Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2012 > stycze?? / luty

Ślady, numer 1 / 2012 (stycze?? / luty)

Pierwszy Plan

Godno???. Od 22 hoteli do 1 ?? od szklanej kuli do rzeczywisto??ci

Jego sie? hoteli upada. Orazio zaczyna na nowo od jednego pensjonatu, odkrywaj?c, ??e ??ka??da rzecz jest mile widziana?.


??wiadomo??? siebie, jak? masz na kr??tko przed wydarzeniem si? czego??. ??Tak jak znak krzy??a, kt??ry czynisz rano. Przed rozpocz?ciem dnia, kiedy uznajesz, ??e nic ci si? nie nale??y. Wtedy to, co si? wydarza, jest mile widziane ?? poniewa?? jest s??uszne; s??usznie si? wydarza?. T? ??wiadomo??? zyska?? Orazio wraz z now? prac?. Niedok??adnie ??now??. Zacz??? od jednego hotelu w Rimini, kt??ry w nieca??e 20 lat sta?? si? sieci? licz?c? 22 hotele we W??oszech i za granic? ?? 50 milion??w obrotu, 400 zatrudnionych. Potem b???dy i kryzys, na pocz?tku 2010 roku firma upada, a nowi akcjonariusze wykluczaj? go ze sp????ki. Traci wszystko. Dzisiaj robi zakupy, czy??ci kontenery na ??mieci, przygotowuje go??ciom herbat? rumiankow?. W pensjonacie licz?cym 50 pokoi w Riccione. ??Zacz???em na nowo!? ?? wykrzykuje zadowolony.

 

Zanim to jednak nast?pi??o, przez rok nie mia?? kontaktu z rzeczywisto??ci?: ????y??em w szklanej kuli, wszystko mi przeszkadza??o. Wydarza??o si? wok???? mnie wiele pi?knych rzeczy, kt??re przynosi??y mi na chwil? pocieszenie, ale mnie nie zmienia??y?. Odwaga i niestrudzone towarzystwo ??ony Laury, kt??ra jako pierwsza zabra??a si? do pracy w pensjonacie, chocia?? nie by??a to jej praca, gdy?? jest urz?dniczk? w Urz?dzie Gminy. ??Sz??a niczym czo??g, czu??em wdzi?czno??? i poirytowanie?. Irytowali go r??wnie?? przyjaciele. Tym bardziej ??e je??li s? i s? prawdziwi, ??nie mo??esz udawa?, ??e nic si? nie dzieje?. W najlepszym razie stajesz si? zarozumialcem: ??My??la??em, ??e to inni nie rozumieli niczego?. I ko??czy?? dni rozgoryczony.

 

Potem p?k??a spr???yna: ??Nieprzewidziana chwila, o kt??rej m??wi ulotka w sprawie kryzysu, istnieje naprawd??. I wystarczy??o zaj?? si? ma??ym pensjonatem, aby wszystko si? zmieni??o: ??W dzia??aniu na nowo dostrzeg??em swoj? istot?. Kiedy ??nisz, mo??esz my??le? cokolwiek, nawet wierzy?, ??e to jawa, tymczasem ??pisz?. Kiedy jednak dzia??asz, jeste?? ty, ty rzeczywisty, na dobre i na z??e: ??Nic nie mo??e ju?? wi?cej pozostawa? abstrakcyjne. Przede wszystkim gdy masz szcz???cie mie? prac? podobn? do mojej, 15 godzin w kontakcie z lud??mi. To z ??ycia rodzi si? odmienny spos??b stawiania czo??a dniowi ?? przyjmowanie tego, co si? wydarza. Dzi?ki ??asce posiadania kilku przyjaci???? i por??wnywaniu ??ycia z prac? na Szkole Wsp??lnoty?.

 

Mo??esz te?? w wolno??ci na nowo przemy??le? pope??nione b???dy: ??Tak ogromna lekko???, spokojne ??ycie???. I zobaczy?, ??e trzymanie si? zawsze o krok do ty??u w podejmowaniu decyzji doprowadzi??o do powierzchowno??ci. ??Zrozumienie tego wymaga??o ode mnie dojrza??o??ci?. Teraz nie mo??e si? doczeka?, kiedy nadejdzie lato i zacznie si? sezon. ??Kiedy podniesie si? kurtyna?.

A.S.


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją