Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Archiwum > 1999 > Biuletyn listopad / grudzie??

Ślady, numer specjalny / 1999 (Biuletyn listopad / grudzie??)

B??g chce rzeczy wielkich

List (pozdrowienie) ksi?dza Giussaniego do student??w CL Katolickiego Uniwersytetu w Mediolanie z okazji rozpocz?cia Szko??y Wsp??lnoty nad tekstem Zmys?? religijny

ks. Luigi Giussani


Jestem Wam bardzo wdzi?czny za podj?cie dyskusji nad tekstem, kt??ry zawiera moje my??li, wyk??adane przez wiele lat, najpierw w pewnym liceum, przede wszystkim za?? na tym Uniwersytecie. Ka??dego roku m??wi??em do student??w: "Nie zamierzam nikogo przekonywa? na si???, ale nie chc? te??, by ktokolwiek negowa?? to, co m??wi?, nie przeczytawszy nawet racji, kt??re podaj?".

O??mielam si? prosi? Was, aby??cie czytali mnie (moj? ksi???k?) ze szczerym i bezpo??rednim zamiarem wsp????dzielenia ze wszystkimi m??odymi lud??mi trudu i pracy nad warto??ci? religii, kt??rej pocz?tek da?? Jezus, syn Maryi, ??yd z Nazaretu.

Rozumienie jest mo??liwe tylko przez weryfikacj? my??li (idei) i warto??ci we w??asnym jednostkowym do??wiadczeniu.

Do??wiadczenie to mo??e polega? r??wnie?? na szoku lub na szczeg??lnym uczuciu, kt??re niespodziewanie rodzi si? w nas samych, mo??e te?? wyra??a? si? w historii ludu lub ??wiata.

Do??wiadczenie wypowiada to, co demonstruje swoj? prawd?. Wszystko, co Wam m??wi?, jest mi dyktowane przez co??, czego si? uczy??em, czego pragn???em, czemu si? przeciwstawia??em, a co w ko??cu pokocha??em z pasj?.

Dla mnie jest to do??wiadczenie, kt??re uczy ca??ej warto??ci idei i rzeczy, trwaj?c w czasie b?d?? jako przkonywuj?ce, b?d?? jako budz?ce w?tpliwo??ci. Tak??e u wielkich malarzy, muzyk??w i poet??w wida?, ??e nieustannie podejmuj? tematy inspirowane jakim?? spotkanym "pi?knem".

Korzystaj?c z okazji ??ycz? Wam szczero??ci, otwarto??ci we wszystkim oraz ukochania prawdy, wsp????dzielonego r??wnie?? z innymi.

Moje ??ycie zazna??o rado??ci spe??niaj?c te warunki.

Ko??cz?c chcia??bym powt??rzy? Wam to, co ??wi?ta Katarzyna - analfabetka, kt??ra jest najwi?kszym kobiecym geniuszem W??och - m??wi??a ostatniemu papie??owi z Awionionu: "Je??eli b?dziecie tym, czym macie by?, rozniecicie ogie?? w ca??ych W??oszech. Nie zadowalajcie si? ma??ymi rzeczami: On, B??g, chce rzeczy wielkich".

 

Szcz???liwej drogi.

Luigi Giussani

Mediolan, 8 pa??dziernik 1998


Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją