??ci komunii, ludzi, kt??rzy uznaj? si? za zjednoczonych w Jego imi?.

b. Trwanie w Bractwie jako towarzystwo

Oznacza pojmowanie siebie jako nale???cych wewn?trznie do tego towarzystwa (jako immanentnych wobec tego towarzystwa), z uwzgl?dnieniem ca??o??ci faktor??w ??ycia; owa immanentno??? konstytuuje nasz? ??wiadomo??? i wyobra??enie o nas samych. Znaczenie tego towarzystwa polega na tym, ??e jest ono faktem powo??aniowym a jego warto??? mie??ci si? w porz?dku antropologicznym, poniewa?? nie spos??b zrozumie? chrze??cijanina jak tylko wewn?trz jakiej?? prze??ywanej wsp??lnoty.

Immamentno??? wobec tego towarzystwa obejmuje przynale??no??? do jego organicznej struktury (wed??ug ustale?? statutowych) i pos??usze??stwo wobec centralnego kierownictwa (Diakonia Centralna). Ta dyspozycyjno??? w stosunku do wsp??lnoty dotyczy nawet zaanga??owania aspekt??w materialnych (pieni?dze, czas, energia??) os?dzanych, wed??ug ??wiadomo??ci osobistej przynale??no??ci do Bractwa, w s??u??bie wsp??lnego celu.

 

5. Wyra??ona wsp??lnotowo??? stanowi cz???? metody pomagania wierze. Por??wnanie i analogie mo??na zaczerpn?? z ??ycia zakonnego i monastycznego. Wyra??ona wsp??lnotowo??? zak??ada obiektywizacj? ?? na tyle, na ile to tylko mo??liwe ?? jedno??ci, w kt??rej si? odnajdujemy.

St?d uwyra??nienie wsp??lnotowo??ci oznacza zaanga??owanie wewn?trznego ??ycia, tak i?? to, co si? przytrafia drugiemu, nie mo??e ju?? wi?cej pozostawa? bez zwi?zku z moim w??asnym ??yciem i nie mo??e nie prowadzi? do zaanga??owania w??asnego ??ycia (na wszystkich poziomach, od duchowego do materialnego). To zaanga??owanie jest prawdziwe je??li dokonuje si? w wolno??ci.

Wsp??lnotowo??? ??ycia jest zasad?, w oparciu o kt??r? nale??y os?dza? siebie i podejmowane dzia??ania, a nie ilo??ci? rzeczy do zrobienia. Do tego stopnia, ??e nie jest prawdziwa wsp??lnota, je??li nie realizuje si? ona przez filtr historii i temperamentu ka??dego z jej cz??onk??w. Trzeba, ??eby by??o wida?, i?? jeste??my jedno, trzeba, ??eby ??wiat zobaczy??, i?? chrze??cijanie s? jedno. Je??li nie staramy si? o to my, kt???? mo??e si? o to postara??

Musimy da? przyk??ad tego, co znaczy by? jedno, jasno i wyra??nie, z uwzgl?dnieniem wolno??ci i historii w??asnej osoby. Tymczasem na og???? zaanga??owanie wsp??lnotowe albo ogranicza si? do pewnych form, albo wymaga si? go w spos??b moralizatorski.

Wyra??enie wsp??lnotowo??ci oznacza:

a. przede wszystkim poszukiwanie wsp??lnej drogi i st?d pomoc duchow? (gromadzenie si? razem na modlitwie, spotkania na dniach skupienia i rekolekcjach??);

b. mo??liwo??? konwiwencji (wsp??????ycia, dzielenia ??ycia); i st?d pomoc socjaln?;

c. wzajemn? pomoc materialn?.

Wyra??enie owej wsp??lnotowo??ci weryfikuje si? i aktualizuje si? przede wszystkim w wymiarze bractwa jako takiego (w wymiarze przynale??no??ci do Bractwa w jego wymiarach ca??o??ciowych ?? do towarzystwa, takiego jak ono jest os?dzone i ukszta??towane ?? w przeciwnym wypadku solidarno??? grupy eliminuje mi??o??? Ruchu), nawet je??li w wymiarze regionalnym i diecezjalnym istnieje odpowiedzialny, jako narz?dzie s??u??by wobec grup, w kt??rych ruch Bractwa si? urzeczywistnia.

Elementami istotnymi i charakterystycznymi ka??dej grupy powinny by?:

a. odpowiedzialny, wskazany przez sam? grup? i uznany przez odpowiedzialnego diecezjalnego (albo tam, gdzie brakowa??oby tego ostatniego, przez odpowiedzialnego regionalnego);

b. regu??a modlitwy;

c. moment wsp??lnego i okresowego spotkania;

d. konkretne zaanga??owanie praktyczne w s??u??bie wsp??lnego celu.

Obserwacje na temat dzie??a.

Dzie??o zosta??o dla nas ustalone przez historyczne wezwanie: jest nim Ruch. To zobowi?zanie wymaga od wszystkich, kt??rzy ??yj? w Bractwie rozumnej i wspania??omy??lnej operatywno??ci, kt??ra wyra??a si?, w wymiarze zar??wno os??b jak i grup, w precyzyjnych obowi?zkach i w ??ci??le okre??lonych dokonaniach, pozostaj?cych w s??u??bie tego dzie??a jakim jest Ruch.

Z punktu widzenia metodologicznego oznacza to nawr??cenie w??asnych inicjatyw i w??asnej aktywno??ci i do??wiadcze?? pracy na rzeczywisto??? Ruchu.

Wniosek: Centrum (Diakonia Centralna) mo??e posiada? pewien okre??lony s?d odno??nie konieczno??ci podj?cia jakiej?? szczeg????owej akcji na rzecz Ruchu. Jest rzecz? s??uszn?, ze osoby i grupy przynale??ne do Bractwa podejmuj? wszelkie mo??liwe wyrzeczenia, aby wesprze? t? akcj? przed podj?ciem innych, albo ??eby uprzywilejowa? ja w stosunku do jakiej?? specyficznie w??asnej inicjatywy.

NB ?? z tego, co powiedziano dotychczas wynika jasno, ze genez? przynale??no??ci do Bractwa jest, rozbudzona przez Ruch, ??wiadomo??? w??asnej wiary chrze??cija??skiej, dojrza??o??? pragnienia jej odpowiedzialnej realizacji, a zatem tworzenie si? wsp??lnotowo??ci, po to, aby by??a ona instrumentem w realizacji celu Ruchu a wi?c i celu Ko??cio??a.

Wynikiem tego jest Ruch, kt??rego wyrazem jest mno??enie si? inicjatyw.

Przedstawiona droga przebiega zatem od wiary do dzie??. Ale mo??e by? r??wnie?? kierunek odwrotny: niekt??rzy ???cz? si? ze wzgl?du na jak??? wsp??ln? inicjatyw?, a potem, pragn?? nada? jej konsystencj? (to znaczy zdaj?c sobie spraw?, ??e potrzeba bardziej powa??nego zaanga??owania w wiar?), przekszta??caj? j? w Bractwo.

Osoba, kt??ra chce uczestniczy? w jakiej?? inicjatywie mo??e zosta? przyj?ta do Bractwa, pod warunkiem jednak, ??e b?d? jasne osobiste decyzje i perspektywa zaanga??owania.

 

Fundusz wsp??lny

Daj?c ??wiadectwo wsp??lnotowej koncepcji w??asnego maj?tku, ka??dy cz??onek Bractwa bezpo??rednio uczestniczy w funduszu wsp??lnym Bractwa, zobowi?zuj?c si? do p??acenia co miesi?c pewnej cz???ci (przez niego ustalonej) w??asnej pensji.

Je??li grupa musi wspiera? ekonomicznie jak??? w??asn? inicjatyw?, to trzeba to ustali? w kontakcie z Diakoni? Centralna.

Prosz? Ci?, aby?? potraktowa?? ten list jako ??ci??le osobisty i modl? si? do Pana, ??eby zapewni?? Tobie i mnie dobra, wsp??ln? drog?.


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją