Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2015 > maj / czerwiec

Ślady, numer 3 / 2015 (maj / czerwiec)

Pierwszy Plan. Syria

Krzyk, kt??ry wznosi si? z Aleppo

M??wi nuncjusz w Syrii, arcybiskup MARIO ZENARI: "Nie pozw??lcie, by ta ziemia sta??a si? cmentarzyskiem r????nic"

Giorgio Paolucci


Wystarczy??yby same tylko liczby, by poj?? rozmiary tragedii, kt??ra od ponad czterech lat dokonuje si? w Syrii: 220 tysi?cy zabitych, w tym 11 tysi?cy dzieci, 4 miliony os??b, kt??re wyjecha??y za granic?, z 22-milionowego spo??ecze??stwa, 7 milion??w ??wewn?trznych? uchod??c??w, 10 milion??w potrzebuj?cych pomocy humanitarnej, 80 procent Syryjczyk??w ??yj?cych poni??ej progu ub??stwa, 58 procent bez pracy, ponad p????tora miliona dzieci, kt??re nie chodz? do szko??y. A ponadto: 20 tysi?cy zaginionych, w tym dw??ch prawos??awnych biskup??w, w??oski jezuita Paolo Dall??Oglio. Ale liczby to nie wszystko. Obrazy i opowie??ci, kt??re nap??ywaj? z Damaszku, Homs, Aleppo oraz dziesi?tek miasteczek pokazuj? zniszczone dzielnice, twarze naznaczone strachem i cierpieniem, zbola??? ludzko???, ofiar? ??lepej przemocy.

??To lud jest ofiar? tego konfliktu: ca??y nar??d, kt??ry ponosi konsekwencje wojny ??na zlecenie?, podsycanej przez obce pot?gi, kt??re rozgrywaj? gigantyczny i tragiczny mecz w tym rejonie. Jedna dru??yna zak??ada sunnickie koszulki, druga szyickie, a jest jeszcze inny gracz, Izrael, kt??ry pozornie stoi z boku boiska?. Przy telefonie w Damaszku arcybiskup Mario Zenari, od sze??ciu lat nuncjusz apostolski w Syrii. Jego realistyczne spojrzenie to spojrzenie tego, kto wsp????dzieli cierpienia chrze??cijan i zna dobrze te dynamiki ?? polityczn? i dyplomatyczn? ?? krzy??uj?ce si? w pa??stwie oraz na ca??ym ??rodkowym Wschodzie.

Jak zako??czy? masakr?, kt??ra dokonuje si? w Syrii? ??Wiadomo ju?? na pewno, ??e nie mo??e to by? rozwi?zanie zbrojne, jedynym wyj??ciem jest droga dyplomatyczna. Konieczn? rzecz? jest zorganizowanie sto??u rokowa??, przy kt??rym zasiad??yby wszystkie strony: rz?d, opozycja, spo??ecze??stwo obywatelskie (w tym przyw??dcy religijni), aktorzy regionalni i mi?dzynarodowi (i nie mo??na b?dzie wykluczy? Iranu, jak to by??o wcze??niej). Zasadniczo niepowodzenie dw??ch poprzednich konferencji, kt??re odby??y si? w Genewie, wynika??o z tego, i?? celem tych, kt??rzy zasiadali za sto??em, by??o raczej odniesienie zwyci?stwa nad przeciwnikiem ni?? osi?gni?cie pokoju. Je??li jednak nie ma gotowo??ci do kompromisu z nadziej? na trwa??y i d??ugofalowy rezultat, do niczego si? nie dochodzi. Has??em przewodnim musi by? s??owo ?dialog?. I natychmiast musi zosta? zako??czone dostarczanie broni stronom konfliktu przez pa??stwa d????ce do destabilizacji Syrii: to, co si? tutaj dzieje, to jeden z rozdzia????w trzeciej wojny ??wiatowej w kawa??kach, o kt??rej m??wi od dawna papie?? Franciszek?.

 

??Jeste??my zm?czeni?. Syria jest jedn? z kolebek chrze??cija??stwa, w Antiochii (kt??ra dopiero w 1939 roku sta??a si? cz???ci? Turcji) na??ladowcy Chrystusa po raz pierwszy zostali nazwani ??chrze??cijanami?. Tutaj z biegiem wiek??w powsta??a mozaika lud??w, kt??ra dawa??a ??wiadectwo o mo??liwo??ci wsp??????ycia kultur i r????nych wyzna?? religijnych, tutaj odmienno??? ma sw??j dom. Aleppo, miasto, kt??re bardziej ni?? inne realizuje to powo??anie, od miesi?cy jest polem walki si?? rz?dowych, rebeliant??w al Nusry (od??am Al-Ka??idy) i boj??wkarzy Pa??stwa Islamskiego (ISIS). W??a??nie stamt?d w po??owie kwietnia, z okazji prawos??awnej Wielkanocy, podnios??o si? wo??anie przyw??dc??w chrze??cija??skich wyzna??, kt??rzy wydali znacz?cy dokument, zatytu??owany ??Zmartwychwstanie Zbawiciela czy pogrzebanie wiernych??.

??Patrzyli??my i p??akali??my: cia??a wydobywane spod gruz??w, strz?py przytwierdzone do mur??w i krew zmieszana z ojczyst? gleb?. Dziesi?tki m?czennik??w ka??dej religii i wyznania, ranni i okaleczeni. Jeste??my zm?czeni. Zamknijcie drzwi dla sprzeda??y broni i wstrzymajcie machin? ??mierci oraz dostawy amunicji. Czy chcecie, by??my pozostali ranni i poni??eni, okaleczeni i pozbawieni wszelkiej ludzkiej godno??ci? Czy te?? mamy odej??? wygnani si??? i jawnie zniszczeni??. Wezwanie ko??czy si? wo??aniem: chcemy, by Aleppo pozosta??o takim jak zawsze, ??cennym klejnotem w koronie naszego kraju, ze wszystkimi jego elementami i odmienno??ci? cywilizacyjn?, kulturaln?, religijn? i wyznaniow??.

Wyeliminowa? odmienno??? ?? to cel ISIS, kt??re w??a??nie w Syrii rozpocz???o swoje ??mierciono??ne natarcie na ??rodkowy Wsch??d i P????nocn? Afryk?, w Rakka ustanowi??o stolic? rzekomego kalifatu, kt??ry obecnie zajmuje ponad jedn? trzeci? kraju. ??Kalifat jest postrzegany przez ludno??? jak obce cia??o w stosunku do historii narodu ?? zauwa??a arcybiskup Zenari. ?? Tutaj problemy rozpocz???y si? wraz z inwazj? wojownik??w finansowanych przez obce pa??stwa, kt??re zniszczy??y kulturowe i religijne elementy tworz?ce syryjsk? mozaik??. Pod obstrza??em s? nie tylko chrze??cijanie, ale wszystkie mniejszo??ci: alawici, szyici?? Jest to nienawi??? do drugiego jako takiego. Ale za t? dewastacj? chrze??cijanie p??ac? bardzo wysok? cen?: zniszczone ko??cio??y, zabytkowe klasztory i obiekty sakralne, obalone krzy??e na dzwonnicach, porwania duchownych, zakaz odbywania procesji i bicia w dzwony, zgodnie z logik? eliminowania najbardziej znacz?cych symboli ich odmienno??ci. Prze??ladowani dlatego, ??e s? chrze??cijanami, jak wiele razy przypomina?? papie?? Franciszek.

 

Wyt?pi? wirusa. Czy samym tylko Syryjczykom uda si? wyt?pi? tego wirusa, kt??ry zarazi?? Syri?? ??Jest to rozgrywka, kt??ra nie mo??e ograniczy? si? do p??aszczyzny militarnej, ale wymaga gruntowanych przemian z determinuj?cym udzia??em przyw??dc??w religijnych ?? odpowiada nuncjusz. ?? Konieczna jest praca na poziomie kulturalnym i edukacyjnym w celu takiego zinterpretowania Koranu, kt??re odebra??oby jakiekolwiek alibi temu, kto u??ywa religii do usprawiedliwiania w??asnych b???d??w. R??wnolegle trzeba wypracowa? now? koncepcj? obywatelstwa, woln? od przynale??no??ci wyznaniowej i zasadzaj?c? si? na r??wno??ci praw i obowi?zk??w, by unikn?? sytuacji, w kt??rej ten, kto nie wyznaje wi?kszo??ciowej religii, jest traktowany jak obywatel drugiej kategorii?. Tego potrzebuje nowa Syria i tego potrzebuje ca??y ??rodkowy Wsch??d. ??Wi?kszo??? emigruj?cych chrze??cijan uwa??a, ??e ju?? tu nie powr??ci, poniewa?? nie czuj? si? wystarczaj?co chronieni. Te ziemie s? kolebk? kultur i tysi?cletnich ryt??w: syryjskiego, arme??skiego, chaldejskiego, melchickiego, koptyjskiego, maronickiego. A ka??dy chrze??cijanin, kt??ry odchodzi, zuba??a skarb nagromadzony przez wieki. Oby B??g nie dopu??ci??, by ??rodkowy Wsch??d sta?? si? cmentarzyskiem r????nic?.

 

ZDJ?CIA

  1. Abp Mario Zenari
  2. Koptyjscy chrze??cijanie podczas ceremonii pogrzebowej
  3. To, co pozosta??o po Centrum San Vartan w dzielnicy Midan w Aleppo, prowadzonego przez jezuit??w a?? do 2012 r. 21 kwietnia islami??ci przej?li nad nim kontrol?, wydzieraj?c je wojskom rz?dowym

Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją