Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2014 > wrzesie?? / pa??dziernik

Ślady, numer 5 / 2014 (wrzesie?? / pa??dziernik)

Od Redakcji

Stopnie i droga

By?? pa??dziernik 1954 rok, gdy m??ody kap??an, kt??ry dopiero co zarzuci?? obiecuj?c? karier? teologa w seminarium w Venegono, wchodzi?? po stopniach mediola??skiego liceum Bercheta. Mia?? serce ??ca??e nabrzmia??e od my??li, ??e Chrystus jest wszystkim dla ??ycia cz??owieka, jest sercem ludzkiego ??ycia?, oraz entuzjazm wyp??ywaj?cy z pragnienia: ??Pom??c m??odym na nowo odkry? granice rzeczywistej wiary?.


Tym kap??anem by?? ksi?dz Luigi Giussani. A te stopnie, pod pewnym wzgl?dem, by??y pierwszymi krokami Ruchu, kt??ry narodzi si? w??a??nie w tych salach, w??r??d m??odzie??y zafascynowanej wyzwaniem rzuconym ju?? podczas pierwszej godziny lekcyjnej: ??Nie jestem tutaj po to, ??eby??cie przyj?li za wasze idee, kt??re wam przekazuj?, ale by nauczy? was prawdziwej metody pozwalaj?cej os?dza? to, co wam powiem. A to, co wam powiem, jest do??wiadczeniem b?d?cym rezultatem odleg??ej przesz??o??ci ?? dw??ch tysi?cy lat?. Metoda. To znaczy droga. Droga, kt??ra mia??a doprowadzi? do odkrycia ??przystawalno??ci wiary do wymog??w ??ycia?, poniewa?? albo wiara pomaga ??y?, albo na nic si? nie przydaje.

 

Min???o dok??adnie 60 lat. W lutym up??ynie natomiast 10 lat od ??mierci ksi?dza Giussaniego. Podw??jne wspomnienie by??o okazj? do nakr?cenia filmu, kt??ry jest za???cznikiem do tego numeru ????lad??w?. Tylko okazj?. Poniewa?? celem tego dokumentu nie jest celebracja jakiej?? historii ani nawet nas samych. Jest to zdumienie pe??ne wdzi?czno??ci za to, co jest teraz, a co nie nale??y do nas. Nale??y do Boga. Dlatego te?? to my w pierwszej kolejno??ci pozostajemy tym zdumieni i zafascynowani ?? nawet widokiem przesuwaj?cych si? obraz??w, bogatych w oblicza i sytuacje, kt??re po cz???ci znamy ju?? od dawna.

 

Co to jest CL? Wielu z naszych czytelnik??w, przede wszystkim tych, kt??rzy do Ruchu przynale??? od dawna, ma o nim swoje wyobra??enia, jest to nieuniknione. Kto?? inny, by? mo??e ten, kto czyta to czasopismo po raz pierwszy, pewnie nie. Ten film dobrze to pokazuje. Zwiedzaj?c r????ne miejsca ?? od kazachskich step??w po nowojorskie drapacze chmur, od slums??w w Ugandzie po obwodnice Tajwanu ?? i przygl?daj?c si? rozmaitym sytuacjom, mo??na zrozumie?, co takiego mia?? na my??li ksi?dz Giussani, m??wi?c, ??e ??w spo??ecze??stwie takim jak to nie mo??na stworzy? niczego nowego inaczej jak tylko przy pomocy ??ycia?. Pokazuje, ??e Ruch to nie dzie??a, polityka, inicjatywy do zorganizowania?? To jest w??a??nie ??ycie. Droga. Co wi?cej, pi?kna droga, poniewa?? mo??na j? przej??? w towarzystwie Chrystusa teraz, jak czytamy w tek??cie ??Strony pierwszej?, kt??r? znajdziecie w ??rodku.

To jest wk??ad, kt??ry przy wszystkich naszych ograniczeniach i ub??stwie, oferujemy ??wiatu. Wraz z pragnieniem przej??cia tej drogi razem.


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją