Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 2004 > wrzesie?? / pa??dziernik

Ślady, numer 5 / 2004 (wrzesie?? / pa??dziernik)

Spo??ecze??stwo. Hiszpania w ??wiecie

Przysz??o??? to??samo??ci hiszpa??sko-katolickiej

Wsp????istnienie? Hiszpanidad - ??hiszpa??sko????


To by?? czas Hiszpanii. Na pocz?tku marca ameryka??ski tygodnik Time uhonorowa?? ten iberyjski kraj, umieszczaj?c na ok??adce uderzaj?cy tytu??: "Hiszpania zdumiewa ??wiat". M??wiono o nowych konkwistadorach, kt??rzy narzucili ??wiatu tw??rczy i oryginalny styl ??ycia: od literatury po kino, od sztuki po kuchni?.

Potem by?? 11 marca, zamach na dworcu w Madrycie i 191 zabitych, pora??ka wyborcza premiera Aznara i zwyci?stwo Zapatero. Wszyscy zacz?li sobie zadawa? pytanie, czy wraz z masakr? na dworcu nie zosta??a zniszczona si??a nap?dowa Hiszpanii, a szczeg??lnie jej wp??yw na kraje P????nocnej i Po??udniowej Ameryki.

??lady zebra??y opinie wa??nych osobisto??ci z hiszpa??skoj?zycznego kr?gu kulturowego na temat roli, jak? ludno??? hiszpa??sko-katolicka mo??e odegra? w przysz??o??ci ogarni?tej zalewem sekt Ameryki ?aci??skiej oraz Stan??w Zjednoczonych o anglosaskiej tradycji protestanckiej. Czy hiszpa??skie korzenie ogromnej cz???ci katolicyzmu ameryka??skiego mog? sta? sie szans? dla Nowego ??wiata? Czy katolicka to??samo??? b?dzie umia??a zachowa? racje swojej historii i swojego do??wiadczenia? Je??li tak, to pod jakimi warunkami i wystawiaj?c si? na jakie niebezpiecze??stwa? I kim s? ci, kt??rzy przeciwstawiaj? si? takiej mo??liwo??ci?

M??wi?:

- Jose Miguel Oriol, intelektualista i szef wydawnctwa Encuentro w Madrycie;

- Mario Paredes, Dyrektor do spraw Rynku Hiszpa??skiego w Stanach Zjednoczonych ze Stowarzyszenia Analiz Finansowych Merril Lynch


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją