Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2013 > listopad / grudzie??

Ślady, numer 6 / 2013 (listopad / grudzie??)

Z wakacji

La Thuile. Praca, kt??ra pozwala odpocz??

Karolina Walig??ra


Odpoczynek w pracy? To jest mo??liwe. Gdzie? W ma??ej g??rskiej miejscowo??ci La Thuile, w hotelu Planibel, kt??rego szef dba o swoich ragazzi, organizuj?c im w wolnych chwilach nocne wypady, aby wsp??lnie podziwia? rozgwie??d??one niebo.

 

Wioseczka o wdzi?cznej nazwie La Thuile, znajduj?ca si? we w??oskiej prowincji Vale d??Aosta przy samej granicy z Francj? i Szwajcari?, niczym nie r????ni??aby si? od innych g??rskich wiosek, gdyby nie jedna rzecz ?? hotel Planibel, wok???? kt??rego panuje du??o szumu i zamieszania. To tu bowiem co roku, nieprzerwanie od 37 lat, odbywaj? si? mi?dzynarodowe rekolekcje Memores Domini, a tak??e wszystkie najwa??niejsze spotkania cz??onk??w ruchu Comunione e Liberazione, jak mi?dzynarodowe wakacje odpowiedzialnych, wakacje student??w, rekolekcje Bractwa ??w. J??zefa, a tak??e mn??stwo spotka?? dla m??odzie??y i rodzin z ca??ych W??och oraz Francji, Hiszpanii, Szwajcarii?? Planibel go??ci?? wi?c w swych progach tysi?ce os??b zaanga??owanych w Ruch z ca??ego ??wiata.

 

Jak si? tu znalaz??am? W czasie wakacji przewa??aj?c? cz???? hotelowego personelu stanowi? liceali??ci oraz studenci ?? najwi?cej jest tu oczywi??cie W??och??w, ale spotka? mo??na tak??e ludzi z innych kraj??w, w tym z Polski. Dla mnie wszystko zacz???o si? od poszukiwania wakacyjnej pracy za granic?. Latem 2009 roku, po tym jak zda??am matur? i dosta??am si? na studia, mia??am przed sob? trzy miesi?ce wakacji, kt??re chcia??am dobrze wykorzysta?. O mo??liwo??ci pracy w La Thuile wiedzia??am ju?? od jakiego?? czasu. Z pomoc? Staszka Friso wype??ni??am specjalny kwestionariusz i?? pewnego dnia dowiedzia??am si?, ??e tegoroczne wakacje sp?dz? w malutkiej wiosce w Alpach, razem z Agnieszk? Bielawsk? i Paulin? Pasiut. Dzi?? mam ju?? za sob? pi?? kolejnych wakacyjnych pobyt??w w La Thuile.

W Planibelu mo??na sprz?ta? pokoje, my? naczynia, by? kelnerem albo pracowa? w kuchni. Mimo ??e czas pracy zwykle nie przekracza 7??8 godzin dziennie, b?d?c tu, odnosi si? wra??enie, ??e pracuje si? ci?gle. To pewnie dlatego, ??e ca??y personel razem mieszka, je i sp?dza wolny czas w hotelu. Nierzadko podczas pracy zawi?zuj? si? trwa??e przyja??nie, gdy przez co najmniej kilka dni ma si? okazj? pracowa? z tymi samymi lud??mi. Wsp??lnie sp?dzany czas jest sposobno??ci? do rozm??w na wiele r????nych temat??w.

Wi?kszo??? go??ci to uczestnicy wakacji Ruchu i r????nych mi?dzynarodowych spotka??. Wi???e si? to z cz?st? obecno??ci? w hotelu odpowiedzialnego za Ruch ksi?dza Juli??na Carr??na. Pewnego ranka, gdy wje??d??a??am z dwiema innymi kole??ankami na pi?te pi?tro, gdzie mia??y??my tego dnia sprz?ta?, na drugim pi?trze drzwi windy otworzy??y si? i wszed?? w??a??nie ksi?dz Carr??n, kt??ry z dobrodusznym u??miechem zapyta??, czy mamy przed sob? ci???ki dzie??. Kolejnym momentem, w kt??rym bardzo intensywnie czu??am, ??e ??yj? w miejscu przesi?kni?tym charyzmatem Ruchu, by??y wieczory, kiedy sprz?ta??am najwi?ksz? sal? konferencyjn? Planibelu ?? Palazetto, gdzie po ostatniej konferencji odbywa??y si? pr??by ch??ru studenckiego. Innym razem natomiast, myj?c tam okna, mia??am okazj? pos??ucha? m?skiego ch??rku oraz zespo??u muzycznego.

 

Pe??ne zaanga??owanie. Co wakacje przychodzi czas, w kt??rym ca??y hotel staje na rz?sach, by przygotowa? si? do przyj?cia najwa??niejszej grupy, czyli Memores Domini. Za ka??dym razem przed przybyciem go??ci dyrektor hotelu, Lorenzo, organizuje spotkanie z ca??ym personelem, podczas kt??rego t??umaczy racj? i wag? pobytu Memores w La Thuile. Wyja??nia te??, dlaczego powinini??my zachowywa? si? wtedy nieco inaczej ni?? zazwyczaj. Z szacunku dla sp?dzaj?cych czas w ciszy go??ci my r??wnie??, pracuj?c na pi?trach, mamy si? zachowywa? wyj?tkowo cicho. Niesamowite s? chwile, gdy niezwykle uprzejmi Memores witaj? nas na korytarzach u??miechni?tym ??Salve? albo gdy dzi?kuj? za nasz? prac?. Praca w ciszy niejako zmusza do przyj?cia na jeden tydzie?? stylu ??ycia przebywaj?cych w hotelu go??ci ?? mo??na dzi?ki temu poczu? si? jak na prawdziwych rekolekcjach.

Jest to dla mnie niesamowite do??wiadczenie pod???ania za charyzmatem ksi?dza Giussanniego, kt??rym Planibel jest przesi?kni?ty. Odczu? to mo??na w bardzo intensywny spos??b w??a??nie dzi?ki ca??o??ciowemu zaanga??owaniu si? w rzeczywisto??? tego miejsca.

Poza rekolekcjami Memores Domini w La Thuile co roku odbywaj? si? r??wnie?? mi?dzynarodowe wakacje odpowiedzialnych, a tak??e mi?dzynarodowe spotkanie student??w. Pomimo tego, ??e nigdy nie bra??am w ??adnym z tych wydarze?? udzia??u, pracuj?c w Planibelu, mia??am okazj? chocia?? troch? do??wiadczy?, jak takie wakacje wygl?daj?, i zwyczajnie poby? z lud??mi, porozmawia? ze znajomymi. Nie zapomn? nigdy wieczoru, gdy wszyscy siedzieli??my w barze, ??piewaj?c piosenki we wszystkich chyba j?zykach ??wiata. Hiszpanie spontanicznie zerwali si? do ta??ca, Amerykanie dopraszali si? o piosenki po angielsku, W??osi anga??owali wszystkich w swoje tradycyjne zabawy muzyczne?? By??o to tak intensywne do??wiadczenie, ??e na pewno zapami?tam je do ko??ca ??ycia.

 

Wakacje w pracy. Popo??udnia w La Thuile to czas odpoczynku i oderwania si? od zwyczajnego rytmu pracy. Mo??na w??wczas odpocz??, pogra? w siatk??wk? albo wyj??? w g??ry, by podziwia? pi?kne widoki, co akurat ja bardzo cz?sto praktykowa??am, wykorzystuj?c na takie kr??tkie nawet wycieczki niemal ka??d? woln? chwil?.

Zdarzaj? si? i niespodzianki, jak na przyk??ad odnajdywana po pracy kartka z wiadomo??ci?, ??e dyrektor hotelu Lorenzo o godzinie 23.00 zaprasza ca??y personel na ogl?danie gwiazd i ??piewanie piosenek. ??To co, idziemy? ?? Pewnie!? Opatuleni w swetry i kurtki, dzier???c w d??oniach ciep??e koce, czekamy przed hotelem razem z reszt? ekipy. Nagle podje??d??a du??y samoch??d towarowy, kt??rym wyruszamy do pobliskiego lasu, gdzie nie ma ??adnych ??wiate??, a wi?c niebo wida? doskonale. Gwiazdy w Alpach w pogodn?, rze??k? noc s? wr?cz ob???dnie pi?kne. Widzisz tylko rozgwie??d??one niebo, na nosie i policzkach czujesz ch????d nocy, a uszy wype??nia ci ??piew kilkudziesi?ciu W??och??w i gra na gitarze. W taki w??a??nie spos??b Lorenzo lubi organizowa? wolny czas swoim pracownikom. Podejrzewam, ??e to ca??kowicie niespotykana sytuacja, gdy dyrektor tak opieku??czo zajmuje si? pracuj?cymi w jego hotelu studentami. Bez w?tpienia Lorenzo stworzy?? z ludzi pracuj?cych w Planibelu jedn? wielk? rodzin?, kt??rej cz??onkowie sami lubi? si? nazywa? ragazzi del Planibel. Nie jeste??my tylko i wy???cznie jednostkami, kt??re pracuj? tu z r????nych powod??w ?? nie, w tym szczeg??lnym hotelu ka??dy pracownik stanowi cz???? zespo??u, dzia??aj?cego razem dla wsp??lnej sprawy.

Warto te?? wspomnie? o Mszach ??w. dla personelu, kt??re Lorenzo organizuje w ka??d? sobot? lub niedziel? wieczorem ?? najwcze??niej o 22.30, by wszyscy zd???yli zako??czy? swoj? prac? (kelnerzy i barmani cz?sto s? jeszcze w swoich garniturach). Oczywi??cie ca??a oprawa Mszy ??w. tak??e le??y w naszej gestii ?? jest to wi?c jeden z moment??w, gdy bardzo intensywnie mo??na poczu? mi?dzynarodowy wymiar Ruchu oraz tak charakterystyczn? dla tego miejsca wsp??lnotowo???.

Opr??cz ogl?dania gwiazd personel Planibelu organizuje sobie wsp??lne wieczory muzyczne. Najcz???ciej dzieje si? to ca??kowicie spontanicznie ?? ze zwyk??ej potrzeby serca. Spotykamy si? wtedy wieczorem w sto????wce i?? ??piewamy! Kto?? zawsze pojawi si? z gitar?, a raz us??yszeli??my nawet saksofon. To kolejny moment, kt??ry sprawia, ??e pobyt tutaj jest dla mnie jak wakacje CL, prze??ywane przecie?? w czasie pracy??

 

Za rok zn??w tu wracam! Praca w La Thuile jest dla mnie wi?c nie tylko sposobem na wakacyjny zarobek. To co?? o wiele wi?cej. Co roku przyje??d??am tu te?? zwyczajnie po to, ??eby spotka? si? z dawno niewidzianymi przyjaci????mi, po??piewa? z nimi na sto????wce, pochodzi? po g??rach, wyj??? wieczorem do pubu, poogl?da? gwiazdy z tarasu na si??dmym pi?trze?? To tak??e miejsce, w kt??rym skumulowane s? wszystkie elementy Ruchu, urzekaj?ce mnie najbardziej ?? towarzystwo ??yj?ce z pasj?, w ka??dym aspekcie swojego ??ycia ?? czy to w pracy, czy podczas posi??k??w, ogl?dania gwiazd czy wsp??lnych ??piew??w i zabawy. To w??a??nie tu w tak instensywny spos??b odczu??am, ??e chrze??cija??stwo mo??e naprawd? by? stylem ??ycia ?? i to niewa??ne, czy jeste?? z Polski, W??och, W?gier, Hiszpanii czy RPA. Znamy te same piosenki, znamy te same teksty, podobnie postrzegamy otaczaj?c? nas rzeczywisto???.

Co ciekawe, po powrocie do domu wcale nie mam wra??enia, ??e co?? drogocennego si? sko??czy??o. Wr?cz przeciwnie ?? ka??de pracowite wakacje sp?dzone w La Thuile s? dla mnie jak ??adowanie akumulator??w na kolejny rok akademicki. To praca, kt??ra pozwala ci odpocz??.


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją