Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2014 > wrzesie?? / pa??dziernik

Ślady, numer 5 / 2014 (wrzesie?? / pa??dziernik)

Meeting. Przes??anie

??Chrze??cijanin nie boi si? oddali?"

Fragmenty przes??ania Ojca ??wi?tego na XXXV Meeting Przyja??ni mi?dzy Narodami.

papie?? Franciszek


Has??o wybrane na ten rok: ??W stron? peryferii ??wiata i egzystencji? odnosi si? do ci?g??ego nawo??ywania Ojca ??wi?tego. (??) Jak powiedzia?? w wyst?pieniu na kongregacji generalnej przed konklawe: ??Ko??ci???? jest wzywany do wykroczenia poza samego siebie i do p??j??cia w stron? peryferii, nie tylko geograficznych, ale tak??e egzystencjalnych: tych okre??lanych przez misterium grzechu, cierpienia, niesprawiedliwo??ci, ignorancji, braku wiary; ku peryferiom my??li, ku peryferiom ka??dego rodzaju n?dzy? (9 marca 2013). Dlatego Papie?? Franciszek dzi?kuje odpowiedzialnym za Meeting za podj?cie i rozpowszechnienie jego zaproszenia do drogi w tym kierunku. Ko??ci???? ??wychodz?cy? jest jedynym mo??liwym w ??wietle Ewangelii; pokazuje to ??ycie Jezusa, kt??ry szed?? od miasta do miasta, g??osz?c Kr??lestwo Bo??e i posy??aj?c przed sob? uczni??w. W??a??nie po to Ojciec pos??a?? Go na ??wiat.

 

??Przeznaczenie nie pozostawi??o cz??owieka samym? ?? to druga cz???? has??a Meetingu. S? to s??owa S??ugi Bo??ego ksi?dza Luigiego Giussaniego, kt??re przypominaj? nam, ??e Pan B??g nie pozostawi?? nas samym sobie, nie zapomnia?? o nas. W czasach staro??ytnych wybra?? cz??owieka, Abrahama, i wyprawi?? go w drog? do ziemi, kt??r? mu obieca??. A gdy nadesz??a pe??nia czas??w, wybra?? m??od? kobiet?, Dziewic? Maryj?, by sta? si? cia??em i zamieszka? po??r??d nas. Nazaret by?? naprawd? ma??o znacz?c? wiosk?, ??peryferi?? zar??wno polityczn?, jak i religijn?; ale w??a??nie na ni? spojrza?? B??g (??).

Chrze??cijanin nie boi si? oddali?, p??j??? w stron? peryferii, poniewa?? jego centrum jest Jezus Chrystus. On wyzwala nas od strachu; w Jego towarzystwie mo??emy i??? naprz??d z pewno??ci?, w ka??de miejsce, r??wnie?? poprzez mroczne momenty ??ycia, wiedz?c, ??e gdziekolwiek p??jdziemy, zawsze kroczy przed nami Pan ze swoj? ??ask?, a nasz? rado??ci? jest dzielenie si? z innymi dobr? nowin?, ??e On jest z nami. Uczniowie Jezusa, wracaj?c z misji, byli pe??ni entuzjazmu z powodu odniesionych sukces??w. Ale Jezus powiedzia?? im: ??Nie z tego si? cieszcie, ??e duchy si? wam poddaj?, lecz cieszcie si?, ??e wasze imiona zapisane s? w niebie? (?k 10, 20??21). To nie my zbawiamy ??wiat, tylko B??g go zbawia. (??)

 

??Jest rzecz? oczywist? ?? stwierdza Ojciec ??wi?ty ?? ??e w niekt??rych miejscach dosz??o do duchowego ?pustynnienia?, b?d?cego owocem projektu spo??ecze??stw, kt??re pragn? budowa? si? bez Boga? (Evangelii gaudium, 86). Ale to nie powinno nas onie??miela?, jak przypomina?? Benedykt XVI, inauguruj?c Rok Wiary: ??Na pustyni odkrywa si? warto??? tego, co jest niezb?dne do ??ycia; i tak we wsp????czesnym ??wiecie istniej? niezliczone znaki pragnienia Boga, ostatecznego sensu ??ycia, cz?sto wyra??ane w formie ukrytej czy negatywnej. Na pustyni trzeba nade wszystko ludzi wiary, kt??rzy swym w??asnym ??yciem wskazuj? drog? ku Ziemi Obiecanej i w ten spos??b uobecniaj? nadziej?? (Homilia na rozpocz?cie Roku Wiary, 11 pa??dziernika 2012). Papie?? Franciszek zach?ca do wsp????pracy, r??wnie?? w ramach Meetingu Przyja??ni mi?dzy Narodami, na rzecz powracania do tego, co niezb?dne, czyli do Ewangelii Jezusa Chrystusa. ??Chrze??cijanie maj? obowi?zek g??oszenia jej, nie wykluczaj?c nikogo, nie jak kto??, kto narzuca nowy obowi?zek, ale jak kto??, kto dzieli si? rado??ci?, ukazuje pi?kn? perspektyw?, wydaje upragnion? uczt?. Ko??ci???? nie ro??nie przez prozelityzm, ale ?przez przyci?ganie?? (Evangelii gaudium, 14), to znaczy ??przez osobiste ??wiadectwo, opowiadanie, gest albo w formie, jak? Duch ??wi?ty mo??e podsun?? w konkretnych okoliczno??ciach? (tam??e, 128).

 

Ojciec ??wi?ty zwraca szczeg??lnie uwag? odpowiedzialnych i uczestnik??w Meetingu na dwie sprawy.

Przede wszystkim zach?ca, by nigdy nie traci? kontaktu z rzeczywisto??ci?, a wr?cz przeciwnie ?? by kocha? rzeczywisto???. R??wnie?? to jest cz???ci? chrze??cija??skiego ??wiadectwa: w obecno??ci dominuj?cej kultury, kt??ra na pierwszym miejscu stawia pozory, to, co powierzchowne i chwilowe, wyzwaniem dla nas jest wybieranie i kochanie rzeczywisto??ci. Ksi?dz Giussani zostawia?? nam to jako swoje dziedzictwo i ??yciowy program, kiedy stwierdza??: ??Jedynym warunkiem, aby zawsze i prawdziwie by? cz??owiekiem religijnym, jest intensywne prze??ywanie rzeczywisto??ci. Formu??? drogi ku znaczeniu rzeczywisto??ci jest prze??ywanie rzeczywisto??ci bez wykluczania z niej czegokolwiek, to znaczy bez odrzucania z niej lub zapominania czegokolwiek. Nie by??oby bowiem czym?? ludzkim, to znaczy rozumnym, branie pod uwag? do??wiadczenia, ograniczaj?c si? do jego powierzchni, do szczytu jego fali, nie zst?puj?c w g???b jego porywu? (Zmys?? religijny, Pozna?? 2000, s. 173)

 

Po drugie, Papie?? zach?ca do utkwienia spojrzenia w tym, co istotne, niezb?dne. Bowiem najpowa??niejsze problemy pojawiaj? si?, kiedy chrze??cija??skie przes??anie zostaje uto??samione z drugorz?dnymi aspektami, kt??re nie wyra??aj? serca tego or?dzia. W ??wiecie, w kt??rym po dw??ch tysi?cach lat Jezus zn??w jest nieznany w wielu krajach, r??wnie?? na Zachodzie, trzeba ??by? realistami i nie traktowa? jako pewnika tego, ??e nasi rozm??wcy znaj? pe??ne t??o tego, o czym m??wimy, albo ??e mog? po???czy? nasze s??owa z istotnym rdzeniem Ewangelii, nadaj?cym im sens, pi?kno i atrakcyjno???? (Evangelii gaudium, 34).

Tak szybko przekszta??caj?cy si? ??wiat wymaga wi?c od chrze??cijan, by byli gotowi szuka? form i sposob??w m??wienia zrozumia??ym j?zykiem o odwiecznej nowo??ci chrze??cija??stwa. R??wnie?? w tym nale??y by? realistami. ??Cz?sto lepiej zwolni? kroku, porzuci? niepok??j, aby spojrze? w oczy i s??ucha?, albo od??o??y? pilne sprawy, aby towarzyszy? cz??owiekowi, kt??ry pozosta?? na skraju drogi? (tam??e, 46).

Jego ??wi?tobliwo??? pragnie, by te refleksje by??y w tygodniu Meetingu pomoc? dla wszystkich uczestnik??w, a zw??aszcza dla odpowiedzialnych, dla organizator??w, dla panelist??w, kt??rzy dotr? tutaj z peryferii ??wiata i egzystencji, by ??wiadczy? o tym, ??e B??g Ojciec nie pozostawia swoich dzieci samych. Papie?? ??yczy sobie, by wiele os??b mog??o tu na nowo prze??y? do??wiadczenie pierwszych uczni??w Jezusa, kt??rzy spotykaj?c Go na brzegu Jordanu, us??yszeli pytanie: ??Czego szukacie??. (??)

Kard. Pietro Parolin, Sekretarz Stanu


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją