Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2004 > wrzesie?? / pa??dziernik

Ślady, numer 5 / 2004 (wrzesie?? / pa??dziernik)

??ycie CL

Porywaj?co ludzcy

Meeting 2004, Rimini 22-28 sierpnia


Porywaj?co ludzcy

  • Siedem dni otwartych przez Jana Paw??a II i zamkni?tych przez ks. Giussaniego. Sprowokowani, by nigdy, ?? ??adnego powodu, ze wzgl?du na ??adn? korzy???, kompromis, oportunizm czy ideologi?, nie zdradzi? cz??owiecze??stwa
  • W??r??d najbardziej niespodziewanych spotka??, o kt??re w innej sytuacji by??oby bardzo trudno i kt??re daj? nadziej? na przysz??o???, s??yszymy s??owa: ??Ka??dy  z nas ma w tym momencie ??wiadomo??? bycia interesuj?cym czynnikiem, tw??rc? tera??niejszej rzeczywisto??ci, budz?cym ch?? przemiany? (ks. Giussani)
  • Na Meetingu licz?cym dwadzie??cia pi?? lat, nie ma mowy o jakiej?? melancholii czy staro??ci, jest natomiast pewno???, ??e cel, do kt??rego zmierzamy to ten, w kt??rym ju?? zacz?li??my uczestniczy?: ??Chrystus jest niewyczerpan? zasad? odnowy cz??owieka i ??wiata? (Jan Pawe?? II)

 

Pozdrowienia po modlitwie Anio?? Pa??ski, przekazane droga satelitarn? z rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo, 22 sierpnia 2004 r.

Kieruj? teraz moje pozdrowienia do wszystkich uczestnik??w dwudziestej pi?tej edycji ??Meetingu na rzecz przyja??ni mi?dzy narodami?, odbywaj?cego si? w tych dniach w Rimini. Serdeczn? my??l kieruj? szczeg??lnie do ksi?dza pra??ata Luigi Giussaniego, za??o??yciela i prowadz?cego ruch ??Comunione e Liberazione?, kt??ry to ruch zainicjowa?? i promuje Meeting.

Tegoroczny temat spotkania: ??Nasz post?p nie polega na mniemaniu, ??e osi?gn?li??my ju?? cel, ale na nieustannym d???eniu do niego? doskonale wyra??a syntez? chrze??cija??skiego ducha i warto??ci typowej dla wsp????czesnej kultury, jak? jest w??a??nie ??post?p?. Chrze??cija??stwo, mimo ludzkich ogranicze?? i b???d??w, stanowi najwi?kszy czynnik post?pu, poniewa?? Chrystus jest niewyczerpan? zasad? odnowy cz??owieka i ??wiata. Niech zatem w Chrystusie znajduj? motyw do dzia??ania i nadziei zar??wno wszyscy wierz?cy, jak i ka??dy szukaj?cy prawdy. To jest moje ??yczenie, do kt??rego do???czam moje szczeg??lne b??ogos??awie??stwo

Jan Pawe?? II


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją