Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2015 > maj / czerwiec

Ślady, numer 3 / 2015 (maj / czerwiec)

Lektura na lato

Serce wielkie i otwarte na Boga

Serce wielkie i otwarte na Boga. Rozmowa z papie??em Franciszkiem

O. Antonio Spadaro


Papie?? Franciszek ju?? po kilku minutach piastowania swojego urz?du podbi?? serca milion??w ludzi na ca??ym ??wiecie. Wielu dziwi??o si?, ??e jest taki otwarty, taki odwa??ny i taki?? bliski. A jaki jest naprawd?? 

Rozmowa, kt??r? z Ojcem ??wi?tym przeprowadzi?? Antonio Spadaro SJ, redaktor naczelny czasopisma ??Civilt? Cattolica?, ods??ania nie tylko pogl?dy papie??a, ale tak??e wp??yw, jaki na jego my??lenie i postaw? wywar??a duchowo??? ignacja??ska. Dzi?ki tej ksi???ce lepiej poznamy kryteria fundamentalnych i codziennych decyzji Franciszka, zrozumiemy jego hierarchi? warto??ci i styl bycia. 

Cennym uzupe??nieniem rozmowy s? jezuickie komentarze oraz ilustracje. Nawi?zuj? one do niekt??rych wypowiedzi papie??a Franciszka, by lepiej wyja??ni? te fragmenty wywiadu, kt??re odnosz? si? do zakonu jezuit??w i duchowo??ci ??w. Ignacego Loyoli*.

(tekst pochodzi z: www.wydawnictwowam.pl)

 

O. ANTONIO SPADARO

Serce wielkie i otwarte na Boga. Rozmowa z papie??em Franciszkiem

t??um. Z. Kasprzyk, Wydawnictwo WAM, Krak??w 2013

 

W j?zyku angielskim i w??oskim dost?pny jest najnowszy wywiad z papie??em Franciszkiem, przeprowadzony tak??e przez o. A. Spadaro, La mia porta ? sempre aperta.


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją