Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 1992 > Biuletyn (6) stycze??

Ślady, numer 1 / 1992 (Biuletyn (6) stycze??)

Listy

Ob??z m??odzie??owy. Z?b 1991

Jacek


Spotkali??my si? 14 lipca w Z?bie ko??o Zakopanego, aby sp?dzi? razem kilka niezapomnianych dni. By??o nas 27 os??b z r????nych miast ?? Jeleniej G??ry, Krakowa, L?dka Zdroju, Legionowa, Lublina, Nysy, Opola i Zdzieszowic. Naszym ??przewodnikiem? by?? ks. Jerzy Krawczyk z Nysy.

Wsp??lne zabawy, posi??ki, w?dr??wki, msze ??wi?te i rozmowy by??y okazja do g???bszego przezywania spotkania z Bogiem i drugim cz??owiekiem. Pytania postawione przez ks. Jurka: ??kim jestem?, jak? drog? id?, w co wierz??, czym dla mnie jest Ruch??, zmobilizowa??y nas do szukania sensu we wszystkim co robimy.

Du??o rozmawiali??my o swoich problemach: otwarto??ci, jedno??ci, zaanga??owaniu. O ??yciu, kt??re uk??adamy sobie bez Boga, uwa??aj?c, ??e jeste??my samowystarczalni.

W czasie w?dr??wek po Tatrach odkrywali??my ??lady Boga w pi?knych widokach, we wsp??lnej modlitwie, kubku wody czy kromce chleba. W ka??dym z nas.

??Przy braku uwagi mozna by powiedzie?, ??e nic nadzwyczajnego si? nie sta??o. Ob??z taki jak inne. Te same problemy. Ale tak nie by??o!" - podsumowa?? Waldi. Stali??my si? bogatsi o nowe do??wiadczenia. Spotkalismy ludzi, kt??rzy nam co?? dali. Przez to, ??e poznali??my ich, poznali??my tak??e siebie. Postawilismy sobie trudne pytania, na kt??re nie znajdziemy odpowiedzi w podr?cznikach szkolych. Znajdziemy je w nas, je??eli b?dziemy poszukiwa?. Ob??zj ju?? si? sko??czy??, ale ten koniec jest jednocze??nie pocz?tkiem czego?? wi?kszego. Jest dobrym elementem Bo??ego planu wobec nas. Pocz?tkiem naszej przyja??ni, wi?kszej ni?? zwyk??a, bo darowanej przez Chrystusa.

Dzi?kuj? Bogu za ??ask? tego spotkania. Dzi?kuje Wam wszystkim za Wasz? obecno???!

 


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją