Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2015 > maj / czerwiec

Ślady, numer 3 / 2015 (maj / czerwiec)

Pierwszy Plan

To s? nasi m?czennicy

"Cierpi?. Oddaj? ??ycie. A my otrzymujemy Bo??e b??ogos??awie??stwo za spraw? ich ??wiadectwa". Papie?? prosi ??wiat, by nie odwraca?? g??owy od prze??ladowanych chrze??cijan. Oblicza i historie tragedii, kt??ra nie dotyczy tylko tego, kto wierzy. I prosi nas o wszystko.

Davide Perillo


Jest mapa, kt??r? zacz?li??my poznawa? jaki?? czas temu: Mosul, Aleppo, koptowie w Egipcie ?? cz??onki, kt??re Pa??stwo Islamskie wyrywa z przepi?knego i staro??ytnego cia??a ??rodkowego Wschodu. Ale jest te?? Nigeria niszczona przez Boko Haram. Kenia zraniona przez somalijski Asz-Szabab. ??rodkowa Afryka, Pakistan, hinduska Orissa, Chiny?? A?? po uchod??c??w wyrzuconych do morza przez towarzyszy, zdesperowanych tak jak oni, poniewa?? na tej dryfuj?cej mi?dzy Afryk? a Europ? ??odzi ??mo??na modli? si? tylko do Allaha?. Mordowani, poniewa?? s? chrze??cijanami. Wci??? coraz cz???ciej i coraz liczniej.

??Ko??ci???? m?czennik??w?, o kt??rym wci??? m??wi papie?? Franciszek, codziennie poszerza swoje granice. ??Jest ich wi?cej ni?? w pierwszych wiekach ?? przypomina?? w Wielkanoc. ?? Oni cierpi?, oddaj? ??ycie, a my otrzymujemy Bo??e b??ogos??awie??stwo poprzez ich ??wiadectwo?. A?? po t? mocn? deklaracj?, kt??ra przyzywa ??wiat: ??Pragn?, by mi?dzynarodowa wsp??lnota nie pozostawa??a milcz?ca i oboj?tna w obliczu tak powa??nej zbrodni, kt??ra stanowi niepokoj?ce wynaturzenie najbardziej elementarnych ludzkich praw?.

 

Lud swego rodzaju. W tej ??trzeciej wojnie ??wiatowej prowadzonej w kawa??kach?, gdzie ludzka nienawi??? do drugiego, poniewa?? jest inny, przek??ada si? tak cz?sto na przemoc wobec mniejszo??ci i wolno??ci religijnej, prze??ladowanie naszych chrze??cija??skich braci jest coraz zacieklejsze. O czym ??wiadczy ten fakt? I o co nas prosi?

W tym ??Pierwszym planie? przeczytacie kilka ??wiadectw prze??ladowanych chrze??cijan. Zaskakuj? ze wzgl?du na cierpienie, okrutny b??l, jaki musz? znosi?. Ale tak??e ?? przede wszystkim ?? swoj? pogod? ducha. Prawie nigdy nie znajdziecie pragnienia zemsty. Pragnienie uzyskania obrony, owszem. Powrotu do dom??w, z kt??rych musz? ucieka?, odzyskania prawa do normalnego ??ycia ?? tak??e. Ale nie zemsta, odwet, nienawi???. Tylko przebaczenie. I potrzeba, by jeszcze bardziej ??y? wiar?.

W porz?dku: ten wym??g jest warto??ci? dla wszystkich. Poniewa?? w tym ??swego rodzaju etnicznym bycie?, jak zdefiniowa?? go Pawe?? VI, w tej prze??ladowanej mniejszo??ci nie ze wzgl?du na wi?zy krwi czy ziemi, ale ze wzgl?du na mi??o??? do Chrystusa, a wraz z Chrystusem do braci w cz??owiecze??stwie, jest co?? uniwersalnego, co pozwala budowa? wsz?dzie, zawsze zaczyna? od nowa. Dlatego ratowanie chrze??cijan jest bronieniem ??wiata.

 

Kroki.Ko??ci???? podejmuje dzia??ania w miar? swoich mo??liwo??ci. Przy pomocy inicjatyw dyplomatycznych, wci??? coraz bardziej zdecydowanych, kt??re wreszcie znajduj? poparcie. W marcu na Radzie Praw Cz??owieka w Genewie przesz??a wsp??lna deklaracja dotycz?ca ??obrony chrze??cijan oraz innych wsp??lnot?. Po raz pierwszy m??wi si? o tym w tak otwarty spos??b w tym ??rodowisku, zauwa??a biskup Silvano Maria Tomasi, obserwator Stolicy Apostolskiej w genewskim pa??acu ONZ. Problem jest rozleg??y i nie rozprawia si? ju?? tylko og??lnie o ??mniejszo??ciach?.

Kilka dni p????niej sprawa trafi??a tak??e na Rad? Bezpiecze??stwa ONZ w Nowym Jorku, gdzie sprawuj?ca obecnie prezydencj? Francja przedstawi??a wezwanie i zaprosi??a do wyg??oszenia ??wiadectwa chaldejskiego patriarch? Bagdadu, arcybiskupa Louisa Rapha??la Sako. Podczas gdy arcybiskup Bernardito Auza, sta??y obserwator Watykanu przy ONZ, m??wi?? podczas konferencji o ??azjatyckiej ziemi przesi?kni?tej krwi?? i o ??tysi?cach os??b prze??ladowanych i pozbawionych swoich podstawowych praw, dyskryminowanych i zabijanych z racji bycia chrze??cijanami?, dodaj?c, ??e chodzi o ??zbiorowy upadek tej mi?dzynarodowej organizacji?. 25 kwietnia w UNESCO wyst?pi?? z kolei liba??ski patriarcha B?char Ra??. Pojawia si? nieoczekiwane wsparcie: od ultralaickiej Francji, Rosji?? Jednym s??owem, co?? si? rusza. Powoli, ale si? rusza. ??Dot?d temat religijny by?? zawsze rodzajem tabu dla tych instytucji ?? zauwa??a biskup Tomasi. ?? Teraz by? mo??e z powodu tego, co si? wydarza, trudniej jest nie wzi?? pod uwag? tego elementu?. Dobry znak. A tymczasem? Co innego mo??emy zrobi? my, tutaj?

Na to pytanie jaki?? czas temu odpowiedzia?? przebywaj?cy na wygnaniu arcybiskup Mosulu Amel Nona, wprawiaj?c wszystkich w konsternacj?: ??Prze??ywajcie rado??nie wasz? wiar?. Potrzebujemy widzie?, ??e jeste??cie szcz???liwi?. Odkupionego spojrzenia w??a??nie. Przepe??nionego Jezusem, i tyle. Potrafi?cego skoncentrowa? wszystko na tym, co najwa??niejsze, a zarazem poruszy? wszystko. Pokaza? nam, jak wa??ny jest na przyk??ad prosty i radykalny apel, kt??ry kieruje ksi?dz Douglas Bazi, proboszcz parafii w Erbil, na zako??czenie rozmowy, kt??r? znajdziecie na nast?pnych stronach: ??Przyjmijcie ich?. I jak decyduj?c? spraw? jest zachowywanie ich w spojrzeniu, w sercu. Pami?? o nich. I przypominanie o nich ??wiatu, zawsze.

Dlatego te?? podj?li??my wielki gest z okazji Uroczysto??ci Zes??ania Ducha ??wi?tego, czuwanie zwo??ane przez Konferencj? Episkopatu W??och, biskup??w, Ko??ci???? na ca??ym ??wiecie: parafie, ruchy, stowarzyszenia. Ale to jest tylko pocz?tek, na drodze, kt??ra na wiele sposob??w prosi tylko o jedno: o nasze nawr??cenie.

 

CYTAT ze zdj?cia

??Oni s? naszymi wsp????czesnymi m?czennikami, a jest ich wielu, mo??emy powiedzie?, ??e jest ich wi?cej ni?? w pierwszych wiekach. Chcia??bym, by mi?dzynarodowa wsp??lnota nie pozostawa??a milcz?ca i oboj?tna wobec tak niedopuszczalnej zbrodni, kt??ra stanowi niepokoj?ce wynaturzenie najbardziej elementarnych praw cz??owieka?.

Papie?? Franciszek 


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją